Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người tu hành không có tâm Từ Bi không thể thành Phật, Bồ Tát

Người tu hành không có tâm Từ Bi, giống như rễ cây không được tưới nước, cây này không thể đơm hoa kết trái. Người học Phật không có tâm Từ Bi thì không thể thành Phật, Bồ-tát.

Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói, chư Phật Như Lai lấy tâm đại bi làm Thể. Tại sao Bồ-tát phải độ chúng sanh? Bồ-tát giúp đỡ chúng sanh, chưa chắc chúng sanh sanh tâm cung kính đối với Bồ-tát, thậm chí còn hủy báng Bồ-tát, chướng ngại Bồ-tát, phá hoại Bồ-tát, chuyện như vậy rất nhiều.

Bồ-tát có thoái tâm không? Không thoái tâm. Tại sao không thoái tâm? Vì biết được những người tạo tội nghiệp là do ngu si, không nhận biết về Bồ-tát, người tốt tới giúp họ, họ còn hại người tốt. Nhưng Bồ-tát vẫn không từ bỏ, cứu người cứu đến cùng.

Trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có một đoạn so sánh rất hay: Thí như có đại thụ ở giữa sa mạc hoang vắng. Đây là ví dụ, trong sa mạc có một đại thụ, nếu rễ được nước thì nhánh lá hoa quả đều sum sê tươi tốt, nếu rễ của đại thụ này có nước, không thiếu nước thì cây này nhất định sẽ phát triển rất tốt.

Bồ-đề đại thụ trong chốn đồng hoang sanh tử cũng giống như vậy. Đây là ví dụ. Chốn đồng hoang sanh tử chính là lục đạo luân hồi, Bồ-đề đại thụ là mỗi người chúng ta, là các đồng tu tín nguyện trì danh, tu học Tịnh độ, đây là Bồ-đề đại thụ.

Cũng giống như vậy, hết thảy chúng sanh là rễ cây, rễ của Bồ-đề đại thụ là gì? Rễ là chúng sanh, Chư Phật, Bồ-tát là hoa trái, những chúng sanh này có thể thành Phật, có thể thành Bồ-tát, đây chính là đã đơm hoa kết trái.

Lấy nước đại bi làm lợi chúng sanh thì có thể thành tựu hoa trái trí tuệ của chư Phật, Bồ-tát. Đây có nghĩa là đại từ đại bi ví như nước, chúng ta phải dùng tâm đại từ đại bi để tưới nước cho cây Bồ-đề của chính mình.

Không có đại từ đại bi, mặc dù chúng ta vốn là Phật, nhưng không thể thành Phật, tại sao vậy? Không có nước nuôi dưỡng cây này, nó sẽ chết khô.

Đại bi là gì? Đại bi là tâm yêu thương chân thành, yêu thương này là đức đầu tiên cứu cánh viên mãn trong tánh đức, minh tâm kiến tánh thì tâm yêu thương này sẽ hiển lộ ra.

Bạn xem, A-la-hán có tâm yêu thương, Bồ-tát có tâm yêu thương, Phật có tâm yêu thương cứu cánh viên mãn, chính là đại từ đại bi, không phải đến từ bên ngoài, mà trong tự tánh vốn sẵn có.

Người tu hành không có tâm từ bi, giống như rễ cây không được tưới nước, cây này không thể đơm hoa kết trái. Người học Phật không có tâm từ bi thì không thể thành Phật Bồ-tát.

Phải yêu thương chúng sanh, chúng sanh làm vô số tội ác cũng phải tha thứ cho họ, vẫn phải dùng tâm từ bi đối đãi họ, tại sao vậy? Họ vốn là Phật. Tại sao họ tạo tội nghiệp? Vì mê hoặc điên đảo.

Chư Phật Bồ-tát phải cứu những người này, phải giúp họ quay về tự tánh, phải giúp họ thành Phật thành Bồ-tát, vậy thì đúng rồi. Nếu có tâm oán hận thì sai rồi, vậy không phải bạn tới cứu họ, mà bạn tới hại họ.

Chúng sanh có thể hại Bồ-tát, Bồ-tát không oán trách, Bồ-tát chắc chắn sẽ không hại chúng sanh. Chúng sanh giết Bồ-tát, Bồ-tát sẽ không giết chúng sanh, sẽ không báo thù.

Cho nên tâm đại bi là gốc rễ. Tỳ-kheo Pháp Tạng lấy đại bi, sự từ bi vô điều kiện, “rộng hành Lục Độ, phổ độ quần sanh”, đây là điều chúng ta phải học tập. Chúng ta phải yêu thương bảo hộ hết thảy chúng sanh vô điều kiện.

Đặc biệt phải giúp đỡ những chúng sanh mê hoặc đó, ngày ngày họ chuốc phiền phức, chúng ta phải học Phật Bồ-tát, dùng tâm chân thành cảm động họ, giúp đỡ họ quay đầu là bờ. Đây gọi là hành Bồ-tát đạo, gọi là phổ độ chúng sanh.

Trích: Kinh Vô Lượng Thọ – Tập 27
Chủ Giảng: Cô Lưu Tố Vân giảng lần thứ 2 năm 2020.

Bài viết cùng chuyên mục

Tây Phương Cực Lạc Thế giới người người đều là người thiện

Định Tuệ

Tướng tùy tâm chuyển

Định Tuệ

Phật tử đi chùa như thế nào mới đúng?

Định Tuệ

Lợi ích của việc thọ giới và giữ giới

Định Tuệ

Là người học trò nhất định phải tôn sư trọng đạo, nghe lời thầy dạy

Định Tuệ

Ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát là những ngày nào?

Định Tuệ

Tại sao phải đứng bên cạnh người sắp mất để trợ niệm?

Định Tuệ

Cúng dường Tam Bảo cần phải có chân thâm và thành tâm

Định Tuệ

Công đức tạo tượng Phật lớn như thế nào?

Định Tuệ

Viết Bình Luận