Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Công đức truyền bá pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Đại Định

Nếu trong đời Mạt Pháp chỉ đem một niệm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, truyền dạy pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Đại Định cho những người chưa được học hỏi Phật Pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt một cách nhanh chóng.

– Kinh văn: Đức Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Ví như có người phạm bốn tội lớn, mười tội Ba-La-Di, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua.

– Giảng: Đức Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Ví như có người phạm bốn tội lớn, mười tội Ba La Di.

– Bốn tội lớn là: “Giết Hại, Trộm Cắp, Tà Dâm, Nói Dối”. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là: “Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối” (Bốn điều chỉ dạy về pháp thanh tịnh sáng suốt) mà quí vị đã được nghe từ trước.

– Mười tội Ba La Di là: Mười giới trọng của giới Bồ Tát. Tội Ba La Di nghĩa là “Khí – vứt bỏ” nghĩa là người phạm tội này xem như bị trôi ra khỏi biển Phật Pháp. Mười tội này không thể chỉ sám hối mà thông được. Quí vị có thể nghiên cứu mười giới đầu tiên trong Bồ Tát giới.

Giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua.

Thế nên chỉ trong nháy mắt lẽ ra phải trải qua địa ngục A Tỳ, ở phương này rồi phương khác. Trải qua cho hết cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong suốt khắp thế giới, trong mười phương. Lẽ ra phải trải qua đau khổ vì tội chướng đã tạo trong mỗi địa ngục mà không sót một nơi nào cả.

– Kinh Văn: Năng dĩ nhất niệm, tương thử pháp môn, ư mạt kiếp trung, khai thị vị học, thị nhân tội chướng, ưng niệm tiêu diệt. Biến kì sở thọ, địa ngục khổ nhân, thành An Lạc quốc.

– Dịch: Nếu người này, dùng một niệm, đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời Mạt Pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt. Biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước An Lạc.

– Giảng: Nếu người này, dùng một niệm, đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời Mạt Pháp. Nhưng nếu người này có thể chỉ trong một niệm đem pháp môn này Đại Định Thủ Lăng Nghiêm truyền dạy cho những người chưa học trong đời Mạt Pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt, nhờ cảm ứng với niệm trên.

– Nếu trong đời Mạt Pháp chỉ đem một niệm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, truyền dạy pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Đại Định cho những người chưa được học hỏi Phật Pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt một cách nhanh chóng.

Biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước An Lạc.

Tất cả địa ngục lẽ ra người ấy phải chịu khổ thì đều biến thành cõi nước An Lạc.

Tất cả các khổ nạn đúng ra anh ta phải chịu trong đủ các loại địa ngục sẽ biến thành nơi bình an vui thích. Anh ta không còn chịu món khổ nào nữa cả.

– Kinh Văn: Đắc phước siêu việt, tiền chi thí nhân, bá bội thiên bội, thiên vạn ức bội. Như thị nãi chí, toán số thí dụ, sở bất năng cập.

– Dịch: Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm, ngàn, triệu, ức lần. Như thế cho đến toán số thí dụ cũng không thể diễn tả hết được.

– Giảng: Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm, ngàn, triệu, ức lần. Phước đức người ấy được hưởng vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường trước kia.

Phước đức của người giảng nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm vượt trội hơn phước đức có được do bố thí, cúng dường bảy thứ báu đầy cõi hư không, khắp cả pháp giới lên chư Phật Như Lai nhiều như vi trần.

Nếu quí vị có thể giảng nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm cho những người chưa hiểu được Phật Pháp, thì phước đức ấy vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường gấp trăm, ngàn, triệu, ức lần.

Như thế cho đến dùng tính toán thí dụ cũng không thể nào diễn tả cho được. Quí vị sẽ hưởng được phước báu nhiều hơn người kia, không có cách nào để diễn tả được phước ấy lớn đến chừng nào.

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng!
Nam Mô A Di Đà Phật

Bài viết cùng chuyên mục

Tham dục là gì? Nguyên nhân và tác hại của tham dục

Định Tuệ

Bát khổ: Tám cái khổ lớn nhất của đời người ai cũng phải nếm trải

Định Tuệ

Nội dung và ý nghĩa Công Đức Bảo Sơn Thần Chú

Định Tuệ

Chư Thiên Thần là ai? Sắc thân và tuổi thọ của chư Thiên ra sao?

Định Tuệ

Sám hối nghiệp chướng cần phải từ trong tâm địa của chính mình

Định Tuệ

Chứng ngộ là gì? Như thế nào gọi là Chứng ngộ?

Định Tuệ

Vận mệnh con người đều do nghiệp lực chiêu cảm mà sinh ra

Định Tuệ

Cửu phẩm liên hoa là gì? Chín phẩm sen vàng pháp môn tịnh độ

Định Tuệ

Tây Phương Cực Lạc Thế giới người người đều là người thiện

Định Tuệ

Viết Bình Luận