Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức cúng linh – Nghi thức cúng cơm cho hương linh

Đây là nghi thức cúng cơm cho người mất để tỏ lòng thương kính và tri ân. Hình thức mâm cơm cúng theo văn hóa Việt Nam với ý tâm niệm “sự tử như sự sinh” (đối với người mất như đối với người còn sống).

Nghi thức cúng linh – Nghi thức cúng cơm cho hương linh

Chủ lễ :
Gia chủ đối linh tiền, chí thành nguyện hương.

Hào quang chiếu rạng nơi tăm tối
Phật đã phân thân xuống đạo tràng
Xin độ hương linh về cõi Tịnh
Ngồi sen chín phẩm đến Tây Phương…
Gia chủ thành tâm niêm hương bái thỉnh hương linh…..

Trượng thừa Phật lực, hương linh lai đáo linh đường (tên chùa) thọ tài hưởng thực, thính pháp văn kinh, tịnh các nghiệp chướng, sớm bỏ đường mê, sinh về tịnh độ.
(Dâng hương lên án cúng dường, lễ hương linh hai lạy)

Tụng: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 lần – C)

Chủ lễ :

Nhất Tâm Phụng Thỉnh :
Lạc bang giáo chủ, y chánh trang nghiêm.
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng mong giải thoát.
Đại từ bi phụ, tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nguyện dùng từ lực, tiếp độ chư hương linh, đến linh đường nghe kinh, vãng sinh tịnh độ.

Tụng: Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát (3 lần – C)

Chủ lễ :

Biển khổ mênh mông nghiệp đã mang
Hôn mê chưa tỉnh giấc kê vàng
Hãy mau trì niệm hồng danh
Phật Rời bỏ bờ mê, bến giác sang.
Một nén danh hương, ba phen triệu thỉnh…

Phục vị: Chư vị hương linh, nguyện nhờ ơn Phật, Chánh Pháp, Thánh Tăng, nương tựa chơn Ngôn giờ phút này đây, đã về an tọa, tham dự đàn trai nghe kinh chuyển hóa, hưởng nguồn Cam lộ.

Tụng: Nam Mô Linh An Tọa Bồ Tát (3 lần – C)

Chủ lễ :

Trai chủ dâng trà hiến cúng
Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh sự đời. (C)
Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành.

Lễ Hương Linh Hai Lạy (C)

Tụng: Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần – C)
(Nếu phát tang: làm phép vào chén nước – chủ lễ đọc):

Đầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. (C)
Tang chủ thành tâm thọ tang.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
(niệm trong khi phát tang)

Xướng:
Thọ phục.
Lễ Hương Linh Hai Lạy (C)

Tụng: Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát (3 lần – C)

Chủ lễ :

Con đã gây ra bao lầm lỡ
Khi nói, khi làm, khi tư duy
Tham lam, hờn giận và si mê
Nay con cúi đầu xin sám hối
Một lòng con cầu Phật chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyền làm mới
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. (C)

Tụng:

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN: Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế. ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 lần – C)

Chủ lễ :

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. (C)
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. (3 lần – C)

Chủ lễ :

Trai chủ dâng trà hiến cúng
Trăm năm kiếp sống
Một phút hơi tàn
Công danh sự nghiệp cánh mây tan
Phú quý vinh hoa cơn gió thoảng.

Lễ Hương Linh Hai Lạy (C)
Nam Mô Gia Trì Lực Bồ Tát (3 lần – C)

Tụng: MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề ta bà ha. (3 lần – C)

Chủ lễ :

Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt
Cháu con (vợ chồng) nghĩa trọng cũng chia ly
Tình người nào khác chim chung ngủ
Sáng đến mạnh ai nấy bay đi.
Trai chủ dâng cơm hiến cúng.
(bảo gia chủ gấp thức ăn, trong khi đó chủ lễ xướng)

Xướng:

Đây bát cơm đầy nặng ước mong
Người ơi đây ngọc với đây lòng
Đây tình còn động trong tha thiết
Nghĩa ấy ơn này chưa trả xong.
Gấp thức ăn cơm xới dâng lên, để thầm tỏ nổi niềm nhớ tưởng.
Hương linh thọ hưởng chứng chiếu lòng thành.
Dâng cơm lên án cúng dường .
Lễ Hương Linh Hai Lạy (C)

