Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Kim Quang Minh Quyển 7: Phẩm Như Ý Bảo Châu

Kinh Kim Quang Minh hay Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, Ánh Sáng Hoàng Kim. Dưới đây là nội dung Phẩm Như Ý Bảo Châu.

QUYỂN 7
PHẨM 14: NHƯ Ý BẢO CHÂU

Bấy giờ Thế Tôn bảo A-nan-đà: “Có đà-la-ni Như ý bảo châu có thể giúp cho chúng sanh tránh được tai họa, ngăn chặn sấm sét, mà các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ đã thuyết. Nay trong kinh này, ta cũng tuyên thuyết cho các ông nghe, hầu giúp trời người được lợi ích lớn và cũng để bảo vệ thế gian, khiến cho mọi loài mãi được an lạc”. Tất cả đại chúng và A-nan-đà nghe Phật nói thế, chí tâm lắng nghe Ngài thuyết thần chú.

Đức Phật dạy rằng: “Các ông hãy nghe! Phương đông có vua sấm sét A-ga-ta, phương nam có vua sấm sét Sa-tát-ru, phương tây có vua sấm sét Ci-du-táp-ra-ba, phương bắc có vua sấm sét Su-ta-ma-ni. Nếu ai nghe được danh hiệu, biết được nơi chốn các vị vua này, sẽ tránh được tai họa và những nỗi sợ hãi. Nếu nơi nào viết tên bốn vị này, nơi ấy sẽ không có các tai ách, chướng nạn, chết oan”. Dạy đại chúng xong, Thế Tôn liền thuyết: “Ta đa tha, ni mi ni, ni mi ni, ni min đa ri, tri lô ca, lô ca ni, tri sút ra pa ni, rát sa rát sa, sa va ha. Cầu cho con tên… và nơi này không có những nỗi sợ hãi, những khổ não từ sấm sét, cho đến chết oan, sa va ha.”

Bấy giờ đại bồ-tát Quán Thế Âm từ chỗ ngồi trong đại chúng đứng dậy, y bày vai phải, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay con cũng cung kính đối trước Đức Phật, lược thuyết thần chú Như ý bảo châu, làm lợi ích lớn tất cả trời người, thương xót bảo vệ tất cả thế gian, khiến được an lạc, có đủ sức mạnh, thỏa mãn mong cầu”. Bồ-tát thưa xong, liền thuyết thần chú: “Tát da tha, ga tê, vi ga tê, ni ga tê, pờ rát ti a tha kê, pờ ra ti mi trê, sút đê, mút tê, vi ma lê, pờ ra ba sa va rê, an đa rê, pan đa rê, sơ vét tê, Pan đa ra va sít ni, Ha ri, Kan ta ri, Pin ga la ki, Đạt đi mu khi, rát sa rát sa, sa va ha. Nguyện cầu cho con và trụ xứ này xa lìa tất cả những nỗi sợ hãi, những việc khổ não, cho đến chết oan. Nguyện cho con không thấy những tội ác, luôn được bồ-tát Thánh Quán Tự Tại rũ lòng từ bi nghĩ nhớ bảo vệ. Sa va ha”.

Bồ-tát Chấp Kim Cang Bí Mật Chủ cũng vội đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay con cũng thuyết đà-la-ni Vô thắng làm lợi ích cho trời người, thương xót bảo vệ tất cả thế gian, giúp cho chúng sanh có đủ sức mạnh, thỏa mãn mong cầu”. Bạch Đức Phật xong, Bí Mật Chủ thuyết: “Tát da tha, mu ni mu ni, mu ni nê, ha rê, ma ti ma ti, su ma ti, ma ha ma ti, ha ha ha ha, ma ba, i na si thi tê, pa pa, vai ra pa ni, a ham, ci ri ca sa va ha. Bạch đức Thế Tôn! Bài thần chú này còn có tên là Vô thắng ủng hộ, nếu ai nhất tâm thọ trì biên chép, đọc tụng ghi nhớ không quên, con sẽ ngày đêm bảo vệ, để giúp người ấy không gặp sợ hãi, không bị chết oan”.

Bấy giờ Phạm vương, chủ cõi Ta-bà đứng dậy chắp tay, bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay con có pháp đà-la-ni nhiệm mầu, làm lợi ích lớn cho khắp trời người, thương xót bảo vệ tất cả thế gian, giúp cho chúng sanh có đủ sức mạnh, thỏa mãn mong cầu”. Bạch Đức Phật xong, Phạm thiên vương thuyết thần chú: “Tát da tha, hi li mi li, đi li, sa va ha. Bờ ra ma pu rê, Bờ ra ma ma ni, Bờ ra ma ga bê, put pa sam sa thi rê, sa va ha. Bạch đức Thế Tôn! Bài thần chú này tên là Phạm trị, người nào thọ trì, con sẽ bảo vệ, giúp họ xa lìa những việc lo buồn và các tội nghiệp, cho đến không còn trường hợp chết oan”.

