Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Muốn giải thoát, hàng ngày phải luôn hành trì niệm Phật miên mật

Giải thoát ở chỗ mình phải nhận thấy: Những tướng này là không thật, do theo nhân mà có. Chúng ta hằng ngày phải luôn hành trì niệm Phật miên mật.

Giờ phút lâm chung, có rất nhiều cảnh hiện lên, mình phải nhớ những cảnh này là Nghiệp Báo của mình.

  1. Tướng của những cảnh này là nghiệp báo của mình
  2. Thể của nó là tánh Phật của mình.

Nếu mình quên một chút thôi, là mình bị đọa.

Khi gặp những cảnh trái ý, mình liền có phản ứng, và thâm tâm không ưa, mà thấy ghét. Lúc lâm chung, chỉ nổi lên một niệm không ưa hay ghét thôi, thì chưa thấy người làm mình không ưa đó người ta ra làm sao, mà thấy bản thân mình không vào địa ngục, thì cũng vào hang rắn, hang cọp… bởi vì “sân si nổi lên”. Chỉ cần “một chút bất mãn” thôi, cũng đủ để đưa chúng ta đến những con đường “đọa lạc” ấy rồi.

Cách thức làm thế nào để giải thoát?

Giải thoát ở chỗ mình phải nhận thấy: Những tướng này là không thật, do theo nhân mà có.

  1. Chúng ta hằng ngày phải luôn hành trì Niệm Phật miên mật (niệm Phật không gián đoạn).
  2. Trong tâm chỉ có đức Phật A Di Đà thôi.

Những cảnh, những người chúng ta tiếp xúc hàng ngày, đó chỉ là những hình ảnh nghiệp báo của mình hiện lên. Phải luôn nhớ như thế, để lúc nào chúng ta cũng có tâm hài hoà với tất cả. Không thấy mình là một thể riêng biệt.

Bây giờ chúng ta thấy một kẻ giết người đang đứng đây, mình ghét người ta. Khi ấy, cái tâm khó chịu đó nổi lên, thì đã có sự phân cách giữa mình và người đó. Và như thế, cái Ngã của mình không thể tiêu trừ.

Cho nên Phật dạy chúng ta trong lúc còn sống, phải luôn thực tập Quán, để mỗi khi những thứ đó hiện lên nơi mắt, chúng ta phải biết đó là giả. Nghĩ liền chỗ ấy là đức Phật A Di Đà, chỗ ấy là Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta phải huân tập cho được thói quen này, và buông xả hết những gì mình thấy trái ý.

Cho nên mỗi âm thanh hiện ra, mình phải tập Quán.

  1. Quán cái “Tướng” hư vọng của nó. Đó chỉ là do nghiệp báo của mình hiện ra.
  2. Quán cái “Tánh” là Phật, là Tổ, là Như Lai tạng.

Chúng ta phải tập như thế hàng ngày. Phải tập đến trình độ “Bảy con chó xúm lại cắn mình, mà mình vẫn nhớ được đây là Phật A Di Đà đang hiện ra, tướng chỉ là hư vọng, là nghiệp báo của mình”.

Bất cứ chuyện gì hiện ra, xảy ra cũng đều là Tướng Nghiệp Báo của mình, dù là hay hay dở.

Chúng ta tu theo đức Phật A Di Đà, chúng ta phải nhớ cái tánh của Ngài là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ ở khắp pháp giới.

Hiện tại bây giờ mình không huân tập, thì lúc lâm chung mình sẽ không giữ được chánh niệm, bởi vì không quen.

Có người mỗi ngày huân tập theo lời Phật dạy, khi lâm chung mặc dù đạo hạnh còn kém, nhưng họ vẫn được giải thoát. Và những vị chưa tập, chưa quen, mặc dù đạo hạnh rất khá, nhưng tới lúc lâm chung, họ khởi lên ý niệm xấu, thì họ theo cái niệm ấy mà đi xuống. Cho nên chúng ta phải tập từ bây giờ, lúc nào ngày nào cũng phải tập.

Nếu như chúng ta huân tập, đạt được đến Giải Toát Hiện Tiền thì càng tốt, đâu cần phải đợi đến lúc lâm chung. Đến giờ phút lâm chung, mà giải thoát chưa nắm trong tay, thì rất là nguy hiểm.

Tài Liệu Tham Khảo: Sư Bà Hải Triều Âm!

Bài viết cùng chuyên mục

Chúng ta niệm Phật A Di Đà, Phật A Di Đà cũng niệm chúng ta

Định Tuệ

Sự tuyệt diệu của kinh Vô Lượng Thọ

Định Tuệ

Cách trì chú Đại Bi vào nước để chữa bệnh cực dễ mà linh nghiệm

Định Tuệ

Oan gia trái chủ là gì? Cách hóa giải Oan gia trái chủ

Định Tuệ

Thanh Văn là gì? Thế nào gọi là Thanh Văn?

Định Tuệ

Đời sau được thân người, xác suất nghe được Phật Pháp rất thấp

Định Tuệ

Bồ Tát Địa Tạng là ai? 19 công đức chí tâm niệm danh hiệu, tán thán ngài

Định Tuệ

Khi nào mới nắm chắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc?

Định Tuệ

Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật xin hãy thường niệm

Định Tuệ

Viết Bình Luận