Tụng: BIẾN THỰC, BIẾN THỦY CHÂN NGÔN CẨN ĐƯƠNG TRÌ TỤNG

Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai. (C)

CHÂN NGÔN BIẾN THỰC
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần – C)

CHÂN NGÔN BIẾN THỦY
Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, Án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (3 lần – C)

CHÂN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (3 lần – C)

Xướng:
Lễ Hương Linh Hai Lạy (C)

Tụng: Nam Mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát (3 lần –C)

Tụng:

Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương tây thế giới an lành
Con ngay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức từ bi tiếp độ.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật (C)
Nam Mô A Di Đà Phật (10 lần hoặc hơn)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
(mỗi câu 3 lần)

Chủ lễ :

Trai chủ dâng trà hiến cúng
Cuộc đời tựa thể chiêm bao
Công danh phú quý hơi nào mà mong
Cho hay hoa nở cũng tàn
Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. (C)

Lễ Hương Linh Hai Lạy (C)

Tụng: VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần – C)

Tụng: NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG
(nếu có thời gian)

Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:
Chúng sanh phải có sự già,
Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. (C)
Chúng sanh bệnh tật phải mang,
Không ai sống mãi bình an, mạnh lành. (C)
Chúng sanh sự chết sẵn dành,
Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. (C)
Chúng sanh phải chịu chia ly,
Giã từ tất cả ra đi một mình. (C)
Mang theo gánh nghiệp ba sinh,
Theo ta như bóng theo hình không buông, (C)
Nay con nương đấng Pháp Vương,
Niết bàn chứng đắc cát tường an vui. (C)

PHỤC NGUYỆN

Hồn siêu nơi cõi Tịnh, nghiệp dứt chốn trần ai. Hoa sen chín phẩm vừa khai, Phật bèn thọ ký cho ngay nhất thừa, Cầu xin chư Phật tiếp đưa, Linh về Cực Lạc say sưa Pháp mầu. Nguyện cho hương linh…….. Sớm về cõi Phật, hưởng cảnh thanh nhàn. Gia quyến bình an, thân tâm thanh tịnh. Pháp giới chúng sinh, tình và vô tình, đồng thành Phật đạo. (C)

Tụng: Nam Mô A Di Đà Phật. (C)

Chủ lễ :

Thỉnh linh tiến cúng
Cầu nguyện đã xong
Trai chủ một lòng
Lễ Tạ Bốn Lạy (C)

Tụng:

Nguyện sinh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Phật và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành. (C)
(Hồi một hồi mõ và dứt tứ)

Đây là nghi thức cúng cơm cho người mất để tỏ lòng thương kính và tri ân. Hình thức mâm cơm cúng theo văn hóa Việt Nam với ý tâm niệm “sự tử như sự sinh” (đối với người mất như đối với người còn sống).

Gia đình cần chuẩn bị một mâm cơm chay gồm:

Ba chén cơm, ba chung trà, thức ăn chay. Nếu có thêm bánh trái, chè xôi càng tốt. Đây cũng là dịp toàn thể gia đình quy tụ về để tưởng niệm tổ tiên và hàn huyên thăm sự lẫn nhau.

Tâm Hướng Phật/St (Nguồn: Truclam.ca!)

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà la ni thần chú

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Kinh Đại Bi Sám Pháp PDF

Định Tuệ

Nghi thức sám hối nghiệp chướng – Kinh Kim Quang Minh

Định Tuệ

Gia quyến nên làm gì trong vòng 49 ngày khi người thân mất?

Định Tuệ

Bài sám hối tiêu trừ tội lỗi, nghiệp chướng ngắn gọn mà súc tích

Định Tuệ

Bài văn sám hối oan gia trái chủ tại nhà của Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Nghi thức cúng cầu an đầu năm, thân tâm được an lạc

Định Tuệ

Nghi thức lễ cúng ngày Đức Phật thành Đạo PDF

Định Tuệ

Bài văn phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

Định Tuệ

Viết Bình Luận