Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Quét dọn chùa tháp được công đức vô lượng

Nhờ công đức quét tháp, nên trong một a-tăng-kì và chín mươi kiếp con không bị đọa vào đường ác, dù sinh ở đâu trên trời hay trong cõi người, con tự nhiên được giàu sang, vinh hiển, được hưởng hạnh phúc vô cùng.

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh ghi: “Ngày xưa, lúc Phật còn tại thế, một hôm Ngài bảo năm trăm vị A-la-hán:

– Các ông hãy nói xem đời trước mỗi người đã tạo được công đức gì mà nay có nhân duyên được gặp Ta và được đắc đạo!

Bấy giờ, vị A-la-hán tên Bà-kiệt-đa-lê từ tòa đứng dậy thưa:

– Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ trước đây vô số kiếp có Đức Phật Định Quang ra đời. Sau khi Phật ấy vào niết-bàn, xá-lợi của Ngài được chia ra để mọi người xây tháp cúng dường.

Vào thời mạt pháp, có một người nghèo không kế sinh nhai, bèn làm nghề bán củi. Một hôm, người ấy đến bên đầm nước tìm củi, trông thấy một ngôi chùa tháp hết sức đồ sộ, liền đến cạnh tháp chiêm ngưỡng tượng Phật, vui mừng, lễ lạy.

Ông ta thấy nơi đây chỉ có chó sói, chim chóc và thú rừng nương náu; cỏ cây, gai góc bẩn thỉu đầy trong tháp, chẳng có bóng người, không dấu chân, không có người cúng dường.

Thấy cảnh tượng tiêu điều, lòng tràn dâng cảm giác xót thương, nên dù không hiểu biết Như Lai đại đức, người ấy cũng vui vẻ chặt bỏ cỏ cây, quét dọn bùn rác, nhiễu tháp tám vòng, lễ lạy, rồi đi.

Nhờ công đức đó, sau khi qua đời, người ấy sinh vào cõi trời Quang Âm, ở trong cung điện đồ sộ làm bằng các thứ báu, ánh sáng rực rỡ, đẹp nhất trong các cõi trời, không thể kể xiết. Khi hết tuổi thọ, người ấy trở lại làm Chuyển luân thánh vương một trăm lần, có đủ bảy thứ báu, làm vua bốn thiên hạ.

Về sau, khi qua đời, người ấy thường sinh vào nhà của vua chúa và các dòng họ cao quý, trưởng giả, tiền của vô số, dung mạo rất xinh đẹp, không ai sánh bằng, ai trông thấy cũng vui vẻ, mến trọng. Khi người ấy bước đi, đường sá tự nhiên sạch sẽ, trên không mưa xuống các thứ hoa”.

Ba-kiệt-đa nói:

“Người nghèo ngày xưa kia chính là con hôm nay. Nhờ công đức quét tháp, nên trong một a-tăng-kì và chín mươi kiếp con không bị đọa vào đường ác, dù sinh ở đâu trên trời hay trong cõi người, con tự nhiên được giàu sang, vinh hiển, được hưởng hạnh phúc vô cùng.

Nay là thân sau cùng, được gặp Phật, con bỏ cảnh giàu sang, xuất gia và chứng được quả A-la-hán, có đủ tam minh, lục thông và bát giải thoát.

Nếu có người làm một việc thiện, dù nhỏ như sợi lông, cho Phật, pháp, tăng, thì sinh nơi đâu cũng được hưởng phúc báo to lớn vô cùng”.

A Di Đà Phật!
Hoan nghênh chia sẻ và thực hành công đức vô lượng!

Bài viết cùng chuyên mục

Được làm thân người khó hơn rùa mù tìm bộng cây

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 17: Tuyền trì công đức

Định Tuệ

Lời Đức Phật dạy có 5 điều người tu hành cần nên tránh

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng phẩm thứ sáu: Như lai tán thán

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm dược thảo dụ thứ năm

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ mười lăm

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 10: Phẩm Bồ Tát Vấn Minh thứ mười

Định Tuệ

Phẩm thứ 38: Cái Sự – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thứ 23

Định Tuệ

Viết Bình Luận