Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phàm Thánh Đồng Cư Độ là gì?

Phàm Thánh Đồng Cư Độ có nghĩa là cõi mà có chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cùng ở chung với phàm phu.

Phàm Thánh Đồng Cư Độ có nghĩa là cõi mà có chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cùng ở chung với phàm phu. Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ gồm có hai độ là Đồng cư Tịnh độ và Đồng cư uế độ.

Đồng cư uế độ là như cõi Ta bà trong quốc độ nầy có phàm có thánh ở chung lẫn, mà phàm và thánh đều có hai hạng.

Hai hạng của Phàm là ác chúng sanh, tức bốn thú (A tu la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh) và thiện chúng sanh, tức trời người.

Hai hạng của Thánh là thật thánh và quyền thánh. Thật thánh là các thánh nhân thuộc bốn đạo quả: Bích Chi Phật, bậc Thất Địa trong Thông giáo, Thập Trụ trong Biệt giáo, Thập Tín hậu tâm trong Viên giáo. Những vị nầy phần “thông hoặc” tuy dứt hết song sắc thân quả báo hãy còn, nên đều gọi là “thật”. Quyền thánh là các vị Bồ tát trụ ở những cõi Phương Tiện, Thật Báo, Tịch Quang cùng bậc Diệu Giác (Phật) vì làm lợi lạc cho kẻ hữu duyên nên ứng sanh vào cõi Đồng cư, bởi tùy cơ thị hiện nên gọi là “Quyền”.

Những vị trên đây cùng với phàm phu đồng ở, nên gọi là “Phàm Thánh Đồng Cư”; và cảnh cư trú, về phần khí thế giới có hầm hố, gai gốc, bùn đất, cùng các tướng nhơ nhớp, về phần hữu tình giới có bốn ác thú, nên gọi là “uế độ”.

Đồng cư Tịnh Độ là như cõi Cực Lạc, tuy y báo chánh báo nơi đây trang nghiêm mầu nhiệm, không có bốn ác thú, song cũng gọi là “Phàm thánh đồng cư”, vì chúng sanh về cõi nầy không phải đều là bậc đắc đạo.

Như trong kinh nói: ”Hạng người phạm tội nặng, khi lâm chung chí tâm sám hối và niệm Phật, đều được vãng sanh”. Do đó nên biết nơi cõi nầy chúng sanh còn hoặc nhiễm cũng có thể được ở. Thế giới Cực Lạc cũng có hai hạng thánh cư và bởi y báo chánh báo sạch sẽ trang nghiêm, nên gọi là Tịnh Độ.

Để nói rộng thêm, tuy gọi Tịnh Độ nhưng thật ra trong ấy có nhiều hạng hơn kém không đồng. Như thế giới Diệu Hỉ tuy là Tịnh Độ, song còn có nam nữ và núi Tu Di. Và Tịnh Độ đã như thế, uế độ cũng như vậy.

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Oai lực của Ngũ đại tâm chú Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Niệm Phật phải niệm cho thành thói quen

Định Tuệ

Chính mình tạo tác lỗi lầm không nên che giấu mà phải phát lồ sám hối

Định Tuệ

Bịa đặt, vu khống thêu dệt và hậu quả phải gánh chịu nặng nề

Định Tuệ

Chim lợn kêu có phải là điềm báo về cái chết hay không?

Định Tuệ

Người già có trí tuệ, phải biết đặt tâm ở câu A Di Đà Phật

Định Tuệ

Bố thí ba la mật là gì? Công đức của sự bố thí Ba-la-mật

Định Tuệ

Thần Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn bản đầy đủ nhất PDF

Định Tuệ

Gieo duyên Phật pháp mà gặp người nghịch duyên phải làm sao?

Định Tuệ

Viết Bình Luận