Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Khi phóng sinh cần quy y Tam Bảo và niệm Phật cho loài súc sanh

Tại sao trước khi thực hiện phóng sinh thường có nghi thức thọ Tam quy y và niệm Phật cho loài súc sinh? Đó là để giúp chúng kết duyên lành với Phật pháp.

1. Vì sao khi phóng sinh cần quy y Tam Bảo và niệm Phật cho loài súc sanh?

Hỏi: Tại sao khi thực hiện việc phóng sinh thường có nghi thức thọ Tam quy y và niệm Phật cho loài súc sinh?

Đáp: Chánh pháp ngàn năm khó gặp. Chúng ta cùng với loài súc sinh ấy có nhân duyên, nên phát tâm cứu được mạng sống cho chúng, nhưng không thể cứu giúp chúng thoát khỏi luân hồi nghiệp báo. Vì vậy rất nên phát tâm đại từ bi, vì chúng mà truyền thọ Tam quy y, để giúp chúng kết duyên lành với Phật pháp.

Chúng sinh nào có duyên lành được quy y Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) thì không còn phải đọa vào ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh), nên có thể giúp cho những súc sinh ấy khi nghiệp báo dứt hết sẽ vĩnh viễn không rơi vào các đường ác nữa. Ngoài ra, khi thực hành nghi thức như vậy, vị pháp sư cùng tất cả cư sĩ tham gia đều vì chúng mà trì niệm danh hiệu Phật: “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Được nghe sáu chữ hồng danh ấy tức là đã gieo nhân lành vào tạng thức, nhờ đó mà kiếp sau chuyển thế làm người ắt sẽ gặp được Phật pháp, biết niệm Phật tu hành, được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của sáu đường luân hồi. Đây mới chính là ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm nhất của việc phóng sinh.

2. Cách giúp chúng sinh quy y Tam Bảo

a. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói về việc giới sát phóng sinh như sau: “Chúng sinh từ xưa nay không dứt nổi nghiệp giết hại, ai ai cũng phạm vào việc sát sinh. Sát sinh có thể chia làm hai loại: Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp là tự mình giết hại chúng sinh, cắt xẻo lấy da thịt mà làm thức ăn. Gián tiếp là vì mình ăn thịt chúng sinh nên khiến cho người khác phải làm việc giết hại để phục vụ mình.

“Cái nhân tạo ra của hai loại sát sinh này tích tụ lâu ngày, gặp duyên thì kết thành cái quả của nạn đao binh, chiến tranh. Có người cho rằng, muốn cứu vãn nạn chiến tranh thì phải làm nhiều việc thiện như sửa cầu, làm đường… Lời nói như vậy không thể tin cậy được. Bởi vì nay phải chịu nạn đao binh chẳng phải do cái nhân quá khứ phá hoại cầu cống, đường sá. Nay muốn lấy việc làm đường, sửa cầu cống mà giải trừ, thì là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Tôi xin đem phương pháp phóng sinh đơn giản nói với các vị: Trước tiên phải gia trì chú Đại bi vào một ly nước sạch, rồi rưới lên mình chúng sinh được phóng sinh, miệng niệm bài sám hối như sau:

Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp,
Đều do ba độc tham, sân, si,
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra.
Nay đối trước Phật cầu sám hối.

“Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, lại vì những súc sinh ấy mà niệm Tam quy y:

Quy y Phật,
Quy y Pháp,
Quy y Tăng.

Quy y Phật không đọa địa ngục.
Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ.
Quy y Tăng không đọa súc sinh.

“Tại sao đối với chúng sinh phải nói Tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái mạng: Một là thân mạng, hai là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng, mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. Nói Tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân lành cho chúng, nếu nghe mà nhận được thì đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được thân người thì có thể phát tâm Bồ-đề, tin sâu Phật pháp, sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ mạng của chúng.” (Trích: Công đức phóng sinh – Pháp Sư Viên Nhân).

b. Khi bạn đi trên đường mà nhìn thấy xe chở loài vật, thì hãy âm thầm Quy y Tam Bảo cho chúng. Ngay cả lúc vào chợ hay siêu thị, nếu nhìn thấy loài vật bị bày bán (dù chưa chết hay đã chết), thì nên niệm như thế này:

Nguyện những chúng sinh mà mắt tôi đang nhìn thấy: Dù đã chết, chưa chết hay chờ chết… và những loài đang bị giết hại, xin hãy nghe theo tôi, khởi 1 niệm Quy Y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng…

Con xin quy y Phật khỏi đọa địa ngục
Con xin quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ
Con xin quy y Tăng khỏi đọa súc sanh
(3 lần)

Tiếp đến hãy niệm “Nam Mô A Di Đà Phật!” vài lần, tụng thêm Chú vãng sinh:

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ.
Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ
A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế
A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa
Dà Di Nị Dà Dà Na
Chỉ Đa Ca Lệ Sa Bà Ha
(từ 1 đến 3 biến, nhiều hơn càng tốt)

Như vậy sẽ có vô lượng chúng sinh quỳ tại hư không nghe thọ Tam quy, niệm Phật theo bạn. Sau khi chúng chết rồi được vãng sinh thiện đạo, do nhờ phát khởi một niệm lành này. Phải biết trong pháp giới: “Tất cả do tâm tạo”.

Phải hiểu công đức bái sám phi thường lớn, cần dùng lực công đức này, hồi hướng cho những chúng sinh đang thọ khổ, giúp chúng quy y Phật, Pháp, Tăng… khiến cho được lợi. Khi giúp chúng sinh thọ ích, tất nhiên bản thân cũng thọ ích, đồng thời phẩm vị cảnh giới cũng được tăng cao. Trích: Nhân quả Phụ giải Lương Hoàng Sám (tập 2)

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Lợi ích của kinh Địa Tạng không thể nào tuyên nói được

Định Tuệ

Phải tu như thế nào mới có công đức?

Định Tuệ

Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng và niệm thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng

Định Tuệ

Nghe chửi là một cách tiêu nghiệp chướng

Định Tuệ

Tu Tịnh độ muốn vãng sanh Cực Lạc có cần Giới Định Tuệ không?

Định Tuệ

Tứ Niệm Xứ là gì? Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya

Định Tuệ

Khi có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy coi kinh điển

Định Tuệ

Niệm niệm chẳng lìa Nam Mô A Di Đà Phật, đó là Nhất tâm trì danh

Định Tuệ

Nằm đọc Kinh có được không? Có mang tội bất kính hay không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận