Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nhân quả của lòng tôn kính Phật được quả báo bất khả tư nghì

Người thường xuyên khởi lòng tôn kính Phật giống như người phát hào quang lên trời, lúc nào cũng được Chư Thiên dõi theo.

Người nào siêng năng lạy Phật, lễ bái nghiêm trang, thường khởi lên lòng tôn kính tha thiết đối với các bậc Thánh, thì quả báo là đời sau sinh ra làm một bậc cao tăng thạc đức, xuất gia tu hành có thể đắc đạo, làm chỗ nương tựa cho vô số chúng sinh.

Lạy Phật được nhân quả là hình tướng đẹp, vừa được uy đức ngập tràn.

Con quỳ xuống lòng kính yêu trọn đủ
Dâng lên Người đấng giáo chủ từ bi
Đã cho con ánh sáng ngập đường đi
Đã đưa lối con về nơi cõi giác…

Vì ta còn bận nhiều công việc, nhiều trách nhiệm phải lo, nên tuy muốn lạy Phật thật nhiều nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng lạy được.

Dù vọng tưởng vẫn còn, nhưng làm gì cũng thường nhắc mình nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối. Trong tâm không cần “lải nhải” nói nhiều, chỉ khởi ý nhẹ lên như vậy thôi.

Đi trên xe cũng nhắc, đi bộ cũng nhắc, lâu lâu làm việc cũng nhắc mình lòng tôn kính Phật.

Người thường tu như vậy, quả báo sẽ ra sao? Chỉ ý niệm thường khởi lòng thương yêu chúng sinh đã được trên chư Thiên yêu mến, độ trì, theo dõi, dẫn dắt, thì ý niệm tôn kính Phật còn được quả báo gấp triệu lần.

Người thường xuyên khởi lòng tôn kính Phật giống như người phát hào quang lên trời, lúc nào cũng được Chư Thiên dõi theo.

Nếu đời trước họ lỡ tạo ác nghiệp thì các Ngài cũng tìm cách gia hộ, không cho quả báo phá hoại người này quá thê thảm, luôn che chở giữ gìn sự tu hành để cho họ được tiến đạo, đời sống được bình yên rồi từng bước tiến tu dần cho tới khi đắc quả Thánh.

Thế nên chúng ta hãy ráng tu ý nghiệp này.

Trích sách “Ý nghiệp” – Thượng tọa Thích Chân Quang!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
(Xin thường niệm Phật)

Nguyện cho con đi mãi
Không dừng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm Chư Phật!

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tẩt cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo!

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Thần linh Thổ Địa là ai? Chuyện về Thần linh Thổ Địa

Định Tuệ

Làm thế nào mới có thể thật sự đạt Tịnh niệm tương kế?

Định Tuệ

Cúng dường Tam Bảo hàng ngày tích lũy công đức thù thắng

Định Tuệ

Khai thị niệm Phật của Đại Sư Đạo Nguyên

Định Tuệ

Tại sao chúng ta tu theo pháp môn Tịnh độ?

Định Tuệ

Người vừa niệm Phật vừa tạo nghiệp không được vãng sanh

Định Tuệ

Quen nhiều người thì thị phi nhiều, biết nhiều việc phiền não nhiều

Định Tuệ

Công đức truyền bá pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Đại Định

Định Tuệ

Người thực sự cầu vãng sanh chỉ nói miệng suông thì không được

Định Tuệ

Viết Bình Luận