Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Địa Tạng Vương Bồ Tát: Pháp lực vô biên, từ bi vô hạn

Đối với Phật giáo, Địa Tạng Bồ Tát là một trong những vị có vị trí vô cùng quan trọng, được tôn xưng là Tứ đại Bồ Tát với pháp lực vô biên, từ bi vô hạn.

NAM MÔ U MINH GIÁO CHỦ HOẰNG NGUYỆN ĐỘ SANH ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT CHÚNG SINH ĐỘ TÂN PHƯƠNG CHỨNG BỒ ĐỀ ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

OAI LỰC CỨU KHỔ CHÚNG SINH NHIỆM MẦU

Con Xin một lần đảnh lễ
Làm Hạt bụi dưới chân Người
Chỉ cần bấy nhiêu thôi
Mãn nguyện kiếp luân hồi.

Nam Mô Giáo Chủ Cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương.

Địa Tạng Bồ Tát là vị mang trong mình chân tâm vô lượng giống như kho báu vô biên về Phật pháp, sẵn sàng trải rộng khắp chúng sinh đều được hưởng công đức tràn đầy. Ngài chính là đất đai rộng lớn, sâu xa, mọi giới mọi loại đều hưởng, không phân biệt, không có định mức.

Đối với Phật giáo, Địa Tạng Bồ Tát là một trong những vị có vị trí vô cùng quan trọng, được tôn xưng là Tứ đại Bồ Tát với pháp lực vô biên, từ bi vô hạn. Sự tích nổi bật nhất về Ngài là lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kì sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và trước khi Di Lặc Bồ Tát hạ sinh.

Ngài có nhân duyên sâu nặng với chúng sinh, gánh trọng trách giáo chủ toàn cõi trong một thời gian, chứng tỏ được sức mạnh và đức độ của Ngài. Sức mạnh ở đây không chỉ là pháp lực, từ bi mà còn là lòng cảm hóa và phẩm chất đạo hạnh tu hành. Chỉ vị Bồ Tát có đầy đủ những yếu tố này mới có thể đứng ra thuyết giảng Phật pháp, dẫn dắt chúng sinh tới cõi Phật.

Xuất phát từ lời nguyện chưa thành Phật khi địa ngục chưa hết chúng sinh nên Địa Tạng được xem là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục hay giáo chủ cõi U Minh. Dùng tấm lòng và trí huệ của mình cảm hóa chúng sinh hướng tới sự an nhiên bất động như đại địa, tĩnh lặng và sâu kín như tàng chứa bí mật, đúng với tinh thần của danh xưng Địa Tạng.

Đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát là cứu vớt tất cả chúng sinh đang chìm đắm trong u mê tăm tối, lầm lối lạc đường được tới cõi Niết Bàn. Với tinh thần và sức mạnh vô biên, không quản ngại khó ngăn trở lực, không chuyển tâm đổi ý, không xa rời hạnh nguyện ban đầu.

Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ở quyển hạ dạy rằng: “như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bịnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ.

Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát, thấy hình tượng của Ðịa Tạng Bồ tát nên CHÍ TÂM CUNG KÍNH NIỆM ĐỦ MỘT MUÔN BIẾN, thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy đều an ổn vui vẻ.”

Chúng ta ai cũng nghiệp chướng lẫy lừng, dẫu đọc Kinh nhưng không hiểu ý Kinh, không biết hành theo lời Phật dạy. Thế nên trên đường tu hành mà không cảm ứng được 1 vị Đại Bồ Tát thì năm tháng trải qua rất khổ sở, vô cùng gian nan.

Chúng ta cùng tâm thành cung kính Quy y Ngài:

“Con nguyện từ hôm nay trở đi trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài.

Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và Quy y Ngài hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn.

Đại Thánh Địa Tạng! Con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự Quy y cùng lời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên.

Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề.”

Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát!

ST!

Bài viết cùng chuyên mục

Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng

Định Tuệ

Người niệm Phật không nên sợ chết

Định Tuệ

Ăn ngũ vị tân chiêu cảm loài ngạ quỷ

Định Tuệ

Nội dung và ý nghĩa Văn Thù Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Chú chân ngôn

Định Tuệ

4 môn tam muội – 3 phần hành trì – Cách đối trị hôn trầm tán loạn

Định Tuệ

Giải đáp mười điều nghi vấn về cõi Tịnh độ phần 1

Định Tuệ

Tu trong cảnh bệnh hoạn

Định Tuệ

Mười loại tâm nghịch sanh tử luân hồi: Minh tín nhân quả

Định Tuệ

Chúng ta việc gì phải ở trong đời này tạo tội nghiệp, đọa địa ngục chứ?

Định Tuệ

Viết Bình Luận