Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Niệm Phật phải niệm cho thành thói quen

Niệm Phật phải niệm cho thành thói quen, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc Thánh đến việc Phàm cũng không ra ngoài thói quen, nói tiếng nhà Chùa thói quen gọi là Nghiệp.

Niệm Phật phải niệm cho thành thói quen, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc Thánh đến việc Phàm cũng không ra ngoài thói quen, nói tiếng nhà Chùa thói quen gọi là Nghiệp.

Hễ có cái Nghiệp niệm Phật thì lúc lâm chung nó sẽ niệm Phật, thế cho nên bây giờ chúng ta phải tập có một cái thói quen, nghĩa là phải tập cho có một cái Nghiệp niệm Phật.

Mà niệm theo hơi thở thì như thế hễ còn hơi thở, hễ có hơi thở là có niệm Phật, theo chúng ta cho đến giờ phút cuối cùng. Cho nên nếu những vị tập được như thế, khi những chuyện chết bất chợt xảy ra hoặc có cành cây rớt xuống làm gãy cổ… ngay lúc ấy là lúc mình cũng đang niệm Phật vì đến lúc ấy mình đang còn thở cho đến cuối cùng.

Cho nên chúng ta cứ tập để hơi thở tức là cái thân chúng ta, cái nghiệp thở không lúc nào ngừng, hễ ngừng là hết cái thân này.

Vậy thì bây giờ chúng ta cũng tập cho chữ A Di Đà Phật nó theo với hơi thở tức là cái chữ A Di Đà Phật cùng với chúng ta cùng sống cùng chết. Cho đến lúc lâm chung không còn cái thân, không còn hơi thở thì lúc bấy giờ chúng ta không còn niệm Phật.

Nhưng mà cái hơi thở thì theo với cái Thân, nó sẽ hết khi Thân tàn. Còn cái niệm Phật thì theo cái Tâm của mình nên nó còn lại mãi mãi về sau.

Cung Kính Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc
Sư Bà Hải Triều Âm
Nam Mô A Di Đà Phật!

Trích lời giảng sư Thích Giác Khang giảng thêm Tịnh Độ:

Đạo phật xưa giờ có 3 cái thôi: Giới — Định — Huệ

Chúng ta mãi lo Tu phước báu, không chịu tu trí Tuệ . Nhưng phải nương vào phước Báu đó để qua Trí Tuệ.

Trí Tuệ là gì? Là phải hiểu Pháp. Thành ra tôi nói hãy tìm hiểu Pháp đi rồi muốn Tu sao Tu, muốn làm gì đó làm. Giờ đi tới chỗ vắng cô ngồi thiền, cô ngồi làm sao mà cứ ngồi thôi, thì chết mồ thành cây đá.

Cái Tâm cô để như thế nào? Chứ đâu phải niệm Phật cô lấy cái miệng niệm “A Di Đà Phật”. Cái đó niệm phật không phải.

Niệm phật là cái gì niệm cô biết không?

À! cái Tâm
Cái Tâm là cái gì?
Cái tư tưởng phải là tâm hông?
Nhớ nghĩ tưởng phải là Tâm hông?
Nó đúng nhưng mà không đúng, không đủ.

Là linh hồn. Mà linh hồn này ở đâu, nó ra sao, mấy cái này mình phải rành thì mình mới niệm phật được. Thành ra Tu thì nhiều, mà chứng đắc chả bao nhiêu là do thiếu hiểu giáo Pháp.

Không hỏi Tu thế nào? Cứ nào vô Tu, nhắm mắt mà Tu thành ra Tu mù. Thành ra phật tử nào đến với tôi là phải trả Giới Định Huệ à? Đó là:

5 điều ác không làm, 5 điều thiện phải làm(Đây là Giới). Rồi tới cái tiến trình của 5 uẩn (Đó là Định – Huệ). Đến mà hỏi không biết thôi về đi? Rồi cái giải thích còn đi sâu nữa, nhưng chuẩn bị như vậy thì tôi đã vui rồi.

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Oan gia trái chủ là gì? Cách hóa giải Oan gia trái chủ

Định Tuệ

Lược đàm về Si phiền não – Phải diệt niệm buồn chán

Định Tuệ

Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật

Định Tuệ

Bất Tương Ưng Hành Pháp là gì?

Định Tuệ

Một niệm này bạn buông xả được thì chính là Phật Bồ Tát

Định Tuệ

Làm thế nào để phá trừ tự tư tự lợi, vọng tưởng, chấp trước?

Định Tuệ

Niệm Phật tuy lòng chưa thanh tịnh nhưng vẫn có công đức

Định Tuệ

Những tác hại của mê tín dị đoan

Định Tuệ

Pháp diệt ngũ uẩn: Muốn diệt khổ ta phải diệt ngũ uẩn

Định Tuệ

Viết Bình Luận