Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất, thù thắng nhất?

Ở thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất, quả báo thù thắng nhất? Chính là ấn tống Kinh, khuyên người chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chánh, chuyển mê thành ngộ.

Ngài Ấn Quang làm cho chúng ta thấy, suốt đời Ngài tiền tứ chúng cúng dường đều dùng vào việc in Kinh, vì sao Ngài làm như vậy?

Đây chính là sự nghiệp giảng Kinh dạy học, hoằng pháp lợi sanh. Bản thân Ngài ra bên ngoài giảng Kinh, bị trở ngại về ngôn ngữ. Tiếng nói nơi quê Ngài âm quá nặng, một số người nghe không hiểu, nên suốt đời Ngài dùng văn tự, in những Kinh luận, sách hay.

Chỉ cần có thể khuyến hóa nhân tâm, giúp mọi người giác ngộ, giúp mọi người quay đầu, những văn tự này Ngài đều in ấn, đều lưu thông, lưu truyền. Tập trung tất cả lực lượng để làm điều này, việc này quả thật là việc tốt lớn.

Nếu quý vị hỏi, ở thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất, quả báo thù thắng nhất? Chính là ấn tống Kinh, khuyên người chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chánh, chuyển mê thành ngộ. Công việc này thiện nhất, không có việc gì thiện hơn, xây Chùa cũng không được. Chùa xây rồi, không có ai đến giảng Kinh, không có người đi hoằng pháp. Thắp hương, kêu người thắp hương lạy Phật, cầu thăng quan phát tài, đó gọi là khởi xướng mê tín.

Quý vị nên biết, Đức Thế Tôn một đời tại thế, vì sao không xây Chùa? Nếu Ngài xây Chùa, phước báo của Ngài lớn, tín đồ nhiều, cúng dường nhiều, khắp nơi đều có thể dựng Chùa.

Suốt đời Ngài, xây mấy trăm ngôi Chùa có trở ngại chăng? Không thành vấn đề. Vì sao Ngài không làm? Chúng ta thử nghĩ xem, toàn bộ tinh thần thể lực đều dùng vào việc giảng Kinh dạy học. Đức Phật trụ thế tám mươi năm, nhất cử nhất động, từng lời nói từng nụ cười đều là thiền cơ, đều là huyền bí.

Chúng ta nghe rồi, thấy rồi, nhìn thấy văn tự hiện nay ghi chép trong Kinh Điển, chúng ta tư duy lãnh hội nghĩa chân thật của Ngài nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, dụng ý của Ngài rất thâm sâu. Đó là trí tuệ chân thật, học vấn chân thật. Đây là dạy chúng ta kính Tam Bảo.

Cứu cánh của Tam Bảo là Tam Bảo của tự tánh. Tự tánh giác là Phật bảo, tự tánh chánh là pháp bảo, tự tánh thanh tịnh là tăng bảo. Cho nên về mặt tự tánh mà nói chính là Chánh Giác tịnh, từ trên hình tướng xem là Phật Pháp tăng.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Chủ Giảng pháp sư Tịnh Không!
Nam Mô A Di Đà Phật!


Mười công đức ấn tống kinh sách, tượng Phật

1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền được tiêu tan, nếu tội nặng thì được chuyển thành nhẹ.

2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi tất cả ôn dịch, đao binh, giặc cướp, tù tội, lửa cháy, nước trôi…

3. Nhờ chánh pháp mà những kẻ oán thù với mình trong kiếp trước được giải thoát nên tránh được sự khổ sở về tội báo thù.

4. Ác Quỷ Dạ xoa không thể xâm phạm, cọp đói, rắn độc không hại được.

5. Tâm được yên ổn, ngày không có sự nguy hiểm, đêm không có ác mộng, nhan sắc sáng sủa tươi tắn, khí lực dồi dào, việc làm tốt, lợi.

6. Hết lòng phụng sự chánh pháp, tuy không mong cầu nhưng cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận phước thọ miên trường.

7. Lời nói và việc làm, trời, người đều hoan hỷ; đến nơi nào cũng được nhiều người kính mến.

8. Nếu ngu si thì chuyển thành trí huệ, bệnh tật chuyển thành lành mạnh, nguy hiểm chuyển thành yên ổn, nếu là đàn bà sau khi chết sẽ chuyển thành đàn ông.

9. Xa lìa các đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), được sanh vào các cõi thiện (người, trời) tướng mạo đoan chánh, thông minh, xuất chúng phước lộc hơn người.

10. Đủ năng lực để gây căn lành cho chúng sanh, lấy tâm chúng sanh làm ruộng phước và sẽ thâu hoạch được nhiều quả tốt. Sanh vào chỗ nào cũng được thấy Phật, nghe pháp; ba thứ trí huệ (văn, tư, tu) mở rộng, chứng được sáu thần thông (thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc và lậu tận thông).

Ấn tống Kinh sách, Tượng Phật được nhiều công đức thù thắng như thế. Cho nên, gặp khi chúc thọ, cầu an, sám hối, cầu siêu, nên hoan hỷ cố gắng ấn tống.

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Lâm chung một niệm sau cùng là A Di Đà Phật chắc chắn được vãng sanh

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Kinh Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Kiết sử là gì? 10 kiết sử trong đạo Phật gồm những gì?

Định Tuệ

Tịnh độ, môn giải thoát đặc biệt – Niệm Phật, phương pháp dễ tu

Định Tuệ

Những việc mà gia quyến của người sắp lâm chung cần chú ý

Định Tuệ

Thế gian này đều là giả cả, phải gấp rút niệm Phật

Định Tuệ

Ngũ nhãn là gì? Đại lược về Ngũ nhãn

Định Tuệ

Không có vị Phật nào chẳng tán thán A Di Đà Phật

Định Tuệ

Thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh trọn khắp pháp giới hư không giới

Định Tuệ

Viết Bình Luận