Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Pháp Cú phẩm Ác và hình vẽ minh họa

Kinh Pháp Cú là những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Dưới đây là nội dung Kinh Pháp Cú phẩm Ác.

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu trong Kinh này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài.

Dhammapada là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Ðây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của Đạo Phật.

Các câu này về sau được các vị đại đệ tử của Đức Phật sắp xếp thành 423 bài “kệ”, chia ra làm 26 “phẩm” và tụng đọc trong Ðại Hội Kết Tập Kinh Ðiển lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt.

“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên Kinh Pháp Cú còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy“.

Kinh Pháp Cú tóm thâu tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Ðọc những bài kệ trong kinh này người đọc cảm thấy như chính mình được trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước vọng lại. Mỗi bài kệ có thể xem là chứa đựng một cách súc tích và trung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của đức Phật.

Dưới đây là nội dung Kinh Pháp Cú phẩm Ác:

116. Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác làm lành giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy.

116. Hãy gấp làm điều lành,
ngăn tâm làm điều ác.
Ai chậm làm việc lành,
ý ưa thích việc ác.

117. Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác. Hễ chứa ác nhất định thọ khổ.

117. Nếu người làm điều ác,
chớ tiếp tục làm thêm.
Chớ ước muốn điều ác,
chứa ác, tất chịu khổ.

118. Nếu đã làm việc lành, hãy nên tiếp làm mãi, nên vui làm việc lành. Hễ chứa lành nhất định thọ lạc.

118. Nếu người làm điều thiện,
nên tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
chứa thiện, được an lạc.

119. Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui; khi nghiệp ác đã thành thục, kẻ ác mới hay là ác.

119. Người ác thấy là hiền.
khi ác chưa chín muồi,
Khi ác nghiệp chín muồi,
người ác mới thấy ác.

120. Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ; khi nghiệp lành đã thành thục, người lành mới biết là lành.

120. Người hiền thấy là ác,
khi thiện chưa chín muồi.
Khi thiện được chín muồi,
người hiền thấy là thiện.

121. Chớ khinh điều ác nhỏ,1 cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhểu lâu ngày cũng đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên.

121. Chớ chê khinh điều ác,
cho rằng “chưa đến mình”.
Như nước nhỏ từng giọt,
rồi bình cũng đầy tràn.
Người ngu chứa đầy ác,
do chất chứa dần dần.

122. Chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhểu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên.

122. Chớ chê khinh điều thiện,
cho rằng “chưa đến mình.”
Như nước nhỏ từng giọt,
rồi bình cũng đầy tràn.
Người trí chứa đầy thiện,
do chất chứa dần dần.

Kinh Pháp Cú phẩm Ác và hình vẽ minh họa

123. Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào; thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy.

123. Ít bạn đường, nhiều tiền,
người buôn tránh đường hiểm.
Muốn sống, tránh thuốc độc,
hãy tránh ác như vậy.

124. Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc; với người không làm ác thì không bao giờ bị ác.

124. Bàn tay không thương tích,
có thể cầm thuốc độc.
Không thương tích, tránh độc,
không làm, không có ác.

125. Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, người thanh tịnh vô nhiễm; tội ác sẽ trở lại làm cho kẻ ác như ngược gió tung bụi.

125. Hại người không ác tâm,
người thanh tịnh, không uế.
Tội ác đến kẻ ngu,
như ngược gió tung bụi.

126. Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư Thiên; còn Niết-bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử.

126. Một số sinh bào thai,
kẻ ác sinh địa ngục.
Người thiện lên cõi trời;
vô lậu chứng niết-bàn.

127. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi nghiệp ác đã gây.

127. Không trên trời, giữa biển,
không lánh vào động núi.
Không chỗ nào trên đời,
trốn được quả ác nghiệp.

128. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm; dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần.

128. Không trên trời, giữa biển,
không lánh vào động núi.
Không chỗ nào trên đời,
trốn khỏi tay thần chết.

Mời quý bạn đọc trọn bộ kinh Pháp Cú tại: Kinh Pháp Cú – 423 lời vàng Phật dạy trọn bộ – Thích Minh Châu!

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ tư: Pháp Tạng nhân địa

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 34: Tâm Đắc Khai Minh

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 21: Phẩm Thập Hạnh thứ hai mươi mốt

Định Tuệ

Sự tích về Đức Đại Thế Chí Bồ Tát

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 22: Quyết chứng cực quả

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 46: Cần tu kiên trì

Định Tuệ

Rải hương cúng tháp Phật, sau thành Phật Bích Chi

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 18: Siêu thế hy hữu

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 1: Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất

Định Tuệ

Viết Bình Luận