Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức tụng Hồng Danh Bửu Sám – Âm Hán

Dưới đây là nội dung Nghi thức tụng Hồng Danh Bửu Sám, trích trong Kinh Nhật Tụng, do Tỳ-Kheo Thích Đăng Quang biên soạn.

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh,
Đại hỉ đại xả tế hàm thức,
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chi tâm quy mạng lễ.
Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư.
Quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng.

Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu Nhơn Thiên phước báo, Thanh văn, Duyên giác, nãi chí Quyền thừa chư vị Bồ tát, quy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhứt thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật.
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp.
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Phổ Minh Phật. (10)
Nam mô Phổ Tịnh Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.
Nam mô Ma Ni Tràng Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam mô Huệ Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. (20)
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Đại Bi Quang Phật.
Nam mô Từ Lực Vương Phật.
Nam mô Từ Tạng Phật.
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Quãng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. (30)
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật.
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam mô Tài Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật.
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. (40)
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Hầu Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam mô Quan Thế Đăng Phật.
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. (50)
Nam mô Tu Di Quang Phật.
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam mô Đại Huệ Lực Quang Phật.
Nam mô Á Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật.
Nam mô Tài Quang Phật.
Nam mô Kim Hải Quang Phật.
Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam mô Đại Thông Quang Phật. (60)
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (62)
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Long Tôn Vương Phật.
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật.
Nam mô Bảo Hoả Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. (70)
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Ly Cấu Phật.
Nam mô Dõng Thí Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam mô Ta Lưu Na Phật.
Nam mô Thuỷ Thiên Phật.
Nam mô Kiên Đức Phật.
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. (80)
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam mô Quang Đức Phật.
Nam mô Vô Ưu Đức Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Phật.
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam mô Tài Công Đức Phật.
Nam mô Đức Niệm Phật.
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. (90)
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. (97)

Như thị đẳng nhứt thiết thế giới, chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn đương từ niệm ngã! Nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô thỉ sanh tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỉ. Nhược Pháp, nhược Tăng, nhược tứ phương tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tuỳ hỉ.

Ngũ vô gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỉ.

Thập bất thiện đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỉ.

Sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa, hạ tiện, cập miệt lệ xa, như thị đẳng xứ, sở tác tội chướng, kim giai sám hối. (98)

Kim chư Phật Thế Tôn, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục ư chư Phật Thế Tôn tiền, tác như thị ngôn: nhược ngã thử sanh, nhược ngã dư sanh, tằng hành bố thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sanh, nhứt đoàn chi tự, hoặc tu tịnh hạnh, sở hữu thiện căn, thành tựu chúng sanh, sở hữu thiện căn, tu hạnh bồ đề, sở hữu thiện căn, cập vô thượng trí, sở hữu thiện căn, nhứt thiết hiệp tập, giảo kê trù lượng giai tất hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, như quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật sở tác hồi hướng, ngã diệc như thị hồi hướng, chúng tội giai sám hối, chư phước tận tuỳ hỉ, cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí.

Khứ, lai, hiện tại Phật, ư chúng sanh tối thắng, vô lượng công đức hải, ngã kim qui mạng lễ. (99)

Sở hữu thập phương thế giới trung,
Tam thế nhất thiết nhân Sư Tử
Ngã dĩ thanh tịnh thân, ngữ, ý,
Nhứt thiết biến lễ tận vô dư,
Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực,
Phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền,
Nhứt thân phục hiện sát trần thân,
Nhứt nhứt biến lễ sát trần Phật. (100)
Ư nhứt trần trung trần số Phật
Các xử Bồ tát chúng tội trung,
Vô tận pháp giới trần diệc nhiên,
Thâm tín chư Phật giai sung mãn,
Các dĩ nhất thiết âm thinh hải,
Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ,
Tận ư vị lại nhứt thiết kiếp,
Tán Phật thậm thâm công đức hải. (101)
Dĩ chư tối thắng diệu hoa man,
Kỹ nhạc đồ hương cập tán cái,
Như thị tối thắng trang nghiêm cụ,
Ngã dĩ cúng dường chư Như Lai,
Tối thắng y phục tối thắng hương,
Mạc hương, thiêu hương dữ đăng chúc,
Nhất nhất giai như diệu cao tụ,
Ngã tất cúng dường chư Như Lai,
Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm,
Thâm tín nhứt thiết tam thế Phật.
Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,
Phổ biến cúng dường chư Như Lai. (102)
Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham, sân, si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh.
Nhứt thiết ngã kim giai sám hối. (103)
Thập phương nhứt thiết chư chúng sanh,
Nhị thừa hữu học cập vô học,
Nhứt thiết Như Lai dữ Bồ tát,
Sở hữu công đức giai tuỳ hỉ. (104)
Thập phương sở hữu thế gian đăng,
Tối sơ thành tựu Bồ đề giả,
Ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh,
Chuyển ư vô thượng diệu pháp luân. (105)
Chư Phật nhược dục thị Niết Bàn.
Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh,
Duy nguyện cửu trụ sát trần kiếp,
Lợi lạc nhất thiết chư chúng sanh. (106)
Sở hữu lễ tán cúng dường phước,
Thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân,
Tuỳ hỉ sám hối chư thiện căn,
Hồi hướng chứng sanh cập Phật đạo. (107)
Nguyện tương dĩ thử thắng công đức,
Hồi hướng vô thượng chơn pháp giới,
Tánh tướng Phật, Pháp cập tăng già,
Nhị đế dung thông tam muội ấn,
Như thị vô lượng công đức hải,
Ngã kim giai tất tận hồi hướng,
Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý,
Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng,
Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng,
Tất giai tiêu diệt tận vô dư,
Niệm niệm trí châu ư pháp giới,
Quảng độ chúng sanh giai bất thối,
Nãi chí hư không thế giới tận
Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận,
Như thị tứ pháp quảng vô biên,
Nguyện kim hồi hướng diệc như thị. (108)
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát (3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán tự tại Bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Diệt, phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành. Thức, vô nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận: vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệt vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tác đoả y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngai. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viển ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, nảng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô A Di Đa Bà Dạ,
Đa Tha Đà Đa Dạ.
Đa Điệt Dạ Tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tát đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di
Hám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung hoá Phật vô số ức
Hoá Bồ tát chúng diệt vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. (niệm nhiều ít tuỳ ý)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần)

