Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Bài văn phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

Lời phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Tịnh độ là bánh lái của con thuyền niệm Phật hướng về Tây Phương Cực Lạc.

Lời phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương là bánh lái của con thuyền niệm Phật hướng về Tây Phương Cực Lạc. Bởi tánh cách vô cùng trọng yếu của phát nguyện, nên chư Tổ sư đặc cách lưu lại một số bài văn Phát nguyện vãng sanh. Bởi sợ quý đồng tu nhầm lẫn giữa Phát nguyện và Khuyến tu, nên Tâm Hướng Phật trích đăng lại để cùng nhau gắng sức!

Trong mỗi thời khóa Tịnh Độ, sau khi trì niệm, hành giả liền lễ Phật cầu chứng minh, rồi quỳ xuống đọc lời văn sám nguyện hồi hướng. Phần này rất quan trọng, vì là lúc dùng tâm niệm mình đem công đức đã tu quy hướng về nơi mình mong muốn. Như chiếc thuyền trôi đi, tuy do kẻ chèo hay động cơ thúc đẩy, nhưng nó đến tiêu điểm nào là bởi người lèo lái.

Phần phát nguyện của người tu Tịnh Độ, tức là giai đoạn dùng tâm niệm lái con thuyền niệm Phật hướng về Tây Phương. Nhưng có nhiều liên hữu không chú ý tới điểm này, lại tuyên đọc những bài văn có tính cách khuyến tu hơn là sám nguyện.

Đại để như các bài: “Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh” hay “Cuộc hồng trần xây vần quá ngán”. Kiếp phù sinh tụ tán mấy lăm hồi” chẳng hạn. Đọc như thế là đã đi sai với nghi thức tu Tịnh Độ.

Nay xin giới thiệu ra đây ít bài văn Phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. (Trích từ phần hồi hướng: Kinh Vô Lượng Thọ – HT Thích Đức Niệm – Cư Sĩ Minh Chánh việt dịch)

Phát nguyện đảnh lễ Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Thân Thể Không Đau Bệnh O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Tâm Hồn Không Hôn Mê O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Không Tham Đắm Ngũ Dục O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Tâm Niệm Phật Di-Đà O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Xả Ly Ta Bà Khổ O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Hân Nguyện Về Tịnh Độ O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Con Thấy Kim Thân Phật O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Phật Phóng Quang Nhiếp Độ O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Cho Đến Lúc Lâm Chung
Liên Hoa Con Hóa Sanh O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Khi Vãng Sanh Tịnh Độ
Hoa Nở Tâm Khai Ngộ O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Khi Vãng Sanh Tịnh Độ
Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh O (1 lạy)

Kính Lạy Phật Di-Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện
Thường Xuyên Đảnh Lễ Ngài
Khi Vãng Sanh Tịnh Độ
Chóng Viên Thành Toàn Giác O (1 lạy)
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A-Di-Đà Phật O (3 lần)

Phát nguyện Vãng Sanh Tây Phương

Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của phật A Đi Đà một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh, nguyện phật từ bi, xót thương chẳng bỏ phóng quang nhiếp thọ.

Đệ tử chúng con, chưa biết phật thân tướng tốt quang minh, vẻ đẹp trang nghiêm nguyện Phật thị hiện cho con được thấy. Lại thấy tướng màu Quan Âm Thế Chí các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ.

Con nguyện lâm chung không chướng ngại Phật A Di Đà đến rước từ xa,
Quan Âm cam lồ rưới nơi đầu,
Thế Chí kim đài trao đỡ gót,
trong một sát na lìa ngũ trược,
khoảng tay co duỗi tới liên trì,
khi hoa sen nở thấy từ tôn,
nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ
nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn
không rời an dưỡng lại ta bà
khéo đem phương tiện lợi quần sanh
hãy lấy trần lao làm phật sự
con nguyện như thế phật chứng tri
kết cuộc về sau được thành tựu…

Hoặc có thể tham khảo bài văn phát nguyện Vãng sanh Tây Phương của Liên Trì Đại Sư và Từ Vân sám chủ tại đây: Lời phát nguyện cho người tu Tịnh độ cầu vãng sanh Cực Lạc

Ngoài ra, các liên hữu có thể đọc các bài văn phát nguyện hồi hướng ngắn gọn dễ nhớ hơn như:

Bài 1:

Lạy Phật công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.

Bài 2:

Nguyện đêm công đức này (tụng kinh, niệm Phật, trì chú….)
Trang nghiêm Tây phương Phật Tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát bồ đề tâm
Khi mãn báo thân này
Đồng sanh nước Cực Lạc

Bài 3:

Nguyện đêm công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng sanh nước Cực Lạc!

Bài 4:

Nếu người dốt chữ, ký ức kém, không thể ghi nhớ dài dòng, nên khuyên dạy họ học thuộc lòng câu phát nguyện sau đây: “Ngày… tháng… năm…, đệ tử… Nguyện đem công đức này cầu khi mãn phần được Phật tiếp dẫn về Cực Lạc. Để trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh.”

Lời phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh độ vắn tắt kèm theo ngày tháng năm như trên, có tác dụng gây ý thức mạnh; Khiến người niệm Phật lúc nào tâm tư cũng hướng về Cực Lạc, hằng nhớ đến sự vãng sanh. Chi tiết nhỏ này cũng là một phương tiện làm cho sức nguyện thêm mạnh mẽ bền chắc.

Phàm lời phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ, phải từ trong thâm tâm khẩn thiết nói ra. Nếu chỉ tùy tiện đọc cho xong, lòng không khẩn thiết, tất hạnh niệm Phật cũng khó chân thành.

Ấn Quang pháp sư đã bảo: “Thành khẩn là yếu tố để đi đến nhất tâm bất loạn. Có một phần thành khẩn, tiêu một phần tội nghiệp, sanh một phần phước huệ. Có mười phần thành khẩn, tiêu mười phần tội nghiệp, sanh mười phần phước huệ.” Người xưa cũng nói: “Thành tâm sở chí, kim thạch vị khai”; Ý nói: Sức thành khẩn hướng đến đâu, có thể chẻ núi phá vàng đến đó.

Tâm Hướng Phật/TH!

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức công phu khuya – Thần chú Thủ Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Bài cúng ngày mùng 3 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Bài cúng ngày mùng 2 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh PDF – Thích Nhật Từ

Định Tuệ

Bài cúng ngày mùng 1 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đầy đủ, chuẩn nhất

Định Tuệ

Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi PDF – Pháp Sư Định Hoằng

Định Tuệ

Nghi thức tụng Hồng Danh Bửu Sám – Âm Hán

Định Tuệ

Nghi thức lễ cúng ngày Đức Phật thành Đạo PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận