Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Pháp Cú phẩm tâm và hình vẽ minh họa

Kinh Pháp Cú là những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Dưới đây là nội dung Kinh Pháp Cú phẩm tâm.

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu trong Kinh này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài.

Dhammapada là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Ðây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của Đạo Phật.

Các câu này về sau được các vị đại đệ tử của Đức Phật sắp xếp thành 423 bài “kệ”, chia ra làm 26 “phẩm” và tụng đọc trong Ðại Hội Kết Tập Kinh Ðiển lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt.

“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên Kinh Pháp Cú còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy“.

Kinh Pháp Cú tóm thâu tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Ðọc những bài kệ trong kinh này người đọc cảm thấy như chính mình được trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước vọng lại. Mỗi bài kệ có thể xem là chứa đựng một cách súc tích và trung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của đức Phật.

Dưới đây là nội dung Kinh Pháp Cú phẩm tâm:

33. Tâm kẻ phàm phu thường dao động hốt hoảng khó chế phục, nhưng kẻ trí chế phục tâm làm cho chính trực dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi tên.

33. Tâm hoảng hốt giao động,
khó hộ trì, khó nhiếp;
người trí làm tâm thẳng,
như thợ tên, làm tên.

34. Như cá bị quăng lên bờ, sợ sệt vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, các người hãy đem tâm lo sợ, phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma.

34. Như cá quăng lên bờ,
vất ra ngoài thủy giới;
tâm này vũng vẫy mạnh;
hãy đoạn thế lực ma.

35. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, dao động không dễ nắm bắt. Chỉ những người nào đã điều phục được tâm mình mới được yên vui.

35. Khó nắm giữ, khinh động,
theo các dục quay cuồng.
Lành thay, điều phục tâm;
tâm điều, an lạc đến.

36. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u ẩn khó thấy, nhưng người trí lại phòng hộ tâm mình, và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy.

36. Tâm khó thấy, tế nhị,
theo các dục quay cuồng.
Người trí phòng hộ tâm,
tâm hộ, an lạc đến.

37. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, rất xa, vô hình vô dạng, như ẩn náu hang sâu; ai điều phục được tâm, thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc.

37. Chạy xa, sống một mình,
không thân, ẩn hang sâu.
Ai điều phục được tâm,
thoát khỏi ma trói buộc.

38. Người tâm không an định, không hiểu biết Chánh pháp, lòng tin không kiên cố, thì trí tuệ khó thành.

38. Ai tâm không an trú,
không biết chân diệu pháp,
tịnh tín bị rúng động,
trí tuệ không viên thành.

39. Người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoặc loạn, vượt trên thiện và ác, là người giác ngộ chẳng sợ hãi.

39. Tâm không đầy tràn dục,
tâm không (hận) công phá;
đoạn tuyệt mọi thiện ác,
kẻ tỉnh không sợ hãi.

40. Hãy biết thân này mong manh như đồ gốm, giam giữ tâm ngươi như thành quách; ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh tuệ kiếm và giữ phần thắng lợi, chớ sanh tâm đắm trước.

40. Biết thân như đồ gốm,
trú tâm như thành trì.
Chống ma với gươm trí;
giữ chiến thắng không tham.

41. Thân này thật không bao lâu sẽ ngủ một giấc dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây vô dụng.

41. Không bao lâu thân này,
sẽ nằm dài trên đất,
bị vất bỏ, vô thức,
như khúc cây vô dụng.

42. Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay oan gia đối với oan gia, không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hạnh tà ác gây ra cho mình.

42. Kẻ thù hại kẻ thù,
oan gia hại oan gia;
không bằng tâm hướng tà,
gây ác cho tự thân.

43. Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào hết, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn.

43. Điều mẹ cha bà con,
không có thể làm được
tâm hướng chánh làm được,
làm được tốt đẹp hơn.

Mời quý bạn đọc trọn bộ kinh Pháp Cú tại: Kinh Pháp Cú – 423 lời vàng Phật dạy trọn bộ – Thích Minh Châu

Bài viết cùng chuyên mục

Bạn có con dao trong tâm không? Hãy lắng nghe lời Phật dạy

Định Tuệ

Phẩm thứ 30: Ni Đề – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng phẩm thứ chín: Xưng danh hiệu chư Phật

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 42: Bồ Tát vãng sanh

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 24: Phẩm Đâu Suất Kệ Tán thứ hai mươi bốn

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ tư: Pháp Tạng nhân địa

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ mười: Giai nguyện tác Phật

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm thí dụ thứ ba

Định Tuệ

Viết Bình Luận