Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Không nên tạo hình tượng Phật chỉ có nửa người hoặc một cái đầu

Hiện nay có nhiều nơi cúng dường, tạo hình tượng Phật bán thân hoặc chỉ có nửa người, hoặc chỉ có một cái đầu. Cúng dường như vậy là tạo tội nghiệp cực nặng, quả báo nhất định ở tại địa ngục.

Hiện nay có nhiều nơi cúng dường, tạo hình tượng Phật bán thân hoặc chỉ có nửa người, hoặc chỉ có một cái đầu. Cúng dường như vậy là tạo tội nghiệp cực nặng, quả báo nhất định ở tại địa ngục. Quý vị xem hình tượng Phật, Bồ Tát làm vật trang trí vậy thì không còn gì để nói.

Cúng tượng Phật nửa người thì tội nghiệp đã chẳng nhẹ, đọa lạc sanh tử chẳng có công đức. Thế nên vẽ hình tượng Phật, Bồ Tát phải vẽ cho hoàn chỉnh, phải vẽ tượng toàn thân (cả người), không thể vẽ tượng nửa người, bất luận là tượng ngồi, hoặc đứng đều phải vẽ toàn thân, phải chú ý điểm này!

Chúng ta tạo tượng người phàm chúng ta có thể tạo tượng nửa người, không thành vấn đề, còn tượng Phật, Bồ Tát thì tuyệt đối không thể.

Tượng người có thể tạo nửa người, bạn nói có ai tạo tượng chỉ tạo cái đầu còn ngoài ra không có gì khác. Trong phong tục tập quán của chúng ta, đây là điều không cát tường, đầu bị người ta chém đứt rồi, sao lại làm như vậy? Không thể như vậy được. Ở đây ngài có viết một câu như vậy, đặc biệt nhắc nhở chư vị đồng tu.

Trong chú giải ngài dùng một đoạn trong Kinh Tạo Tượng Công Đức, trang 33 hàng thứ hai, câu cuối cùng: “Kinh Tạo Tượng Công Đức nói:

“Nếu ai lúc lâm chung, thốt lên lời nói [bảo người khác] tạo tượng, thậm chí [tượng được tạo] chỉ nhỏ như hạt lúa mạch, đây là đại mạch, tức là nói tạo tượng, tượng rất nhỏ, nhỏ như hạt lúa đại mạch, rất nhỏ, “có thể trừ tội trong mười ức kiếp sanh tử suốt ba đời, có mười một công đức”.

Tạo tượng nhỏ như hạt lúa cũng có công đức to lớn như vậy, huống chi là tạo tượng Phật, Bồ Tát lớn? Chúng ta phải hiểu đạo lý này.

Có lẽ ngày nay có một số người đọc thấy lời này nên tranh nhau tạo tượng Phật lớn, tạo tượng Bồ Tát lớn, họ tạo tượng như vậy có thể có công đức lớn như vậy không?

Như đoạn trước có nói, nếu là bất tịnh tài thì sẽ chẳng có công đức này. Thế nên tạo tượng nhất định phải cân nhắc khả năng của mình, miễn cưỡng tích tụ rất nhiều tiền tài bất tịnh thì tượng này tạo không đúng như pháp.

HT Tịnh Không!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Trì chú có công dụng gì? Trì chú trước tiên phải chánh tâm thành ý

Định Tuệ

Vì sao đức Phật đưa giới uống rượu nặng như tánh tội?

Định Tuệ

Niệm Phật chính là Pháp sám hối thù thắng nhất

Định Tuệ

Sự cầu nguyện là chánh tín hay mê tín?

Định Tuệ

Ngũ tướng suy hao của các vị trời

Định Tuệ

Mở máy niệm Phật trong lúc nằm ngủ có tội lỗi hay không?

Định Tuệ

Điên đảo mộng tưởng là gì? Tại sao chúng sanh lại điên đảo?

Định Tuệ

Sư Thích Chí Thông xả báo thân để được gặp Phật

Định Tuệ

Hộ pháp là gì? Bốn hệ tượng Thần Hộ Pháp trong các ngôi chùa Việt

Định Tuệ

Viết Bình Luận