Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức, bài cúng phóng sinh đúng cách và đơn giản

Phóng sinh hay phóng sanh là cứu những con vật bị nhốt và sắp bị giết chết để lấy thịt. Chúng ta bỏ tiền ra để mua những con vật sắp bị giết oan, thả tự do cho chúng.

Trong kinh Phạm Võng, đức Phật dạy: “Người con Phật vì lòng từ bi mà làm việc phóng sinh và khuyên bảo người khác làm. Nếu thấy người đời sát sinh thì nên tìm cách cứu cho chúng được thoát khỏi nạn khổ.”

1. Nguyện hương

Hôm nay có thiện nam tín nữ pháp danh là…. phát tâm mua chuộc mạng sống các loài vật như cá, chim, đây để phóng sinh. Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương từ bi quang giáng đàn tràng này để gia hộ cứu giúp cho các chúng sinh đây thoát khỏi cảnh chết chóc, do con người và các loài vật, ăn nuốt lẫn nhau.

Ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo từ bi quang giáng đàn tràng này chứng minh gia hộ. (OOO) (3 lần).

2. Tán dương giáo pháp

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy xin trì tụng
Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần) O

3. Tán Phật

Đại từ đại bi thương chúng sinh.
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (OOO)

4. Đảnh lễ Tam Bảo

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) (OOO)

5. Chúng sinh chim (cá)… sám hối

Chúng sinh chim (cá)…….. lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra.
Hôm nay thảy đều xin sám hối. Nam-mô Bồ-tát cầu sám hối. (3 lần)

6. Văn phóng sinh

Này hỡi các loài cầm thú,
Lắng tai nghe rõ những điều dạy răn.
Dù là bơi trước lặn sau,
Bay cao hay thấp cũng chung một nồi.
Các ngươi thường gặp nạn sát sinh,
Khó giữ an toàn mạng sống này,
Hôm nay nhờ gặp thiện nhân,
Cứu ngươi thoát khỏi, chết trong ngậm ngùi. Vậy ngươi hãy hồi đầu quy Phật,
Và dốc lòng quy Pháp, quy Tăng.
Quy rồi tội chướng sạch dần,
Nhờ tu phước đức tâm bừng sáng trong.
Xin đại chúng ra tay cứu khổ,
Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh,
Cùng nhau dốc một lòng thành,
Cầu cho ra khỏi si mê đọa đày.

7. Chúng sinh chim (cá)… quy y

– Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Phật

– Chúng sinh Chim, (cá). quy y Pháp

– Chúng sinh Chim, (cá). quy y Tăng

– Chúng sinh Chim, (cá) quy y Phật, bậc phước trí vẹn toàn.

– Chúng sinh Chim, (cá) quy y Pháp, đạo giải thoát si mê.

– Chúng sinh Chim, (cá) quy y Tăng, bậc tu hành chân chính.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (OOO)

– Chúng sinh Chim, (cá)… tự quy y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng.

– Chúng sinh Chim, (cá)… tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển.

– Chúng sinh Chim, (cá)… tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại.

8. Nguyện cầu an lành

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. (OOO)

9. Chí tâm hồi hướng

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Nguyện đem công đức phóng sinh này.
Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sinh.
Đều trọn thành Phật đạo.(OOO)

Thích Đạt Ma Phổ Giác!

Phóng sanh không nên đặt trước

Nếu thấy người giết hại chúng sanh, nên nỗ lực cứu, nếu không thể cứu, thì nên khởi tâm từ vì họ mà niệm Phật trì chú, cầu mong họ cởi mở oán kết, vĩnh viễn đoạn duyên ác. Đó là thấy người khác đang sát sanh, thí dụ như quý vị ra chợ thấy người bán cá, bên cạnh là những con cá sắp bị giết, quý vị có mang theo tiền, liền gấp rút mua chúng để đi phóng sanh, đó là nỗ lực có thể cứu, công đức này rất lớn.

Phóng sanh không nên đặt trước với người ta là để ba ngày sau tôi mua chúng, đem ra bờ biển, tôi đi thả. Khi quý vị đến thì họ bắt để đưa cho quý vị thả, đó không phải là phóng sanh, đó là hại sanh.

Thà quý vị không phóng sanh, thì chúng còn không bị bắt; mỗi lần quý vị phóng sanh, thì họ liền đi bắt, đây gọi là hại sanh mạng rồi.

Thật sự phóng sanh, thì quý vị bất ngờ đến chợ, người ta không có chuẩn bị, quý vị thấy đều nhanh chóng mua để đi phóng sanh, như vậy thì công đức rất lớn. Giả sử không có khả năng cứu, vì quý vị không mang theo tiền, hoặc là không đủ tiền để mua, không có cơ hội, quý vị không thể cứu được chúng, thì cũng cần khởi tâm từ bi, vì chúng mà niệm Phật, vì chúng mà trì chú.

HT. Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức trì tụng chú Chuẩn Đề tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Nghi thức sám hối và cầu siêu cho các vong linh thai nhi

Định Tuệ

Nghi thức tụng kinh A Di Đà đầy đủ, chuẩn nhất

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Kim Quang Minh tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Từ Bi Sám Pháp PDF-Ngộ Đạt quốc sư soạn, Thích Trí Quang dịch

Định Tuệ

Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh PDF – Thích Nhật Từ

Định Tuệ

Nghi lễ hàng ngày – Thích Nữ Giới Hương biên soạn – Sách PDF

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Dược Sư cầu an đầu năm mới

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Kinh Dược Sư cầu bình an, giải trừ tật bệnh

Định Tuệ

Viết Bình Luận