Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Trộm cắp đồ vật của Tam Bảo tạo nghiệp gì?

Nếu trộm đồ vật của Chùa viện, Am đường, tội này còn nặng hơn nhiều so với tiền trộm cắp tiền của một Quốc Gia. Trộm một cây kim, sợi chỉ, cọng cỏ, nhánh cây của Tam Bảo đều bị đọa A Tỳ Địa Ngục.

Trong Thế Gian thí dụ trộm cắp. Bạn trộm cắp của một người nào đó thì bạn thiếu nợ người đó, các vị đồng tu nhất định phải biết, nếu bạn thật sự hiểu rõ đạo lý thông đạt chân tướng sự thật thì người Thế Gian tuyệt đối sẽ không nói người nào đó đã lợi dụng, lời nói này không phải lời chân thật.

Người nào đó bị thiệt thòi mắc lừa cũng không có lời nói này. Vì sao vậy? Đời này bạn đoạt lấy của người ta thì đời sau bạn phải trả lại họ. Đây là đạo lý nhất định rồi nhân quả báo ứng mà.

Chúng ta đoạt lấy tương lai ở đời sau gặp phải duyên, thì tài vật của chúng ta cũng bị người ta đoạt lấy. Nếu chúng ta xâm chiếm của người khác tương lai người ta cũng xâm chiếm của chúng ta. Cho nên giữa con người với nhau Phật nói có 4 loại duyên: Báo Ân, Báo Oán, Đòi Nợ, Trả Nợ, đời đời, kiếp kiếp vĩnh viễn làm không xong chỉ là mỗi việc này.

Chúng ta đến Thế Gian này để làm gì? Chính là để đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi thì ân phải báo oán phải quên, đừng báo nữa là hết cái món nợ này rồi. Chúng ta thiếu người khác thì phải trả, còn người khác thiếu chúng ta thì không cần đòi, là kết thúc món nợ này!

Từ trong đời này rồi là dứt nợ rồi. Như vậy mới có thể niệm Phật, mới có thể vãng sanh Tịnh Độ chứ. Nếu như bạn thường xuyên nhớ ân oán, nợ nần ở trong tâm đến khi Phật đến tiếp dẫn có kéo cũng kéo không nổi, vì bạn chưa xong việc ở Thế Gian này, loại việc này là không bao giờ dứt. Cho nên thiếu một người là trả cho một người việc này thì dễ làm.

Nếu như là những vật của Chính phủ địa phương

Thí dụ như nói thiết bị công cộng của Thành Phố này, khu vực này. Nếu như bạn trộm lấy thì phiền phức lớn rồi. Vì sao vậy? Vì đã tạo tội rồi, phải biết là “Thiết Bị Công Cộng” là do tiền nộp thuế của Địa Phương này tạo lên, nếu bạn trộm lấy vậy chủ nợ là những người của Đô Thị này. Đều là Chủ Nợ của bạn rồi!

Bạn trả cho từng người, từng người, thì bạn phải trả bao giờ mới có thể trả xong. Các vị phải biết thiết bị công cộng nhất định không được trộm lấy tội này rất nặng.

Nếu như thiết bị này là của Quốc Gia tạo nên thì phiền phức càng lớn hơn rồi tương lai kết tội thì người trong một nước đều là chủ nợ của bạn.

Hiện nay rất nhiều người không biết tội này nặng hay nhẹ tùy tiện phá hoại thiết bị công cộng, tội này quá nặng, quá nặng rồi. Đây là kết tội với người trong một nước.

Tự viện, Am đường là vật của Tam Bảo

Nếu trộm tội này còn nặng hơn nhiều so với tiền trộm cắp tiền của một Quốc Gia. Vì sao vậy? Đó là thông khắp Mười Phương” Tận Hư Không, Khắp Pháp Giới” tất cả mọi người xuất gia đều có phần, việc kết tội này của bạn phải kết tội với “tận hư không khắp pháp giới ” phiền phức này quá lớn rồi.

Cho nên trộm một cây kim, sợi chỉ, cọng cỏ, nhánh cây của Tam Bảo đều bị đọa A Tỳ Địa Ngục. Có người nói việc này không hợp đạo lý chút nào cọng cỏ, nhánh cây, cây kim, sợi chỉ có đáng chút nào chứ? Tại vì sao bị tội nặng như vậy chứ?

Bạn thử nghĩ chủ nhân của nó là ai? Bạn sẽ biết được ngay. Chủ nhân của nó là Tất cả người Xuất Gia tận hư không, khắp pháp giới bạn liền kết tội với họ rồi. Phạm vi của trộm vô cùng rộng lớn không chỉ giới hạn ở trộm cắp.

