Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Dời mộ phải cẩn thận

Ngay cả những chỗ này, những chi tiết nhỏ này cũng coi trọng. Hiện nay mọi người đều chẳng tin những chuyện ấy.

Lúc trước những khu đất làm phần mộ ở sườn núi, hiện nay nhiều người cứ tùy tiện dời những phần mộ ở đó, đoạt những khu đất ấy để xây nhà lầu, may là những người cư trú ở đó còn một chút phước báo có thể duy trì được vài năm.

Đến lúc phước báo hết rồi thì những quỷ thần này sẽ lại phá rối, làm cho thân tâm những người cư trú ở đó chẳng an, làm xã hội động loạn.

Bạn làm cho họ không được yên ổn thì họ cũng biết báo thù, cũng sẽ làm cho bạn không được yên. Thiên tai nhân họa do đó mà xảy ra, thập pháp giới là một thể, không thể không biết.

Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều dạy chúng ta ‘suy bụng ta ra bụng người’, Phật pháp chẳng nói chỉ riêng người, Phật pháp nói đến ‘vật’, vật tức là thiên địa, quỷ thần đều bao gồm trong ấy.

Chúng ta muốn sinh sống hạnh phúc, mỹ mãn, bạn phải nghĩ quỷ thần cũng muốn sống mỹ mãn, súc sanh cũng hy vọng đời sống mỹ mãn, làm sao có thể ăn thịt chúng sanh được?

Việc này trong kinh nói rất rõ ràng, ăn thịt chúng sanh, sát hại chúng sanh sẽ bị những quả báo gì. Chúng ta có chịu xẻ thịt cho người khác ăn không?

Cùng một đạo lý ấy, chúng ta không muốn người ta đến ăn thịt chúng ta, động vật cũng như vậy, nó đâu chịu cho người ta ăn thịt nó? Chúng ta giết, ăn thịt nó, nó hoan hỷ không?

Người có cùng một tâm ấy, tâm có cùng lý ấy. Thế nên ăn thịt chúng sanh, những oán hận này, những oán hận của hết thảy chúng sanh sẽ không tiêu mất, khi gặp cơ hội thì chúng sẽ trả thù.

Phật pháp nói: “Ăn nửa cân thịt của nó, thì phải trả tám lượng”, nhiều đời nhiều kiếp ăn nuốt lẫn nhau, dây dưa chẳng dứt.

Nguồn: FB Ni Sư Hạnh Đoan!

Bài viết cùng chuyên mục

Thảm cảnh cuối đời của người làm nghề chăm gà đá

Định Tuệ

Sát sanh để cúng tế người thân đã mất chính là hại người mất đó

Định Tuệ

Bệnh không rõ nguyên nhân, sám hối Oan gia một tháng liền khỏi

Định Tuệ

Bà ngoại sống lại nhờ tụng Kinh Địa Tạng

Định Tuệ

Nhân ác lớn nhất là sát sinh – Hãy từ bỏ những nghề sát sinh hại vật

Định Tuệ

Phước đức từ việc tùy hỷ và chỉ đường cho chư tăng khất thực

Định Tuệ

Mối thù con nhà bá hộ, báo thù tận đến kiếp sau

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: Hóa giải mối thù nhiều kiếp

Định Tuệ

Thế nào là Khẩu Phật Tâm Xà?

Định Tuệ

Viết Bình Luận