Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Tu mót: Được một phút tốt một phút, được một giờ tốt một giờ

Gặp việc thì làm việc. Rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một phút thì tốt một phút. Được một giờ thì tốt một giờ.

Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng: “Các bậc tổ đức ngày xưa khi vào trong đạo liền tìm cách để được định và tuệ. Chúng ta trong thời mạt pháp, lăn lóc trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều việc, nhiều người nên tôi thường nhắc nhở sự tu hành của mình giống như là “tu mót”. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua. Gặp việc thì làm việc. Rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một phút thì tốt một phút. Được một giờ thì tốt một giờ. Thế nên đừng bỏ qua việc tu mót.”

1. Mỗi sáng thức dậy nên cúng dường Phật một chung nước lọc, lâu ngày phước đức tăng trưởng, tài sản phát sinh, tiêu trừ tai nạn.

2. Trước khi ra khỏi nhà nên lễ Phật ba lạy, được vậy sẽ bình an. Đi về, nên rửa tay, rửa mặt lạy Phật ba lạy. Ít nhất mỗi ngày quý vị lạy Phật được 6 lạy, mỗi năm 2.190 lạy. Được vậy, hảo tướng phát sinh, đầy đủ hạnh khiêm cung.

3. Ra đường, dù ngồi trên xe máy hay đi bộ, mỗi lần đi ngang qua tượng Phật, chư Tăng Ni, chùa chiền nên cúi đầu xuống thể hiện lòng tôn kính Tam Bảo. Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện nói: “hoặc chỉ hơi cúi đầu, đều đã thành Phật đạo”.

4. Lúc nào cũng để dành ít tiền, để bố thí cho những người hành khất. Gặp viên đá, cành cây, đinh vít nào cản đường gây nguy hiểm cho người khác thì nên phát tâm dời đến chỗ an toàn.

5. Nếu gặp các con vật bị bắt nhốt dọc đường thì nên mua chúng để phóng sanh.

6. Nếu không có tiền phóng sanh thì nên vì các loài vật bị giam cầm, giết hại dọc đường mà niệm Phật hồi hướng chúng đời sau được sanh làm người, sớm gặp Phật pháp.

7. Nên rắc đường, kẹo, bánh bố thí cho loài trùng kiến, hoặc rải lúa cho chim ăn. Trong vườn, nếu thu hoạch nông sản nên chừa lại một ít cho các con vật. Nếu không kết duyên lành với chúng sanh thì tương lai quý vị giác ngộ chẳng thể độ ai, vì “Phật hoá hữu duyên nhân”.

8. Cúng Phật nên dùng vật phẩm tốt nhất. Tránh tương lai hưởng phước nhưng bị khiếm khuyết vì cúng đồ xấu vậy.

9. Mỗi lần trước khi ăn cơm, hay bất cứ thực phẩm nào thanh tịnh đều khởi niệm cúng dường Tam Bảo trước khi ăn.

10. Trước khi đi ngủ nên niệm Phật 10 tiếng, hồi hướng nguyện sanh Tây phương tịnh độ.

Thiết nghĩ, ác nhỏ tích dần thành ác lớn, chớ xem thường ác nhỏ mà cho là không có tội. Bởi lỗ nhỏ đắm thuyền. Còn người dời được hòn núi lớn, là lấy đi từng viên đá nhỏ. Nên chớ khinh thiện nhỏ mà không làm. Vì thiện nhỏ tích dần cũng thành Phước to. Không phải có tiền mới tu hạnh bố thí, cúng dường được. Sự bố thí lớn nhất là “bỏ tham, sân, si” vậy.

Nguồn: Thích Như Dũng!

Bài viết cùng chuyên mục

Ăn chay chẳng những miệng ăn mà tâm cũng phải chay tịnh

Định Tuệ

Bình yên ở đâu? Đừng phụ thuộc vào người khác để bình yên

Định Tuệ

Muốn về Tây phương Cực Lạc, hãy nhìn mọi người đều là Bồ Tát

Định Tuệ

Muốn ôm chí lớn trước hết phải bao dung được cha mẹ mình

Định Tuệ

Điều gì tạo nên phước sung mãn ở mai sau?

Định Tuệ

Thiệt thòi là phước, chiếm được lợi ích là tai họa

Định Tuệ

Muốn cải thiện hoàn cảnh cần đoạn ác tu thiện chuyên tu cúng dường

Định Tuệ

Vợ chồng là duyên là nợ, duyên nợ của vợ chồng là từ đâu đến?

Định Tuệ

Đừng đem cho người điều mình không muốn

Định Tuệ

Viết Bình Luận