Tâm Hướng Phật
Luân Hồi

Cận tử nghiệp quyết định giải thoát hay đọa lạc

Vì nghe tiếng vợ mình khóc lóc buồn thương mà nảy sinh ý niệm tình ái, thế là ngay lúc ấy thần thức liền đầu thai làm con trùng ở trong lỗ mũi của người vợ.

LÚC ẤY, VUA CẢM THẤY RẤT KHÓ CHỊU, BỖNG NỔI LÒNG SÂN, THẦN THỨC LIỀN THEO LÒNG SÂN NÀY MÀ ĐỌA LÀM THÂN RẮN…..

Thuở xưa, có vị vua tên A Kỳ Đạt thường ngày phụng thờ tin tưởng Phật pháp, xây dựng chùa tháp, công đức cao vời.

Đến lúc lâm chung, khi hơi thở vừa dứt, vị quan hầu cận vì nhiều ngày mất ngủ nên vô tình để chiếc quạt đang cầm trên tay rơi trên mặt ông. Lúc ấy, vua cảm thấy rất khó chịu, bỗng nổi lòng sân, thần thức liền theo lòng sân này mà đọa làm thân rắn.

Vì vua A Kỳ Đạt lúc còn sống đã từng tu tạo nhiều công đức lành kính tin Phật pháp, xây dựng chùa tháp, nên sau gặp một vị Tăng nói pháp cho nghe. Con rắn này do nhờ nghe được Phật pháp, nên ba ngày sau thì nó chết, liền thoát khỏi thân rắn và thần thức sanh lên cõi trời.

VÌ NGHE TIẾNG VỢ MÌNH KHÓC LÓC BUỒN THƯƠNG MÀ NẢY SINH Ý NIỆM TÌNH ÁI, THẾ LÀ NGAY LÚC ẤY THẦN THỨC LIỀN ĐẦU THAI LÀM CON TRÙNG Ở TRONG LỖ MŨI CỦA NGƯỜI VỢ……

Lại nữa, thuở xưa có hai vợ chồng luôn quyến luyến thương yêu nhau, thường ngày cùng tín ngưỡng Phật pháp và vâng giữ trai giới.

Một hôm người chồng bỗng dưng qua đời, người vợ buồn đau khóc lóc. Người chồng tuy đã chết nhưng thần thức vẫn chưa lìa khỏi xác.

Vì nghe tiếng vợ mình khóc lóc buồn thương mà nảy sinh ý niệm tình ái, thế là ngay lúc ấy thần thức liền đầu thai làm con trùng ở trong lỗ mũi của người vợ.

Người vợ cứ buồn khóc mãi, ít hôm sau trong lỗ mũi bỗng rơi xuống một con trùng. Người vợ muốn dùng chân đạp chết nó, vị Tăng bèn nói: “Đừng làm hại chồng cô!”.

Cô ta vô cùng sợ hãi hỏi duyên cớ, vị Tăng đáp: “Chồng cô lúc còn sống vì phụng trì trai giới, lẽ ra được sanh về cõi trời. Nhân vì cô quá buồn đau khóc lóc nên chồng cô sanh lòng luyến ái, thần thức liền theo ý niệm ân ái ấy mà đầu thai làm con trùng ở trong lỗ mũi cô đấy!”.

Lúc ấy người vợ tự hối hận, bèn cầu xin vị Tăng thuyết pháp cho trùng nghe. Con trùng sau khi nghe pháp liền thoát xác, thần thức sanh về cõi trời.

Trích sách Hành Trang Cho Ngày Cuối, Pháp sư Thế Liễu, Thích Thiện Phước dịch.

Bài viết cùng chuyên mục

Vòng luân hồi của đời người: Vì sao chúng ta phải sợ luân hồi?

Định Tuệ

Nhìn thấy chó mèo chết đột ngột, người chết do tai nạn nên làm gì?

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục bùn phân nước tiểu – Địa ngục du ký

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục ong độc – Địa ngục du ký

Định Tuệ

Người Phật tử tu như thế nào để ko phải xuống địa ngục?

Định Tuệ

Lục đạo luân hồi trong phật giáo là gì, có những cõi nào?

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục nước sôi luộc tay

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục móc mắt – Địa ngục du ký

Định Tuệ

Ác Quỷ là gì, có thật không? Nên làm gì nếu gặp phải Quỷ?

Định Tuệ

Viết Bình Luận