Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nhân quả của lòng tôn kính Phật được quả báo bất khả tư nghì

Người thường xuyên khởi lòng tôn kính Phật giống như người phát hào quang lên trời, lúc nào cũng được Chư Thiên dõi theo.

Người nào siêng năng lạy Phật, lễ bái nghiêm trang, thường khởi lên lòng tôn kính tha thiết đối với các bậc Thánh, thì quả báo là đời sau sinh ra làm một bậc cao tăng thạc đức, xuất gia tu hành có thể đắc đạo, làm chỗ nương tựa cho vô số chúng sinh.

Lạy Phật được nhân quả là hình tướng đẹp, vừa được uy đức ngập tràn.

Con quỳ xuống lòng kính yêu trọn đủ
Dâng lên Người đấng giáo chủ từ bi
Đã cho con ánh sáng ngập đường đi
Đã đưa lối con về nơi cõi giác…

Vì ta còn bận nhiều công việc, nhiều trách nhiệm phải lo, nên tuy muốn lạy Phật thật nhiều nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng lạy được.

Dù vọng tưởng vẫn còn, nhưng làm gì cũng thường nhắc mình nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối. Trong tâm không cần “lải nhải” nói nhiều, chỉ khởi ý nhẹ lên như vậy thôi.

Đi trên xe cũng nhắc, đi bộ cũng nhắc, lâu lâu làm việc cũng nhắc mình lòng tôn kính Phật.

Người thường tu như vậy, quả báo sẽ ra sao? Chỉ ý niệm thường khởi lòng thương yêu chúng sinh đã được trên chư Thiên yêu mến, độ trì, theo dõi, dẫn dắt, thì ý niệm tôn kính Phật còn được quả báo gấp triệu lần.

Người thường xuyên khởi lòng tôn kính Phật giống như người phát hào quang lên trời, lúc nào cũng được Chư Thiên dõi theo.

Nếu đời trước họ lỡ tạo ác nghiệp thì các Ngài cũng tìm cách gia hộ, không cho quả báo phá hoại người này quá thê thảm, luôn che chở giữ gìn sự tu hành để cho họ được tiến đạo, đời sống được bình yên rồi từng bước tiến tu dần cho tới khi đắc quả Thánh.

Thế nên chúng ta hãy ráng tu ý nghiệp này.

Trích sách “Ý nghiệp” – Thượng tọa Thích Chân Quang!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
(Xin thường niệm Phật)

Nguyện cho con đi mãi
Không dừng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm Chư Phật!

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tẩt cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo!

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Pháp môn niệm Phật, quan trọng nhất là kiến lập tín tâm

Định Tuệ

Những điều quyến thuộc nên chú ý khi người thân sắp lâm chung

Định Tuệ

Ngày đêm thường niệm thiện pháp

Định Tuệ

Quy y Tam Bảo là bước đầu trên con đường về quê hương vô sanh

Định Tuệ

Hết thảy chư Phật đều là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật

Định Tuệ

Nhân quả rất đáng sợ, phàm phu chúng ta phải cảnh giác

Định Tuệ

Đừng chỉ lo làm phước mà quên tu Đức

Định Tuệ

Táo thần là thật có, quyết không phải là giả

Định Tuệ

Thế nào là tu Khổ hạnh? Làm sao tu Khổ Hạnh?

Định Tuệ

Viết Bình Luận