Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Đạo Phật bao trùm khắp Hư Không, Pháp Giới

Tất cả chúng sinh đều đầy đủ Phật Tánh, đều có thể thành Phật. Hiện tại nếu chư vị chưa tin tưởng Phật Pháp thì tương lai sẽ tin tưởng.

Tông chỉ của Phật Giáo là mọi người ai cũng có thể thành Phật.

Chúng sanh trong hiện tại là Cha Mẹ của chúng ta thuở quá khứ, là chư Phật trong tương lai. Nếu đối với chúng sanh mà khởi Tâm sân hận tức là sân hận với Cha Mẹ và chư Phật, trở thành người con ngỗ nghịch, bất hiếu.

Tôi gọi Đạo Phật là Đạo của chúng sanh, vì ai ai cũng không chạy ra khỏi hư không, Pháp-giới, ai ai cũng là chúng sanh. Thế nên, đạo Phật là đạo học của tất cả chúng sanh.

Tôi cũng gọi Đạo Phật là Đạo của con người, vì tất cả mọi người đều có tư cách Phật. Chỉ cần chuyên nhất tu hành thì cuối cùng chắc chắn ai ai cũng sẽ thành Phật.

Tôi lại gọi Đạo Phật là Đạo của Tâm, vì mọi người đều có Tâm. Tu hành tức là dẹp trừ vọng Tâm và lưu giữ Chân Tâm–có vọng là phàm phu, có Chân Tâm là Phật.

Dâm dục là nguồn gốc của sanh tử. Nếu không đoạn dâm dục thì muốn sanh lên cõi trời cũng không được, huống hồ là muốn chứng Đạo Bồ Đề vô thượng? Vì vậy, nếu muốn tu phép Thiền Định Tam Ma Đề, muốn vượt khỏi biển sanh tử khô đau thì trước hết phải vượt qua cửa ải này.

Muốn phát Tâm Bồ Đề, nhất định phải nghe và học Phật Pháp cho nhiều. Khi hiểu rõ Phật Pháp rồi thì tự nhiên sẽ phát Tâm Bồ Đề.

Đạo Phật bao trùm khắp hư không, Pháp Giới. Tất cả chúng sinh đều đầy đủ Phật Tánh, đều có thể thành Phật. Hiện tại nếu chư vị chưa tin tưởng Phật Pháp thì tương lai sẽ tin tưởng. Nếu tương lai chư vị vẫn chưa tin tưởng Phật Pháp thì kiếp sau sẽ tin tưởng. Không những nhất định chư vị sẽ tin tưởng Phật Pháp mà chắc chắn sẽ thành Phật nữa!

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Thời mạt pháp, các Ác Ma sẽ dùng hình tướng Sa môn

Định Tuệ

Vô sanh pháp nhẫn là gì?

Định Tuệ

Phật A Di Đà hiện trên không gian, tỏa ánh hào quang rực rỡ

Định Tuệ

Không ăn chay trì chú, tụng kinh, niệm Phật được không?

Định Tuệ

Tu trong cảnh bệnh hoạn

Định Tuệ

Khai thị và phát nguyện vãng sanh Cực Lạc – Sư Thích Giác Khang

Định Tuệ

Sự sai biệt giữ Bồ Tát và chúng sanh

Định Tuệ

Phật pháp là linh động hoạt bát, không có pháp nào khô cứng

Định Tuệ

Vừa chăm lo việc nhà vừa niệm Phật có được vãng sanh không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận