Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Một ngày trì trai, sáu mươi vạn năm giàu sang

Nhịn một bữa ăn để cúng dường thì được phúc giàu sang; giúp người một đồng thì được quả báo thù thắng hơn cõi trời.

Sở dĩ chính pháp được lưu truyền rộng rãi là nhờ kinh điển. Phúc điền sở dĩ được tăng trưởng là do giữ trai giới. Vì thế, nhịn một bữa ăn để cúng dường thì được phúc giàu sang; giúp người một đồng thì được quả báo thù thắng hơn cõi trời.

Do đó, nên quí trọng ruộng phúc, xem nhẹ tiền tài, cùng nhau lập hội Vô-già (pháp hội thực hành tài thí và pháp thí một cách bình đẳng, không phân biệt hiền thánh, tăng tục, sang hèn) sẽ được phúc đức vô lượng.

Ngày xưa, có một người giàu sang thỉnh Phật đến nhà thọ trai. Lúc ấy, một người đàn ông đến nhà ấy bán sữa bò, được chủ nhà mời ở lại ăn cơm và dạy cách thọ trì trai giới. Sau khi thọ trai và nghe pháp xong, ông trở về nhà. Người vợ nói:

– Thiếp chờ chàng từ sáng sớm đến giờ nên chưa ăn cơm.

Nói xong, cô cố ép buộc người chồng ăn, phá tâm giữ trai giới của chồng. Tuy vậy, sau khi chết ông ấy vẫn được bảy lần sinh lên cõi trời, bảy lần sinh xuống nhân gian”.

Đức Phật dạy: Một ngày trì trai thì được sáu mươi vạn năm giàu sang, lại có năm điều phúc:

1. Ít bệnh.

2. Thân thể được an ổn.

3. Tâm dâm nhẹ mỏng.

4. Ít ngủ mê.

5. Được sinh lên cõi trời và biết được việc làm đời trước của mình.

Lại nữa, một hôm vua Ba-tư-nặc muốn ban thưởng cho phu nhân Mạt-lợi chuỗi bảy báu, nên vua cho triệu bà đến. Gặp ngày trai nên phu nhân mặc y phục giản dị vào cung.

Thế nhưng, trong sáu vạn phu nhân, Mạt-lợi lại rực rỡ như mặt trời, mặt trăng, xinh đẹp hơn hẳn ngày thường. Vua trông thấy, vô cùng kinh ngạc và càng yêu quí, liền hỏi: Phu nhân tu công đức gì mà dung mạo rạng rỡ khác thường như vậy?

Phu nhân thưa: Thiếp tự nghĩ mình kém phúc nên mới thọ thân người nữ, hình thể dơ bẩn, mạng sống ngắn ngủi. Vì sợ đọa vào ba đường ác, nên hằng ngày thiếp lễ Phật, thọ trai, lìa bỏ tình ái, tu theo chính pháp, để đời đời được phúc. Xin bệ hạ cho thiếp đem chuỗi bảy báu này dâng lên cúng dường Đức Phật.

Kinh Cựu Tạp Thí Dụ.

Bài viết cùng chuyên mục

Hai chữ Oán Hận mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền não

Định Tuệ

Làm thế nào để tâm được thanh tịnh?

Định Tuệ

Muốn cải thiện hoàn cảnh cần đoạn ác tu thiện chuyên tu cúng dường

Định Tuệ

Đừng vì cái sai của người mà đánh mất đi cái thiện của mình

Định Tuệ

Cuối cùng vẫn chỉ một mình và đi một mình mà thôi

Định Tuệ

Ưa phê bình, công kích sở đoản người khác làm tổn âm đức nhất

Định Tuệ

Kẻ hại mình chính là lòng tham vô đáy

Định Tuệ

Lời khấn nguyện rất hay cho gia đình bạn đọc mỗi ngày

Định Tuệ

Học Phật là học cái gì?

Định Tuệ

Viết Bình Luận