Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Ấn tống, lưu thông kinh điển là phước báo đệ nhất thế gian

Trong việc trồng phước, lớn nhất là gì: in ấn, ấn tống, lưu thông kinh điển, hoằng dương Phật pháp. Cho nên việc lớn nhất là Phật pháp.

Phật-đà không còn ở đời thì phải nhờ vào pháp bảo, phải nhờ kinh điển. Lưu thông kinh điển là phước báo đệ nhất đẳng của Thế gian. Chỉ có lưu thông kinh điển, chánh pháp mới cửu trụ thế gian.

Chúng sanh nương chánh pháp mới hiểu được cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì gọi là mê, cái gì gọi là ngộ, cho nên đây là việc thiện đệ nhất đẳng của thế-xuất thế gian, việc tốt đệ nhất đẳng.

Đại sư Ấn Quang cả đời làm việc này, bạn xem thấy Đại Lục (Trung Quốc) ngày trước có rất nhiều tai nạn; Đại sư Ấn Quang in kinh bố thí. In kinh hoằng pháp là cứu tai nạn, cứu từ ngay gốc rễ. Cội gốc của tai nạn là lòng người bất thiện. Giáo huấn của Phật đà là dạy con người đoạn ác tu thiện. Phật nói rất hay: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”.

Trong tâm chúng sanh đều nghĩ đến thiện, trong xã hội bao gồm tất cả tai nạn đều không còn; cho nên cội gốc của tai nạn là mọi người đều nghĩ đến ác, đều nghĩ tham sân si, đều nghĩ danh vọng lợi dưỡng, đều nghĩ năm dục sáu trần, vậy còn có gì đáng sợ hơn không?

Thiên tai nhân họa là từ do đây mà ra. Những đạo lý này cổ Thánh tiên Hiền đều nói đến, nhưng nói được nhiều nhất, rõ ràng nhất, thấu triệt nhất, tường tận nhất là Phật kinh. Cho nên cả đời Ấn Tổ (Đại sư Ấn Quang) chỉ cột chắc vào công việc này.

Hòa Thượng Tịnh Không hiểu được dụng ý của Ấn Tổ. Hiểu được tồn tâm của Tổ sư ngài, Hòa Thượng Tịnh Không tiếp nối làm theo. Hy vọng trong nhà Phật đời đời có người tiếp nối làm….

Trích khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, Tập 126 – Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần 10.

Hòa Thượng Tịnh Không
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

Bài viết cùng chuyên mục

Tâm tham luyến mê chấp là trở ngại lớn nhất với sự vãng sanh

Định Tuệ

Vì sao người học Phật nhưng không có được lợi ích từ Phật pháp?

Định Tuệ

Ta bà ha là gì? Ý nghĩa của câu Ta bà ha ở cuối các câu Thần Chú

Định Tuệ

Thiện căn, phước đức, nhân duyên đầy đủ thì bạn liền vãng sanh

Định Tuệ

Không sanh về Tây Phương thì nhất định sẽ bị luân hồi

Định Tuệ

Phương pháp trợ niệm giúp người lâm chung vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

Pháp môn Tịnh độ ở Việt Nam

Định Tuệ

Thế Giới Tây Phương Cực Lạc do đâu mà có?

Định Tuệ

Hành giả Tịnh Độ phải tu sao để được bảo đảm vãng sanh?

Định Tuệ

Viết Bình Luận