Tội trộm cắp ở trên Kinh Phật giải thích là không cho mà lấy

Người phụ trách quản lý Thường Trụ họ phải cân nhắc phải suy tính những thứ bạn xin có nên cho bạn hay không? Cái nên cho bạn nếu họ không cho là họ phạm giới, họ cũng phạm giới trộm cắp, họ lấy làm của riêng cố ý gây khó khăn không cho bạn. Không nên cho bạn mà họ cho bạn cũng là phạm giới. Cho nên tương đối không dễ dàng.

Quản lý tài vật của Tam Bảo khi không cẩn thận là tạo quả báo nghiêm trọng, đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Nếu như chúng ta nói lãng phí tài vật Tam Bảo cũng là thuộc về giới điều này.

Chúng ta tiết kiệm được cho Tam Bảo được một đồng, tiết kiệm được một xu là bản thân bạn đã gieo phước; phước bạn gieo là rất lớn, rất lớn, vì sao vậy? Bạn là tu phước đối với tất cả người Xuất Gia ở trong Thập Phương, hay nói cách khác nếu như bạn lãng phí, xâm phạm, tổn hại thì tội lỗi này của bạn sẽ nặng rồi.

Ngày nay người hiểu được đạo lý này càng ngày càng ít, người xuất gia cũng không nói. Hiện nay Pháp Sư giảng kinh có ai giảng giới luật đâu chứ, giảng giới luật người ta sẽ mắng bạn. Họ nói: giảng giới luật ông hàng ngày mở bản kinh ra mắng chúng tôi, ai muốn nghe mắng đâu chứ.

Nếu bạn muốn giảng giới luật thì một thính chúng cũng không có. Nhưng mà đó là nói lời chân thật. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng nói ” Chúng Sanh ở Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm thảy đều là tội lỗi” lời nói này là chân thật không quá mức chút nào, niệm niệm đều là đang tạo tội nghiệp.

Niệm Phật Vãng Sanh nói sao nghe quá dễ dàng. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết, phải cảnh tỉnh, phải biết tính nghiêm trọng của quả báo.

Điếm ô Tăng Ni

Đây là phạm giới dâm. Tăng là Nam Chúng Xuất Gia, Ni là Nữ Chúng Xuất Gia, người Thế Gian không biết “dâm ô với Tăng Ni” hoặc già lam nội. Bên dưới là gì? Là không phải người Xuất Gia. Thậm chí là vợ chồng tham gia Pháp Hội trong Chùa Chiền. Pháp Hội có khi tổ chức trường kỳ.

Thí dụ làm Phật sự Thủy Lục, hoặc giả là Phật sự Lương Hoàng Sám đều là khoảng gần 7 ngày trở lên, Pháp Hội truyền giới thì thời gian còn dài hơn, có rất nhiều cư sĩ tham gia Pháp Hội trong khoảng thời gian này ở lại trong Chùa Chiền tuy là vợ chồng, nếu có hành vi: [“DÂM DỤC Ở TRONG CHÙA CHIỀN NÀY”] thì cũng xếp vào trọng tội này.

Nếu như không phải vợ chồng tội còn nặng hơn nữa đó là Tà Dâm. Các vị phải biết đây đều là tội đọa “VÔ GIÁN ĐỊA NGỤC”. Người hiện tại đâu có biết được quả báo nghiêm trọng như vậy, hoặc sát hoặc hại đây đa phần đều là cưỡng dâm, sau khi dâm ô xong lại giết người diệt khẩu tội này càng nặng hơn.

Trích: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải Tập 17/102!

Bài viết cùng chuyên mục

Chỉ một ý niệm cũng sẽ đưa tới quả báo lâu dài

Định Tuệ

Tạo ác dù nhỏ bằng sợi lông cũng phải chịu các ác báo

Định Tuệ

Vì đâu cưới nhau mà suốt ngày cãi vã?

Định Tuệ

Quả báo đáng sợ của việc câu cá

Định Tuệ

Sự linh ứng kỳ diệu của Bồ Tát Địa Tạng

Định Tuệ

Nghịch duyên giữa cha mẹ và con cái

Định Tuệ

Tạo tội khẩu nghiệp phải chịu khổ báo dài trong địa ngục

Định Tuệ

Kiếp trước làm gì để kiếp này bị tạt Axit?

Định Tuệ

Oan gia du hồn đầy trên đĩa thức ăn gà vịt thịt cá

Định Tuệ

Viết Bình Luận