Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

66 lời nguyện của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

Nguyện không có vua quan, giàu sang với người dân nghèo vô tội, cõi đời vô trị, thờ chung Chơn lý, cả thảy đều tu.

Khi tôi thành Phật rồi, nguyện:

01. Nguyện xứ Việt Nam này trước thành Phật quốc, cải tên An Lạc Quốc Bang làm gương các xứ.

02. Nguyện khắp thế giới Ta-bà thành Cực Lạc, y như Việt Quốc Nam Bang an lạc chung một.

03. Nguyện chiến tranh không có; gươm, đao, bom, súng, võ khí thảy hư hoại tan tành.

04. Nguyện không có tội tù, nhà giam, khám tối, sự giết hại, xử tử cùng đánh đập khảo tra.

05. Nguyện không có ai thiếu thốn, khổ sở vì sự ăn, mặc, ở, bệnh, thảy yên vui có tự nhiên.

06. Nguyện tiền bạc khỏi dùng, cá thịt không ăn, thảy mặc áo già, không trắng đen màu sắc.

07. Nguyện không cần phố xá, hãng xưởng, kho tàng, lầu các; chỗ ở am, cốc lá nhỏ mà thôi.

08. Nguyện trong xứ không có nạn thủy, hỏa, phong, đao binh, ôn dịch, tai đồ họa.

09. Người thú không giết hại lẫn nhau, thảy tự do riêng sống, tiến hóa không lui.

10. Nguyện không có vua quan, giàu sang với người dân nghèo vô tội, cõi đời vô trị, thờ chung Chơn lý, cả thảy đều tu.

11. Nguyện tất cả đều tu không ai riêng sót, tự sửa trau tâm lý, ai ai cũng tự biết xét xử lấy mình.

12. Nguyện không ai hung ác, quấy tà, không tham lam vật chất lợi danh tranh giành chi cả.

13. Nguyện trong xứ không sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm, láo xược, rượu trà… cho đến không nghe thấy.

14. Nguyện trong xứ xuất gia ba phần, bảy phần cư sĩ, cả thảy trường chay Ngũ giới Tam quy.

15. Nguyện không ai lạc đạo, các tôn giáo hiệp hòa, thờ chung Chơn lý, chỉ biết việc lành không ố nghịch.

16. Nguyện đức Phật toàn năng toàn giác đứng ra phân sắp thứ lớp đạo tràng, thảy chăm lo học không ai trái cãi.

17. Nguyện trong xứ không có ai khổ não, tà ác, vô minh không người tự cao, xấc xược, lỗ mãng.

18. Nguyện người phụ nữ khi xuất gia đều hóa thành nam tử, Tăng sư, khỏi mang thân phụ nữ.

19. Nguyện không có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, phụ nữ, trong xứ cả thảy mang thân vàng ròng như nhau.