(Đồng quỳ xuống chấp tay và đọc bài sám như sau)
SÁM KHỂ THỦ

Khể thủ Tây phương an lạc quốc
Tiếp dẫn chúng sanh Đại đạo sư
Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

Đệ tử chúng đẳng, phổ vị tứ ân tam hữu, pháp giới chúng sanh, cầu ư chư Phật, nhứt thừa vô thượng, bồ đề đạo cố, chuyên tâm trì niệm, A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh, cầu sanh Tịnh độ.

Hữu dĩ nghiệp trọng phước khinh, chướng tâm huệ thiển, nhiễm tâm dị xí, tịnh đức nan thành, kim ư Phật tiền, kiền cầu ngũ thể, phi lịch nhứt tâm, đầu thành sám hối.

Ngã cập chúng sanh, khoáng kiếp chí kim, mê bổn tịnh tâm, túng tham sân si, vô lượng vô biên, sở tác tội cấu, vô lượng vô biên, sở tác oan nghiệp, nguyện tất tiêu diệt.

Tùng ư kim nhựt, lập thâm thệ nguyện, viễn ly ác pháp, thệ bất cánh tạo, cần tu Thánh đạo, thệ bất thối đọa, thệ thành Chánh giác, thệ độ chúng sanh; A Di Đà Phật dĩ từ bi nguyện lực, đương chứng tri ngã, đương ai mẫn ngã, đương gia bị ngã.

Nguyện thiền quán chi trung, mộng mị chi tế, đắc kiến A Di Đà Phật, kim sắc chi thân, đắc lịch A Di Đà Phật, bảo nghiêm chi độ, đắc mông A Di Đà Phật, cam lồ quán đảnh, quang minh chiếu thân, thủ ma ngã đầu, y phú ngã thể, sử ngã túc chướng tự trừ, thiện căn tăng trưởng, tật không phiền não, đốn phá vô minh, viên giác diệu tâm, quách nhiên khai ngộ, tịch quang chơn cảnh, thường đắc hiện tiền.

Chí ư lâm dục mạng chung, dự tri thời chí, thân vô nhứt thiết bịnh khổ ách nạn, tâm vô nhứt thiết tham luyến mê hoặc, chư căn duyệt dự, chánh niệm phân minh, xả báo an tường, như nhập thiền định; A Di Đà Phật dữ Quan Âm, Thế Chí, chư thánh hiền chúng, phóng quang tiếp dẫn, thuỳ thủ đề huề, lầu các tràng phan, dị hương thiên nhạc; Tây phương thánh cảnh, chiếu thị mục tiền, linh chư chúng sanh, kiến ngã văn giả, hoan hỷ cảm thán, phát Bồ đề tâm.

Ngã ư nghĩ thời, thừa Kim cang đài, tuỳ tùng Phật hậu, như đờn chỉ khoảnh sanh Cực Lạc quốc, thất bảo trì nội, thắng liên hoa trung, hoa khai kiến Phật, kiến chư Bồ tát, văn diệu pháp âm, hoạch vô sanh nhẫn, ư tu du gian, thừa sự chư Phật, tha mông thọ ký, đắc thọ ký dĩ, tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông, vô lượng bá thiên, đà la ni môn, nhứt thiết công đức, giai tất thành tựu.

Nhiện hậu bất vi an dưỡng, hồi nhập ta bà, phân thân vô số, biến thập phương sát, dĩ bất khả tư nghì, tự tại thần lực, chủng chủng phương tiện, độ thoát chúng sanh, hàm linh ly nhiễm, hoàn đắc tịnh tâm, đồng sanh Tây phương, nhập bất thối địa.

Như thị đại nguyện, thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp cập phiền não, nhứt thiết vô tận, ngã nguyện vô tận.

Nguyện kim lễ Phật, phát nguyện tu trì, công đức hồi thí hữu tình, tứ ân tổng báo, tam hữu tề tư, pháp giới chúng sanh, đồng viên chủng trí.

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh.
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Nhật Tụng – Tỳ Kheo Thích Đăng Quang – Sách PDF

Định Tuệ

Cách hồi hướng công đức khi phóng sinh đơn giản dễ nhớ

Định Tuệ

Kinh Sám hối nghiệp sát sanh

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Tịnh Độ Tam Kinh

Định Tuệ

Những lợi ích khi trì tụng thần chú Phổ cúng dường Chân ngôn

Định Tuệ

Văn khấn tạ mộ cuối năm 2022 đúng theo Chánh Pháp

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà la ni thần chú

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Kim Cang tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Nghi thức cầu siêu cho người thân đã mất

Định Tuệ

Viết Bình Luận