Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Tiết kiệm tài phú như thế nào là thù thắng nhất?

Đây là chỗ thù thắng nhất của việc tiết kiệm tài phú, sẽ không biến mất, cho dù là thế giới này hủy diệt rồi, phước báo của quý vị cũng không bị hủy diệt.

Tài phú chỉ cần đủ dùng là được rồi, không cần phải tích lũy, phải hiểu được Bố thí, đem tài phú tích lũy vào phước báo của hết thảy chúng sanh, vĩnh viễn không biến mất. Để trong ngân hàng, để ở nơi nào cũng không an toàn, một trận tai nạn là không còn nữa.

Phật trong Kinh có nói “Tiền Tài là của năm nhà”, dạy chúng ta giác ngộ tiền tài không phải của chính mình. Năm nhà này:

Thứ nhất là nước, lũ lụt tới rồi sẽ đem nhấn chìm hết, trôi đi hết.

Thứ hai là lửa, nạn lửa sẽ đốt cháy.

Thứ ba là quan phủ, quý vị phạm pháp, phạm tội, vào thời xưa gia tài sẽ bị sung công, tịch thu hết.

Thứ tư là đạo tặc, họ đến trộm của bạn, cướp của bạn.

Thứ năm là bị con cái phá của. Làm gì mà của riêng mình chứ!

Tiền tài của chính mình, phải học Chư Phật – Bồ Tát, để ở nơi nào? Để ở phước báo của hết thảy chúng sanh, thế nên Phật dạy chúng ta bố thí cúng Dường, phải Tu phước.

Phước điền có ba loại, ba loại này đều sanh phước, sanh vô lượng vô biên phước báo:

“Thứ nhất là cúng dường cha mẹ, đó là ân điền, cha mẹ có ân đối với chúng ta, phải hiểu được hiếu dưỡng”.

“Thứ hai là Lão Sư, Tam Bảo là Lão Sư, phải cung kính đối với Lão Sư, gọi là kính điền”.

“Thứ ba là hết thảy khổ nạn chúng sanh, gọi là bi điền.”

Tất cả tài phú mang đi Bố thí cúng dường ba loại này, Phước báo của quý vị đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết.

Đây là chỗ thù thắng nhất của việc tiết kiệm tài phú, sẽ không biến mất, cho dù là thế giới này hủy diệt rồi, phước báo của quý vị cũng không bị hủy diệt.

Nếu như tiền tài của quý vị không tích lũy vào ba loại này, thế giới hủy diệt rồi, tài phú của quý vị cũng theo đó mà bị hủy diệt, không còn do quý vị sở hữu nữa.

Thế nên trí tuệ phước báo của chư Phật – Bồ Tát siêu việt người thường, không chỉ là nhân gian hay cõi trời, phước báo của Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương không thể so sánh với chư Phật – Bồ Tát. Đạo lý này Phật thường giảng trong Kinh, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải thật làm!.

Trích từ: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giảng kí- Tập 70
Chủ Giảng:Hòa Thượng Tịnh Không
Hoan Nghênh Chia Sẻ, Công Đức Vô Lượng!

Bài viết cùng chuyên mục

Tâm lượng rộng bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu

Định Tuệ

Họa phước không cửa vào, đều do người tự chuốc

Định Tuệ

Buông bỏ để hạnh phúc: Tâm biết buông bỏ thì cuộc sống an nhiên

Định Tuệ

Người niệm Phật gặp người phỉ báng Phật chỉ nên chắp tay mỉm cười

Định Tuệ

Đối với người tu học, trong quan hệ vợ chồng làm sao mới đúng?

Định Tuệ

Mỗi vết thương là một sự trưởng thành

Định Tuệ

28 điều Ấn Quang Đại Sư khuyên bảo người người nên nhớ

Định Tuệ

Mười điều tâm niệm của người niệm Phật cần có

Định Tuệ

4 ứng dụng triết lý Đạo Phật trong cuộc sống để luôn an lạc, hạnh phúc

Định Tuệ

Viết Bình Luận