20. Nguyện các bậc tu hành, khoa học, trí thức thảy giác ngộ Chơn lý, quy y Chánh giác lìa bỏ thế gian.

21. Nguyện người trên 48 tuổi cả thảy phải xuất gia, trẻ nhỏ trên 12 tuổi rất nhiều.

22. Nguyện thế giới an lạc không ngày đêm mưa nắng, đất thảy cát vàng, cảnh vật Niết-bàn không thiếu sót.

23. Nguyện thế giới an lạc không có chúng sanh, người, thần, trời, sự dâm dục, Sắc và Vô sắc.

24. Nguyện máy bay, tàu xe khỏi dùng, khí điện không cần, vì ai cũng có đủ lục thông thần phép.

25. Nguyện người trong xứ sắc thân vàng ròng, hào quang chói rực, xinh tốt tuyệt vời y như tướng Phật.

26. Nguyện việc làm lời nói oai nghiêm đầy đủ, không ai thô lỗ cộc cằn, thất hạnh vô lễ ngang tàng.

27. Nguyện người tu trong xứ ai cũng được khen ngợi và sáng trí biện luận, biết khiêm nhường, trì giới rất trong sạch.

28. Nguyện người trong xứ thảy đắc thiền định cao, đủ thần thông lạ và đi ngay một mức đến Niết-bàn.

29. Nguyện chúng sanh khắp xứ khi sanh về xứ An lạc rồi không ai thối lui, bị luân hồi ở cõi nào khác.

30. Nguyện thế giới an lạc bất diệt và nhân dân sống hoài, thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ.

31. Nguyện chư Bồ-tát xứ An lạc đi giáo hóa đến đâu thảy được người tôn nghinh in như Phật, rất từ bi, ôn hòa.

32. Nguyện chư Bồ-tát đi hành hóa đến đâu người đều quy phục không ai nghịch lời trái cãi, rốt ráo không không.

33. Nguyện xứ An lạc tiếng nhạc pháp âm vang rền không dứt, ai ai cũng tưởng niệm Tam Bảo không xao lãng.

34. Nguyện ai sanh về xứ An lạc thảy thành Phật nhiều không số đếm, khắp nơi ai cũng cầu mong.

35. Nguyện chư Phật trong xứ An lạc chỉ có một tên là Minh Đăng Quang thôi không tên khác.

36. Nguyện ai kêu danh hiệu Minh Đăng Quang 10 tiếng, các nạn khổ tai họa đều được tránh khỏi.

37. Nguyện ai niệm danh hiệu Minh Đăng Quang 10 tiếng, lâm chung sẽ được sanh về xứ An lạc.

38. Nguyện ai niệm danh hiệu Minh Đăng Quang 10 tiếng sẽ dứt tan phiền não, chứng quả Niết-bàn.

39. Nguyện các xứ ai cũng được nghe thấy Minh Đăng Quang và xứ An lạc mà đem lòng tưởng niệm.

40. Nguyện nhân dân trong xứ sống chung với nhau như nước xuôi dòng rất ôn hòa hiếu thuận.

41. Nguyện không ai tật đố, tỵ hiềm, tứ sự khỏi lo, phiền não chẳng có, cả thảy như nhiên vắng lặng.

42. Nguyện không có ma vương, thần, quỷ, không có sự trở ngại cho người tu hành, tiếng tà ác không nghe thấy.

43. Nguyện ai cũng chen đua vào xứ An lạc, khi thọ quy giới thì đắc kim thân và thấy rõ Niết-bàn.

44. Nguyện kẻ dữ thảy hiền lương, ai cũng xiêu ngã theo đạo đức, không còn sự khổ phân chia.

45. Nguyện không có sự giận hờn cùng say đắm thế trần, không ngã mạn khinh chê ai, thảy biết nương chúng tu học.

46. Nguyện chư Bồ-tát chia ra đi dạy đạo khắp nơi, có đủ hào quang thần thông trí huệ bậc nhất không ai hơn.

47. Nguyện khắp chư Phật trong 10 phương đều tán tụng, chư Bồ-tát khắp nơi đều đến nghe pháp.

48. Nguyện chánh pháp bền dài không dứt, chư Phật hằng nối tiếp nhau chỉ có một tên.

49. Nguyện không có Thinh Văn, Duyên Giác, trong xứ ai cũng phát tâm Bồ-tát để thành Phật.

50. Nguyện tôi sẽ thành Phật đắc quả Như Lai hiện tại, sau lời phát nguyện này liền đi giáo hóa.

51. Nguyện tất cả sự giết đánh, chửi bới chỉ để một mình tôi chịu, người thú thảy được yên vui tiến hóa.

52. Nguyện mắt tai tôi không bao giờ thấy nghe sự khó chịu phiền phức, khóc rên, kêu la đau đớn của thú người.

53. Nguyện sự đói, rách, bệnh, bơ vơ chỉ một mình tôi chịu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thảy một mình tôi mang.

54. Nguyện người thú, thịt da xương máu không còn ăn hại lẫn nhau, tôi xin chịu thay thế sự đau thương.

55. Nguyện không có sự điên khùng, ngây dại, không ai bị tiêu diệt cả, tâm hồn chỉ có thêm không bớt.

56. Nguyện tôi xin chết hiện tại để mong cầu quả Phật, vì chúng sanh trong kiếp hiện tại này.

57. Nguyện tôi sẽ thay nối Chánh pháp của đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong kiếp hiện tại này.

58. Nguyện đệ tử của chư Phật quá khứ đang ở trong kiếp hiện tại này hãy gom về nơi tôi sớm lập đạo.

59. Nguyện mùi thơm của tôi và ánh sáng bay khắp thế giới trước khi tôi thành Phật kể từ nay.

60. Nguyện tiếng pháp tôi lớn khắp pháp giới, hạnh tôi không ai bì kịp, thế giới tôi lập bằng giới hạnh đời đời.

61. Nguyện tất cả người tu trong xứ, không ai phá giới sa ngã, chỉ biết có một giới hạnh làm đầu.

62. Nguyện không ai làm hại người tu trong xứ tôi cả và không ai không đắc quả hiện tại.

63. Nguyện người sanh trong xứ liên hoa hóa thân, đều sanh bằng thần thông, không có thai bào.

64. Nguyện người trong xứ không có tàn tật, thiếu căn, cùi, phun, câm, ngọng, đui, điếc, thân phàm.

65. Nguyện sự ăn mặc, ở, bệnh, đều có sẵn, thần thông như ý, cảnh vật đều như vậy, không làm, khỏi nói bằng lời.

66. Nguyện nếu không được như vậy tôi quyết không thành Phật.

Nguyện ngày 6 tháng 6 năm Canh Dần (1950) lập nguyện.

Trích: Chơn Lý – Tổ Sư Minh Đăng Quang!

Bài viết cùng chuyên mục

Ba món tư lương Tịnh Độ: Tín, Nguyện và Hạnh

Định Tuệ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc Tạng và Thừa nào?

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Kinh Pháp Hoa

Định Tuệ

Pháp môn Niệm Phật phải như thế nào mới là đắc lực?

Định Tuệ

A Tu La là gì? Cõi A Tu La ở đâu? Gieo nhân gì sanh về cõi A Tu La?

Định Tuệ

Phật tử tại gia có nên trì tụng chú Lăng Nghiêm hay không?

Định Tuệ

Tác ý là gì? Những tác ý cần biết khi làm việc phước thiện

Định Tuệ

Bệnh là quả báo, có thể xoay chuyển được không?

Định Tuệ

23 điều cần biết khi đi lễ chùa những ngày xuân đầu năm

Định Tuệ

Viết Bình Luận