Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Pháp Cú phẩm Thế Gian và hình vẽ minh họa

Kinh Pháp Cú là những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Dưới đây là nội dung Kinh Pháp Cú phẩm Thế Gian.

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu trong Kinh này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài.

Dhammapada là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Ðây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của Đạo Phật.

Các câu này về sau được các vị đại đệ tử của Đức Phật sắp xếp thành 423 bài “kệ”, chia ra làm 26 “phẩm” và tụng đọc trong Ðại Hội Kết Tập Kinh Ðiển lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt.

“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên Kinh Pháp Cú còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy“.

Kinh Pháp Cú tóm thâu tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Ðọc những bài kệ trong kinh này người đọc cảm thấy như chính mình được trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước vọng lại. Mỗi bài kệ có thể xem là chứa đựng một cách súc tích và trung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của đức Phật.

Dưới đây là nội dung Kinh Pháp Cú phẩm Thế Gian:

167. Chớ theo điều ti liệt, chớ đem thân buông lung. Chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần.

167. Chớ theo pháp hạ liệt,
chớ sống mặc, buông lung.
Chớ tin theo tà kiến,
chớ tăng trưởng tục trần.

168. Hăng hái đừng buông lung, làm theo Chánh pháp. Người thực hành Chánh pháp, đời này vui, đời sau vui.

168. Nỗ lực, chớ phóng dật!
hãy sống theo chánh hạnh.
Người chánh hạnh hưởng lạc,
cả đời này, đời sau.

169. Khéo thực hành Chánh pháp, chớ làm điều ác hành. Người thực hành Chánh pháp, đời này vui, đời sau vui.

169. Hãy khéo sống chánh hạnh,
chớ sống theo tà hạnh!
Người chánh hạnh hưởng lạc,
cả đời này, đời sau.

170. Như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể. Nếu xem đời bằng cặp mắt ấy, thần chết không tìm tới được.

170. Hãy nhìn như bọt nước,
hãy nhìn như cảnh huyễn!
Quán nhìn đời như vậy,
thần chết không bắt gặp.

171. Giả sử thế gian này có được lộng lẫy như chiếc xe của vua, thì trong số người xem thấy, chỉ người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí chẳng hề bận tâm.

171. Hãy đến nhìn đời này,
như xe vua lộng lẫy,
người ngu mới tham đắm,
kẻ trí nào đắm say.

172. Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, như vầng trăng ra khỏi mây mù.

172. Ai sống trước buông lung,
sau sống không phóng dật;
chói sáng rực đời này,
như trăng thoát mây che.

173. Người nào lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù.

173. Ai dùng các hạnh lành,
làm xóa mờ nghiệp ác,
chói sáng rực đời này,
như trăng thoát mây che.

174. Như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao, trong thế gian này chẳng mấy người sáng suốt trông thấy cao xa.

174. Đời này thật mù quáng,
ít kẻ thấy rõ ràng.
Như chim thoát khỏi lưới,
rất ít đi thiên giới.

175. Con thiên nga chỉ bay được giữa không trung, người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất, duy bậc đại trí, trừ dẹp ma quân, mới bay được khỏi thế gian này.

175. Như chim thiên nga bay,
thần thông liệng giữa trời.
Chiến thắng ma, ma quân,
kẻ trí thoát đời này.

176. Những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin có đời sau, thì chẳng có điều ác nào mà họ không làm được.

176. Ai vi phạm một pháp,
ai nói lời vọng ngữ,
ai bác bỏ đời sau,
không ác nào không làm.

177. Người xan tham không thể sanh lên cõi trời, người ngu si không ưa tán dương việc cúng dường, nhưng người trí thấy việc cúng dường lại tùy hỷ và tương lai họ sẽ được phần an lạc.

177. Keo kiết không sanh thiên,
kẻ ngu ghét bố thí;
Người trí thích bố thí,
đời sau, được hưởng lạc.

178. Người thống suất cõi đất, người làm chủ chư Thiên, hết thảy vị thế chúa ấy chẳng sánh kịp một vị đã chứng quả Tu-đà-hoàn.

178. Hơn thống lãnh cõi đất,
hơn được sanh cõi trời,
hơn chủ trì vũ trụ;
quả Dự lưu tối thắng.

Mời quý bạn đọc trọn bộ kinh Pháp Cú tại: Kinh Pháp Cú – 423 lời vàng Phật dạy trọn bộ – Thích Minh Châu!

Bài viết cùng chuyên mục

Phật dạy 7 cách bố thí mà ai cũng có thể làm được

Định Tuệ

Phẩm thứ 30: Ni Đề – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm tựa thứ nhất

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 36: Phẩm Phổ Hiền Hạnh

Định Tuệ

Tứ chủng thanh tịnh minh hối: Bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú phẩm Tự Ngã và hình vẽ minh họa

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 11: Phẩm Tịnh Hạnh thứ mười một

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát thứ 28

Định Tuệ

Phúc đức từ đâu mà tới? 6 loại phúc đức Đức Phật luôn vun bồi

Định Tuệ

Viết Bình Luận