Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tu hành để thành Phật

Vì lẽ gì mà tu hành? Tu hành để thành Phật. Thành Phật bằng cách nào? Bước đầu là chẳng làm điều ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch.

Vì lẽ gì mà tu hành? Tu hành để thành Phật. Thành Phật bằng cách nào? Bước đầu là chẳng làm điều ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Bước kế tiếp là chuyên cần tu Giới, Ðịnh, Huệ, dập tắt tham, sân, si. Tiến lên bước nữa phát tâm Bồ-Đề, hành đạo Bồ-Tát.

Vì các lẽ ấy, khi chưa thành Phật, người tu phải chọn con đường sáng sủa quang đãng mà đi. Chớ nên mưu đồ quanh co, tìm con đường tắt gập ghềnh, mà bị lạc hướng. Xin hãy lưu ý! Hãy cẩn thận!

Người tu hành chân chánh cứ y theo pháp mà tu tập, không ngại khổ, không sợ khó, mạnh dạn dấn thân, tới thẳng Phật quả.

Có câu nói như sau: “Mài chầy thép thành kim khâu”. Công đức vẹn tự nhiên thành, dụng công cho đến chỗ tận cùng, tự nhiên Phật quả thành tựu. Còn như tự khoe mình tài giỏi, có công đức thì chẳng bao giờ thành Phật được.

Khi nào Ngũ nhãn khai mở, quý vị sẽ thấy chư Phật mười phương tu hành như thế nào mà thành Phật quả; quý vị có thể thấy chư Bồ-Tát mười phương tu hành cách nào mà được quả Bồ-Tát, quý vị có thể thấy mười phương A-La-Hán đã dụng công ra sao để tới quả A- La-Hán. Trong một thoáng, quý vị nhận được ngay các cảnh giới đó.

Người có thần thông Ngũ nhãn, chỉ cần thời gian một niệm là đã thông đạt rõ ràng tất cả lời Phật dạy ghi trong Tam Tạng Giáo Ðiển, cũng như thấu hết Thực tướng các pháp.

Trong lời nguyện tam quy có những câu:

– Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại Ðạo, phát vô thượng tâm.
– Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải.
– Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.

Nếu như có thể “thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải”, thì lúc đó không chỗ nào là không thông, không chỗ nào không rõ, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không thấy, đó là lúc khai ngộ triệt để.

Chớ giữ cái nhỏ, để mất cái lớn; chớ tham những cảnh giới nhỏ nhoi làm che mờ trí huệ Ðại Viên Kính. Theo lối đó là không thể thâm nhập Kinh tạng, không thể có trí huệ như hải.

Người có đại trí huệ thì tuyệt đối không tham những cảnh giới nhỏ, bởi những ai ham những cảnh đó tức họ không biết phân biệt chân giả. Họ lẫn lộn vàng thau, coi thau là vàng ròng, thậm chí pha lê cũng giống như loài đá vậy. Tại sao vậy? Họ không phân biệt được đâu là thiệt, đâu là giả.

Người tu Ðạo phải có chánh tri chánh kiến, không đảo lộn phải trái và đen trắng phải phân minh, chớ không thể lấy mắt cá làm hạt châu, chẳng thể nhập nhằng che mắt người khác Nếu không vậy là có tà tri tà kiến, muôn đời không thành Phật.

Như thế nào là chánh tri chánh kiến? Nói một cách đơn giản, chúng ta phải gạt ba cái độc là tham, sân, si, giữ cho thân tâm thanh tịnh, trí huệ sẽ hiển bày và chiếu sáng, khiến cho sự đen tối của vô minh tan biến, phiền não được diệt trừ. Tới được cảnh giới này thì chứng quả, mong quý vị hướng tới mục tiêu đó tinh tấn tu hành !!!

Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
(Xin thường niệm Phật)

Bài viết cùng chuyên mục

Tu trong cảnh bệnh hoạn

Định Tuệ

Định niệm hơi thở: 19 đề mục Định niệm hơi thở

Định Tuệ

Lợi ích của Lạy Phật hàng ngày không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Người điếc, người bị trúng gió được hộ niệm lúc lâm chung có tác dụng không?

Định Tuệ

Làm thế nào để khôi phục lại bổn tánh của mình?

Định Tuệ

8 tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Định Tuệ

Chúng ta cần phải có Trạch Pháp Nhãn

Định Tuệ

Ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia 19/09 âm lịch

Định Tuệ

Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm

Định Tuệ

Viết Bình Luận