Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phàm Thánh Đồng Cư Độ là gì?

Phàm Thánh Đồng Cư Độ có nghĩa là cõi mà có chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cùng ở chung với phàm phu.

Phàm Thánh Đồng Cư Độ có nghĩa là cõi mà có chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cùng ở chung với phàm phu. Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ gồm có hai độ là Đồng cư Tịnh độ và Đồng cư uế độ.

Đồng cư uế độ là như cõi Ta bà trong quốc độ nầy có phàm có thánh ở chung lẫn, mà phàm và thánh đều có hai hạng.

Hai hạng của Phàm là ác chúng sanh, tức bốn thú (A tu la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh) và thiện chúng sanh, tức trời người.

Hai hạng của Thánh là thật thánh và quyền thánh. Thật thánh là các thánh nhân thuộc bốn đạo quả: Bích Chi Phật, bậc Thất Địa trong Thông giáo, Thập Trụ trong Biệt giáo, Thập Tín hậu tâm trong Viên giáo. Những vị nầy phần “thông hoặc” tuy dứt hết song sắc thân quả báo hãy còn, nên đều gọi là “thật”. Quyền thánh là các vị Bồ tát trụ ở những cõi Phương Tiện, Thật Báo, Tịch Quang cùng bậc Diệu Giác (Phật) vì làm lợi lạc cho kẻ hữu duyên nên ứng sanh vào cõi Đồng cư, bởi tùy cơ thị hiện nên gọi là “Quyền”.

Những vị trên đây cùng với phàm phu đồng ở, nên gọi là “Phàm Thánh Đồng Cư”; và cảnh cư trú, về phần khí thế giới có hầm hố, gai gốc, bùn đất, cùng các tướng nhơ nhớp, về phần hữu tình giới có bốn ác thú, nên gọi là “uế độ”.

Đồng cư Tịnh Độ là như cõi Cực Lạc, tuy y báo chánh báo nơi đây trang nghiêm mầu nhiệm, không có bốn ác thú, song cũng gọi là “Phàm thánh đồng cư”, vì chúng sanh về cõi nầy không phải đều là bậc đắc đạo.

Như trong kinh nói: ”Hạng người phạm tội nặng, khi lâm chung chí tâm sám hối và niệm Phật, đều được vãng sanh”. Do đó nên biết nơi cõi nầy chúng sanh còn hoặc nhiễm cũng có thể được ở. Thế giới Cực Lạc cũng có hai hạng thánh cư và bởi y báo chánh báo sạch sẽ trang nghiêm, nên gọi là Tịnh Độ.

Để nói rộng thêm, tuy gọi Tịnh Độ nhưng thật ra trong ấy có nhiều hạng hơn kém không đồng. Như thế giới Diệu Hỉ tuy là Tịnh Độ, song còn có nam nữ và núi Tu Di. Và Tịnh Độ đã như thế, uế độ cũng như vậy.

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Cách nhận biết người sau khi chết sẽ sanh về cảnh giới nào

Định Tuệ

Khi Kinh Lăng Nghiêm bị diệt, thiên ma ngoại đạo sẽ lộng hành

Định Tuệ

Vãng sanh Tây Phương được lợi ích không sao nói hết

Định Tuệ

7 câu hỏi tìm hiểu về Pháp môn Tịnh Độ – HT Thích Giác Khang

Định Tuệ

Phương pháp tiến vong, siêu độ hay nhất

Định Tuệ

Người học Phật phải kết thiện duyên rộng rãi với tất cả chúng sanh

Định Tuệ

Trong năm mới làm việc gì là tốt nhất?

Định Tuệ

Thọ Bát quan trai giới vào ngày nào? Lợi ích của Bát quan trai giới

Định Tuệ

Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả nên hiểu thế nào?

Định Tuệ

Viết Bình Luận