Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Mười công đức ấn tống kinh sách, tượng Phật

Ấn tống Kinh sách, Tượng Phật được nhiều công đức thù thắng. Cho nên, gặp khi chúc thọ, cầu an, sám hối, cầu siêu, nên hoan hỷ cố gắng ấn tống.

1. Mười công đức ấn tống kinh sách, tượng Phật

Mười công đức khi ấn tống Kinh sách và Tượng Phật, theo Hòa thượng Thích Trí Thủ, đức Phật dạy:

1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền được tiêu tan, nếu tội nặng thì được chuyển thành nhẹ.

2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi tất cả ôn dịch, đao binh, giặc cướp, tù tội, lửa cháy, nước trôi…

3. Nhờ chánh pháp mà những kẻ oán thù với mình trong kiếp trước được giải thoát nên tránh được sự khổ sở về tội báo thù.

4. Ác Quỷ Dạ xoa không thể xâm phạm, cọp đói, rắn độc không hại được.

5. Tâm được yên ổn, ngày không có sự nguy hiểm, đêm không có ác mộng, nhan sắc sáng sủa tươi tắn, khí lực dồi dào, việc làm tốt, lợi.

6. Hết lòng phụng sự chánh pháp, tuy không mong cầu nhưng cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận phước thọ miên trường.

7. Lời nói và việc làm, trời, người đều hoan hỷ; đến nơi nào cũng được nhiều người kính mến.

8. Nếu ngu si thì chuyển thành trí huệ, bệnh tật chuyển thành lành mạnh, nguy hiểm chuyển thành yên ổn, nếu là đàn bà sau khi chết sẽ chuyển thành đàn ông.

9. Xa lìa các đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), được sanh vào các cõi thiện (người, trời) tướng mạo đoan chánh, thông minh, xuất chúng phước lộc hơn người.

10. Đủ năng lực để gây căn lành cho chúng sanh, lấy tâm chúng sanh làm ruộng phước và sẽ thâu hoạch được nhiều quả tốt. Sanh vào chỗ nào cũng được thấy Phật, nghe pháp; ba thứ trí huệ (văn, tư, tu) mở rộng, chứng được sáu thần thông (thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc và lậu tận thông).

Ấn tống Kinh sách, Tượng Phật được nhiều công đức thù thắng như thế. Cho nên, gặp khi chúc thọ, cầu an, sám hối, cầu siêu, nên hoan hỷ cố gắng ấn tống.

2. Mười công đức tạo tượng Phật

Nếu như người vì Phật
Xây dựng các hình tượng
Chạm trổ thành các tướng
Đều đã thành Phật đạo.
Hoặc dùng bảy báu làm
Thau, đồng bạch, đồng đỏ
Chất nhôm cùng chì kẽm
Sắt, gỗ hoặc đất sét
Hoặc dùng vải sơn keo,
Nghiêm sức làm tượng Phật
Những người như thế đó
Đều đã thành Phật đạo

…… Vẽ tượng Phật rực rỡ
Trăm tướng phước trang nghiêm
Tự làm hoặc bảo người
Đều đã thành Phật đạo.
Nhẫn đến trẻ em chơi
Dùng cỏ cây hoặc bút
Hoặc lấy móng tay mình
Mà vẽ nên tượng Phật
Những hạng người như thế
Lần lần chứa công-đức
Đầy đủ tâm đại bi
Đều đã thành Phật đạo
Chỉ dạy các Bồ Tát
Độ thoát vô lượng chúng.

Tạo tượng Phật có mười thứ công đức:

1. Đời đời kiếp kiếp có đôi mắt sáng suốt thấy rõ.

2. Vĩnh viễn không sinh vào nơi đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu sinh làm người thì bạn bè và láng giềng đều là người tốt, không gặp người ác hay thú dữ.

3. Luôn sinh vào nhà giàu sang, được tôn kính.

4. Thành tựu thân kim sắc.

5. Đời sống giàu sang phú quý.

6. Tái sinh vào nhà hiền lành, đức độ.

7. Có thể được sinh làm vua.

8. Được tái sinh thành một vị Chuyển luân Thánh vương.

9. Có thể sinh về cõi trời Phạm thiên và sống lâu đến một kiếp.

10. Đời đời kiếp kiếp vị lai đều tôn kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng phải đọa lạc.

Nguồn: Phatgiao.org.vn!

Bài viết cùng chuyên mục

Tâm càng thanh tịnh, cảnh giới mà bạn có thể tiếp xúc được sẽ càng rộng lớn

Định Tuệ

Trái nghịch với quy luật của tự nhiên thì tai nạn sẽ đến với bạn

Định Tuệ

Phật tử tại gia nên đọc tụng Kinh gì ở nhà?

Định Tuệ

Phải thật sự phát tâm, quyết định vãng sanh

Định Tuệ

Thế nào mới gọi là tu hành? Tại sao chúng ta tu?

Định Tuệ

Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?

Định Tuệ

Sám hối có mấy cách? Các pháp sám hối tùy căn cơ mỗi người

Định Tuệ

Đọc Kinh sách mà thấy buồn ngủ, díu mắt thì phải làm sao?

Định Tuệ

Nguyên nhân thứ nhất người niệm Phật sanh về Biên Địa Nghi Thành

Định Tuệ

Viết Bình Luận