Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Ngày niệm 5 vạn câu Phật hiệu, biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh

A Mi Đà Phật, Bồ Tát Kim Tú Hiền tự tại vãng sanh, biết trước ngày giờ, thân không bệnh khổ, 16 năm niệm Phật, mỗi ngày niệm Phật 5 vạn câu.

A Mi Đà Phật, Bồ Tát Kim Tú Hiền tự tại vãng sanh, biết trước ngày giờ, thân không bệnh khổ, 16 năm niệm Phật, là người làm công quả của Niệm Phật Đường, mỗi ngày niệm Phật 5 vạn câu. Giờ phút lâm chung, mặc áo hải thanh tự tại ngồi vãng sanh, hưởng thọ 74 tuổi.

“Cung tống Bồ Tát hồi quy Cực Lạc Tịnh Thổ. Cảm ân Bồ Tát từ bi thị hiện. A Mi Đà Phật từ bi tiếp dẫn: Bồ Tát Kim Tú Bối biết trước ngày giờ (dự tri thời chí), tự tại vãng sanh.

A Mi Đà Phật. Đây là Bồ Tát Kim Tú Bối của Niệm Phật Đường Dưỡng Lão Nghĩa Công (người làm công quả) niệm Phật giỏi nhất, năm nay 74 tuổi, niệm Phật đã được 16 năm rồi, mỗi ngày niệm Phật 5 vạn câu. Hôm nay, Bồ Tát ở nhà tự mặc áo hải thanh ngồi mà vãng sanh. Lâm mạng chung thời, thân không bệnh khổ, được Phật tiếp dẫn vãng sang Tây Phương Tịnh Độ.

Bồ Tát Kim Tú Bối lai tác chứng minh, niệm Phật thành Phật nhất định thành, nhìn thấu buông xả tâm vô ngại, niệm Phật thanh tịnh thoát trần ai. Quy y Tam Bảo phát Bồ đề, tín nguyện niệm Phật sanh Cực Lạc, Thế sự vô thường không như hẹn, duy hữu niệm Phật hữu chân đế, niệm Phật pháp môn phương tiện nhanh chóng, tuỳ duyên tự tại liên hoa khai.”

A Di Đà Phật
SỐNG BÌNH THƯỜNG MÀ KHÔNG TẦM THƯỜNG.

Cả nhà đã an giấc, con vẫn ở đây..
bình yên niệm Phật !
Mắt không buồn ngủ,
tâm sao an vui !
Bởi con nhớ Phật, nên lòng nở hoa!

Thẳng về Tây thẳng về Cực Lạc
Chuyện thế gian phai nhạt hết rồi
Đời này như giấc mơ thôi
Bận lòng chi để luân hồi kéo đi.

Ừ thôi tất bật đủ rồi
Trở về bên Phật lặng ngồi nghe Kinh
Ai ơi tự thương lấy mình
Bao nhiêu Phúc, Khổ tự mình mà ra.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguồn Facebook: Vô Biên Quang Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

4 ứng dụng triết lý Đạo Phật trong cuộc sống để luôn an lạc, hạnh phúc

Định Tuệ

Hãy cảm ơn người mắng chửi ta vì họ giúp ta tiêu trừ ác nghiệp

Định Tuệ

Đừng đem cho người điều mình không muốn

Định Tuệ

Phụ nữ đã có gia đình có Tu được không?

Định Tuệ

Sự gia hộ của chư Phật phủ lấy cuộc đời của chúng ta

Định Tuệ

Người có tâm lượng lớn dung chứa được mọi thịnh suy

Định Tuệ

Chỉ cần niệm Phật cho nhiều, tất cả Kinh Tạng tự nhiên ở tâm bạn

Định Tuệ

Nghe theo lời Phật dạy để hạnh phúc hơn mỗi ngày

Định Tuệ

Chỉ có cảnh giới của Phật A Di Đà là nơi an lành vĩnh viễn

Định Tuệ

Viết Bình Luận