Bấy giờ Đế Thích đứng dậy chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay con cũng có đà-la-ni tên Va rát san. Đây là thần chú có ánh sáng lớn, diệt trừ tất cả những nỗi sợ hãi và các ách nạn, tránh được chết oan, cứu khổ ban vui, lợi ích trời người”. Bạch Đức Phật xong, Đế Thích tuyên thuyết: “Tát da tha, vi mi va ri ni, van đa ma đân đê, ma ni nê ti ni, Gô ri, Can đa li, Ma tan ghi, Pút ca si, sa ráp ra ba, hi na ma ti a, ta ma, út ta ra ni, ma ha ra ni, đa ra ni ku, cát ra va kê, sa va ri, sa va ri, sa va ha”.

Bốn vị thiên vương: Đa Văn, Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục cũng liền đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay chúng con cũng có thần chú Thí nhất thiết chúng sanh vô úy, có năng lực lớn, bảo vệ chúng sanh xa lìa khổ não, giúp họ an lạc, tăng thêm tuổi thọ, không còn khổ não cho đến chết oan”. Bạch Đức Phật xong, bốn vị thiên vương đồng thuyết thần chú: “Ta da tha, pút pê, su pút pê, đu ma, pa ri ha rê, a ri da pa ri sa sít đê, san ti ni, mút kờ tê, mam ga li ê, sút tê, sít đa vi tê, sa va ha”.

Kế đến các vua rồng như: Mạt-na-tư, Điển Quang, Vô Nhiệt Trì, Điển Thiệt, Diệu Quang cũng đều đứng dậy, chắp tay cung kính, bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay chúng con cũng có đà-la-ni Như ý bảo châu, có năng lực lớn, ngăn chặn sấm sét, trừ nỗi lo sợ, làm lợi ích lớn cho khắp trời người, thương xót bảo vệ tất cả thế gian, giúp cho chúng sanh có đủ sức mạnh, thỏa mãn mong cầu, không còn chết oan, các việc chẳng lành, cho đến tiêu trừ thuốc độc trùng độc, chú thuật hại người. Nay con xin dâng bài thần chú này lên đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi xót thương nhận lãnh, để cho chúng con thoát khỏi thân rồng, vĩnh viễn không còn tâm niệm bỏn xẻn. Vì do bỏn xẻn, nên phải chịu khổ trong đường sanh tử. Ngày nay chúng con xin nguyện đoạn dứt nhân bỏn xẻn này”.

Bạch Đức Phật xong, các vua rồng thuyết: “Tát đa tha, a ca lê, a ma lê, am ra tê, át sa dê, a ba dê, pun da pát da pa tê, sát va pa pa pờ ra sa ma ni dê, sa va ha, a li dê, pan đu su pát ni dê, sa va ha. Bạch đức Thế Tôn! Nếu ai trùng tuyên bài thần chú này, hoặc biên chép hay thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường, thì sẽ không bị các nạn sấm sét, các nỗi sợ hãi, khổ đau cho đến tránh được các loại chết oan; đồng thời thuốc độc, trùng độc quỉ mị, ếm đối cầu đảo, sư tử rắn độc, muỗi mòng cũng không thể nào làm hại”.

Thế Tôn bảo rằng: “Hay thay, hay thay! Các thần chú này đều có uy lực, lại có năng lực tùy thuận thỏa mãn các tâm mong cầu của mọi chúng sanh, làm lợi ích lớn, trừ những người không có lòng chí thành, tất cả các ông chớ nên nghi ngờ”.

Nghe Đức Phật dạy, tất cả đại chúng vô cùng vui mừng, cung kính tin nhận.

Mời bạn đọc tụng trọn bộ Kinh Kim Quang Minh tại: Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương trọn bộ PDF

Bài viết cùng chuyên mục

Phẩm thứ 40: A Nan Tổng Trì – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 1: Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất

Định Tuệ

Những lời khai thị niệm Phật trọng yếu của chư Phật, Bồ Tát

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng phẩm thứ tám: Các vua diêm la khen ngợi

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 35: Trược thế ác khổ

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 29: Phẩm Thập Nhẫn thứ hai mươi chín

Định Tuệ

Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà

Định Tuệ

Thực ngũ tân giới – Giới ăn món gia vị cay đắng

Định Tuệ

Phẩm thứ 36: Bảy lọ vàng – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Viết Bình Luận