Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Phóng sinh cải đổi vận mạng cứu được mạng con

Phàm điều gì có lợi ích cho sinh linh thì ông đều nỗ lực thực hiện. Nhờ cứu hộ sinh mệnh không kể số lượng, nên người con rốt cuộc không xảy ra việc gì.

Viên Lưu Trang vốn là một chuyên gia xem tướng. Một hôm có vị đại thần dẫn con đến nhờ ông đoán tướng. Viên xem tướng xong, biết đứa bé này vài năm sau sẽ chết, nên dùng lời nói thẳng bảo cho vị quan kia hay. Đương nhiên tâm tư vị quan ấy rất đau khổ nên vẻ mặt trông vô cùng thê thảm.

Trên đường trở về, có một vị Hòa thượng gặp ông, thấy thế hỏi: “Ngài có điều chi sầu não mà trông thê lương như vậy?”.

Hòa Thượng hỏi xong liền xem tướng đứa bé, lập tức hiểu ra cớ sự, bèn nói: “Trong đời này chỉ có âm đức mới cứu vãn được số mạng của con ông. Nhưng cơ duyên để thực hiện âm đức cũng không phải dễ, thiết nghĩ không gì hơn là tùy thời phóng sinh thì may ra mới tạo được phước lành”.

Tin lời Hòa thượng, viên quan kia liền phát nguyện phóng sinh, làm đựơc ít năm thì sau đó Hòa thượng gặp lại cha con ông, ngạc nhiên nói: “Thật lạ lùng thay, nếu không làm nhiều việc thiện thì mạng sống không thể tăng thêm như vậy!”

Viên quan ấy lại tiếp tục gia tăng công việc phóng sinh. Phàm điều gì có lợi ích cho sinh linh thì ông đều nỗ lực thực hiện. Nhờ cứu hộ sinh mệnh không kể số lượng, nên người con rốt cuộc không xảy ra việc gì.

Vị thầy tướng kia cứ đinh ninh việc mình đoán là đúng không sai chạy chút nào. Thế rồi, mấy năm sau ông gặp lại cha con vị quan kia mới phát hiện là sách tướng có chỗ còn khiếm khuyết, liền nhất định khuyên người nhà làm việc thiện và phóng sinh; vì cho rằng có làm như vậy mới tăng thêm tuổi thọ và phúc đức lâu dài.

(Truyện Cổ Cứu Vật Phóng Sanh)

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT!

Nguồn: Nhân quả- luân hồi!

Bài viết cùng chuyên mục

Lý nhân quả không sai một mảy, hễ tạo nhân nào thì kết quả nấy

Định Tuệ

Mẹ đầu thai thành vịt bị con cắt cổ

Định Tuệ

Ước nguyện được như ý nhờ tụng Kinh Địa Tạng

Định Tuệ

Người có Âm đức lớn khiến cho quỷ thần kính sợ

Định Tuệ

Phước đức từ việc tùy hỷ và chỉ đường cho chư tăng khất thực

Định Tuệ

2 lần thoát chết, 2 lần trả nghiệp cho sự sát sanh hại vật

Định Tuệ

Sát sanh tế thần tương lai sẽ biến thành những giống vật ấy

Định Tuệ

Quả báo của việc quan hệ bất chính, tà dâm ngoài vợ chồng

Định Tuệ

Các loại nghiệp: Sự sai khác nặng nhẹ của nghiệp nhân và quả

Định Tuệ

Viết Bình Luận