Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Công đức tạc dựng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và cách thờ cúng

Dốc lòng niệm tụng Bồ tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường hình, tạc dựng tôn tượng của Bồ tát Địa Tạng thì xa lìa khổ não, không đọa ác đạo. Trời rồng hộ niệm, quả lành ngày thêm lớn.

“Tượng Bồ tát Địa Tạng không phải là việc ngẫu hứng thích là mua được. Thờ Bồ tát Địa Tạng với tâm hướng luôn luôn mong mỏi lĩnh hội được ngọn đèn trí tuệ của Ngài, xa lìa khổ não, không đọa ác đạo.”

Bồ tát Địa Tạng là một trong sáu vị Bồ tát của Phật giáo Đại thừa. Năm vị còn lại là Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát và Di Lặc Bồ tát.

Bồ tát Địa Tạng là một vị Bồ tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. Địa là đất. Tạng là trùm chứa. Bồ tát có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh cũng như đất là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật nên gọi là Địa.

Cũng có người lý giải nghĩa của chữ “Địa” nương theo Kinh Địa Tạng có viết: “U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma Ha Tát”. Vì cách sử dụng từ ngữ trong kinh điển hết sức sát nghĩa và rõ ràng nên “Bổn” là Bổn tâm, “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Như vậy, chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa. Chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức là làm chủ cõi địa ngục tham – sân – si của chính mình.

Công đức tạc dựng tôn tượng Bồ tát Địa Tạng

Trong kinh Đức Phật dạy Phổ Quảng Bồ tát như sau: “…Trong đời vị lai nếu có chúng sinh nào nghe đến danh tự của Địa Tạng Bồ tát hoặc có người cung kính chắp tay lễ bái, người đó có thể vượt qua 30 kiếp tội nghiệp.

Nầy Phổ Quảng! Nếu có người thiện nữ nào họa vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ tát rồi chiêm ngưỡng lễ bái, người ấy sẽ có thể được 100 lần vãng sinh về cõi trời Đạo Lợi và vĩnh viễn không bao giờ đọa vào ác đạo.

Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường, hoặc dùng đất đá, nhựa sơn, hoặc dùng vàng bạc, đồng thiết tạo nên hình tượng của Địa Tạng Bồ tát, cúng dường như thế mãi không thôi, thì trong trăm nghìn muôn kiếp không còn thọ thân người nữ…” (Kinh Địa Tạng – phẩm 6 – Phật dạy sự lợi ích, Khỏi nữ thân, trang 83-84, bản dịch HT Thích Trí Tịnh).

Dốc lòng niệm tụng Bồ tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường hình, tạc dựng tôn tượng của Bồ tát Địa Tạng thì xa lìa khổ não, không đọa ác đạo. Trời rồng hộ niệm, quả lành ngày thêm lớn. Không lui sụt đạo giác ngộ, áo cơm đầy đủ, không bị bệnh dịch, khỏi nạn lửa nước. Không có giặc hại, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì….

Phật tử có thể mua, thỉnh tượng Bồ tát Địa Tạng bằng gỗ, bằng gốm sứ, bằng đồng… đều được. Trước khi thỉnh tượng Bồ tát Địa Tạng về nhà nên gửi vào chùa làm lễ khai quang điểm nhãn, sau đó rước tôn tượng Bồ tát Địa Tạng và làm lễ an vị.

Trong những ngày thực hiện việc thỉnh tôn tượng Bồ tát Địa Tạng, gia chủ nên ăn chay thanh tịnh, trì tụng thập chú, Kinh Phật sau đó thỉnh rước tượng Bồ tát Địa Tạng về tôn thờ tại gia.

Thờ Bồ tát Địa Tạng thì bàn thờ phải trang nghiêm, hàng ngày cần quét dọn, rút bớt chân hương, nếu hoa quả khô héo thì nên thay mới để cúng dường. Vào những ngày sóc vọng (ba mươi, mùng một – mười bốn, mười lăm âm lịch hàng tháng) thì nên sắm sinh nhang đèn, hoa trái trang nghiêm dâng cúng.

Không nhất thiết phải lau tượng mỗi ngày. Chỉ khi nào nhận thấy tượng Bồ tát Địa Tạng bị khói bụi bám vào thì mới “tắm” tượng. Dùng một chiếc khăn sạch mới tinh lau tôn tượng Ngài theo hướng từ trên xuống cho đến khi sạch sẽ.

Không nên xức các loại nước hoa thơm cho tượng Bồ tát Địa Tạng. Vì đó là những sản phẩm với hương vị đặc thù tạo ra sự dính mắc, trói buộc và mê đắm cho thế gian, nói chung là “mùi thơm bất tịnh”.

Thờ Bồ tát Địa Tạng phải thành tâm. Gia chủ phải giữ gìn Ngũ giới, đặc biệt là không sát sinh tại tư gia. Giữ gìn thân – khẩu – ý trong sạch, tham thiền, niệm Phật, lạy sám hối, làm lành lánh dữ…

Xin thường niệm:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Nguồn: DƯỚI BÓNG BỒ ĐỀ!

Bài viết cùng chuyên mục

Tiểu Sử về ngài Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Định Tuệ

Phương pháp sám trừ nghiệp chướng

Định Tuệ

Thích Ca Mâu Ni Phật do niệm A Di Đà Phật mà thành Phật

Định Tuệ

Định số không phải Phật Bồ Tát, Thần linh định cho bạn

Định Tuệ

10 Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát – Nguyện thứ hai: Xưng tán Như Lai

Định Tuệ

Người giác ngộ và người mê hoặc khác nhau ở điểm nào?

Định Tuệ

Lậu Hoặc là gì? Làm thế nào để đoạn trừ các Lậu Hoặc?

Định Tuệ

Sát sanh cúng tế khi người thân chết chính là hại người đã mất

Định Tuệ

Quả báo của quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Định Tuệ

Viết Bình Luận