Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Tiết kiệm tài phú như thế nào là thù thắng nhất?

Đây là chỗ thù thắng nhất của việc tiết kiệm tài phú, sẽ không biến mất, cho dù là thế giới này hủy diệt rồi, phước báo của quý vị cũng không bị hủy diệt.

Tài phú chỉ cần đủ dùng là được rồi, không cần phải tích lũy, phải hiểu được Bố thí, đem tài phú tích lũy vào phước báo của hết thảy chúng sanh, vĩnh viễn không biến mất. Để trong ngân hàng, để ở nơi nào cũng không an toàn, một trận tai nạn là không còn nữa.

Phật trong Kinh có nói “Tiền Tài là của năm nhà”, dạy chúng ta giác ngộ tiền tài không phải của chính mình. Năm nhà này:

Thứ nhất là nước, lũ lụt tới rồi sẽ đem nhấn chìm hết, trôi đi hết.

Thứ hai là lửa, nạn lửa sẽ đốt cháy.

Thứ ba là quan phủ, quý vị phạm pháp, phạm tội, vào thời xưa gia tài sẽ bị sung công, tịch thu hết.

Thứ tư là đạo tặc, họ đến trộm của bạn, cướp của bạn.

Thứ năm là bị con cái phá của. Làm gì mà của riêng mình chứ!

Tiền tài của chính mình, phải học Chư Phật – Bồ Tát, để ở nơi nào? Để ở phước báo của hết thảy chúng sanh, thế nên Phật dạy chúng ta bố thí cúng Dường, phải Tu phước.

Phước điền có ba loại, ba loại này đều sanh phước, sanh vô lượng vô biên phước báo:

“Thứ nhất là cúng dường cha mẹ, đó là ân điền, cha mẹ có ân đối với chúng ta, phải hiểu được hiếu dưỡng”.

“Thứ hai là Lão Sư, Tam Bảo là Lão Sư, phải cung kính đối với Lão Sư, gọi là kính điền”.

“Thứ ba là hết thảy khổ nạn chúng sanh, gọi là bi điền.”

Tất cả tài phú mang đi Bố thí cúng dường ba loại này, Phước báo của quý vị đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết.

Đây là chỗ thù thắng nhất của việc tiết kiệm tài phú, sẽ không biến mất, cho dù là thế giới này hủy diệt rồi, phước báo của quý vị cũng không bị hủy diệt.

Nếu như tiền tài của quý vị không tích lũy vào ba loại này, thế giới hủy diệt rồi, tài phú của quý vị cũng theo đó mà bị hủy diệt, không còn do quý vị sở hữu nữa.

Thế nên trí tuệ phước báo của chư Phật – Bồ Tát siêu việt người thường, không chỉ là nhân gian hay cõi trời, phước báo của Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương không thể so sánh với chư Phật – Bồ Tát. Đạo lý này Phật thường giảng trong Kinh, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải thật làm!.

Trích từ: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giảng kí- Tập 70
Chủ Giảng:Hòa Thượng Tịnh Không
Hoan Nghênh Chia Sẻ, Công Đức Vô Lượng!

Bài viết cùng chuyên mục

Tâm không lay động trước tám ngọn gió đời thì được tự tại an lạc

Định Tuệ

Chúng ta đừng bao giờ oan trái với ai

Định Tuệ

Sống bằng tâm tình của loài nào thì vào cảnh giới đó trước rồi

Định Tuệ

Cuộc đời là vô thường nên chúng ta phải tùy duyên

Định Tuệ

Không phóng dật mà ít muốn biết đủ sẽ mang lại nhiều lợi ích

Định Tuệ

Nghe theo lời Phật dạy để hạnh phúc hơn mỗi ngày

Định Tuệ

Phong thủy tốt nhất chính là sự lương thiện

Định Tuệ

Ăn chay chẳng những miệng ăn mà tâm cũng phải chay tịnh

Định Tuệ

Hai chữ Oán Hận mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền não

Định Tuệ

Viết Bình Luận