Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Thế giới có chiến tranh vì nghiệp giết hại quá nặng

Tại sao Thế giới có chiến tranh? Vì nghiệp giết hại quá nặng. Ðời này tôi giết bạn, kiếp sau bạn giết tôi, tàn sát giết hại lẫn nhau.

Tại sao Thế giới có chiến tranh? Vì nghiệp giết hại quá nặng. Ðời này tôi giết bạn, kiếp sau bạn giết tôi, tàn sát giết hại lẫn nhau.

Người giết Súc Sinh thì đời sau người làm Súc Sinh, Súc Sinh làm người, lại giết hại lẫn nhau, vĩnh viễn không ngừng.

Từ việc nhỏ đó mà dần dần phát sinh chiến tranh, đến một tràng sát hại. Người ở trong chiến tranh thì phát cuồng đến cực điểm, bạn giết một, tôi giết mười, báo thù với nhau.

Ðây là nghiệp giết hại kiếp trước nên dẫn đến báo ứng đời này. Phóng sinh là giảm bớt nghiệp giết hại. Phóng sinh nhiều thì nghiệp giết hại giảm bớt, chiến tranh tự nhiên sẽ chẳng còn nữa.

Chúng ta chẳng phải phản đối chiến tranh mà chúng ta chẳng chiến tranh, cho nên chẳng giết hại mà phóng sinh. Ðây là Pháp Môn thật sự tiêu diệt chiến tranh, tức cũng là Pháp Môn tiêu tai sống lâu.

Công đức phóng sinh vô lượng, chẳng những mạng sống của chúng sinh lâu dài, mà còn khiến cho chính mình cũng chẳng có bệnh tật, thân thể khỏe mạnh, an tâm tu đạo.

Mục đích chúng ta phóng sinh là hy vọng tất cả chúng sinh chấm dứt nghiệp giết hại, cùng nhau bảo vệ tánh mạng an toàn. Phóng sinh là Pháp Môn từ bi của Phật Giáo, hy vọng mọi người nhận nghĩa thật về phóng sinh cho rõ ràng. Ai ai cũng đều phải bảo hộ động vật.

Tôi đến nước Thái và nước Việt Nam Hoằng Pháp, thì thấy biên địa của nước Thái là ếch nhái, thấy biên địa của Việt Nam là chuột. Ðó đều là nghiệp báo chiêu cảm mà ra.

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa!

Nam Mô A Di Đà Phật – Xin thường niệm!


10 công đức của việc phóng sinh

Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:

  1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.
  2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.
  3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.
  4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.
  5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.
  6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.
  7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.
  8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.
  9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.
  10. Tái sanh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là thân mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật”.

Đọc thêm: 10 công đức của việc phóng sinh không thể nghĩ bàn

Bài viết cùng chuyên mục

Nghiệp nhân làm cho đọa lạc vào cõi súc sinh là gì?

Định Tuệ

Một lần mưu đồ giết hại cha mẹ, phải chịu khổ báo nhiều kiếp

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: Hóa giải mối thù nhiều kiếp

Định Tuệ

Luật nhân quả và phong thủy, cái nào mạnh hơn?

Định Tuệ

Gặp ma nữ quấy nhiễu và hành trình 7 năm hóa giải

Định Tuệ

Câu chuyện: Bài học từ con giòi và đống phân bò

Định Tuệ

Mua xe hơi với chỉ… năm trăm ngàn

Định Tuệ

Tụng Kinh Địa Tạng khỏi bệnh ung thư, thoát nạn cháy nhà

Định Tuệ

Cứu chúng sinh thoát khỏi địa ngục nhờ tụng Kinh Địa Tạng

Định Tuệ

Viết Bình Luận