Tâm Hướng Phật
Luân Hồi

Cận tử nghiệp quyết định giải thoát hay đọa lạc

Vì nghe tiếng vợ mình khóc lóc buồn thương mà nảy sinh ý niệm tình ái, thế là ngay lúc ấy thần thức liền đầu thai làm con trùng ở trong lỗ mũi của người vợ.

LÚC ẤY, VUA CẢM THẤY RẤT KHÓ CHỊU, BỖNG NỔI LÒNG SÂN, THẦN THỨC LIỀN THEO LÒNG SÂN NÀY MÀ ĐỌA LÀM THÂN RẮN…..

Thuở xưa, có vị vua tên A Kỳ Đạt thường ngày phụng thờ tin tưởng Phật pháp, xây dựng chùa tháp, công đức cao vời.

Đến lúc lâm chung, khi hơi thở vừa dứt, vị quan hầu cận vì nhiều ngày mất ngủ nên vô tình để chiếc quạt đang cầm trên tay rơi trên mặt ông. Lúc ấy, vua cảm thấy rất khó chịu, bỗng nổi lòng sân, thần thức liền theo lòng sân này mà đọa làm thân rắn.

Vì vua A Kỳ Đạt lúc còn sống đã từng tu tạo nhiều công đức lành kính tin Phật pháp, xây dựng chùa tháp, nên sau gặp một vị Tăng nói pháp cho nghe. Con rắn này do nhờ nghe được Phật pháp, nên ba ngày sau thì nó chết, liền thoát khỏi thân rắn và thần thức sanh lên cõi trời.

VÌ NGHE TIẾNG VỢ MÌNH KHÓC LÓC BUỒN THƯƠNG MÀ NẢY SINH Ý NIỆM TÌNH ÁI, THẾ LÀ NGAY LÚC ẤY THẦN THỨC LIỀN ĐẦU THAI LÀM CON TRÙNG Ở TRONG LỖ MŨI CỦA NGƯỜI VỢ……

Lại nữa, thuở xưa có hai vợ chồng luôn quyến luyến thương yêu nhau, thường ngày cùng tín ngưỡng Phật pháp và vâng giữ trai giới.

Một hôm người chồng bