Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Lợi dụng Internet để cúng dường Pháp Bảo

Ngày nay chúng ta tu pháp cúng dường thù thắng nhất, đó là gì? Chính là mạng internet và truyền hình hiện nay…

Ngày nay chúng ta tu pháp cúng dường thù thắng nhất, đó là gì? Chính là mạng internet và truyền hình hiện nay, người hiện tại ai không xem ti vi, ai không dùng internet? Chúng ta đem tâm đắc bản thân tu hành được, pháp hỷ tu tập, lợi dụng những khoa học kỹ thuật cao này, và rất nhiều chúng sanh hữu duyên khác, chúng sanh hữu duyên là gì? Họ mở kênh truyền hình này ra, đây chính là người hữu duyên, cùng chia sẻ với họ, cùng nhau học tập.

Ngày nay ở trong thế giới này, đây là tư cụ tự tại thù thắng nhất. Nếu như có năng lực, bất luận xuất gia hay tại gia, trong đạo tràng nhất định ít nhất phải lắp đặt mười trang mạng internet quốc tế, mỗi ngày chăm chỉ tu hành, chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều đem thành tích bản thân tu học được, tâm đắc của chúng ta truyền lên mạng chia sẻ với tất cả đại chúng. Đây là thực sự báo ơn Phật.

CẦM ĐIỆN THOẠI MỖI NGÀY, BỐ THÍ CÂU “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT“ … ĐÓ LÀ BỐ THÍ PHÁP.

Phật nói không hề sai, bố thí tài không bằng pháp thí. Nếu chúng ta muốn tu công đức thù thắng, nhất định phải tu bố thí pháp. Vậy không biết giảng Kinh thì làm sao bố thí pháp? Không biết giảng Kinh, nhưng chúng ta biết niệm A Di Đà Phật.

Suốt ngày bố thí pháp này cho biết bao người trong khi chúng ta nói chuyện với họ. Đó là bố thí cho họ.

Hiện tại chúng ta mỗi ngày đều không rời điện thoại. Khi vừa cầm đến điện thoại thì “A Di Đà Phật”, mỗi câu A Di Đà Phật gieo vào A Lại Da Thức của đối phương, tương lai họ sẽ nhờ câu A Di Đà Phật này mà vãng sanh bất thoái thành Phật. Đặc biệt khi duyên thù thắng, một đời này họ thành tựu. Nếu duyên không thù thắng thì đời sau thành tựu, nhất định được độ, nhất định vãng sanh.

Ngày nay người tin theo tà giáo không ít. Một số đồng tu hỏi tôi: “Người tà giáo muốn xin sách chúng ta, chúng ta có nên cho họ hay không?”. Cứ cho đi. Vì sao?

Cho họ chính là độ họ. Dù họ tà ác thế nào, khi nghe được âm thanh danh hiệu A Di Đà Phật, thấy hình tượng A Di Đà Phật thì tà cũng được độ. Ngay đời này tà, họ phải chịu quả báo địa ngục A Tỳ. Quả báo chịu xong vẫn cứ gặp được Phật Pháp, vẫn cứ được độ.

Hòa Thượng Tịnh Không giảng!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học giảng giải ý nghĩa

Định Tuệ

Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh

Định Tuệ

Niệm Phật đến Công Phu Thành Khối nắm chắc vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn

Định Tuệ

Người chân chính tu Đạo thì phải biết từ tâm hả khí

Định Tuệ

Chép tay kinh Địa Tạng có công đức, phước báu hay không?

Định Tuệ

Ngồi thiền sẽ sinh Định, cho nên phải thường thích ngồi thiền

Định Tuệ

Lời trọng yếu về việc xem Tạng Kinh

Định Tuệ

Việc trợ niệm có tác dụng gì khi người lúc lâm chung không nghe biết?

Định Tuệ

Viết Bình Luận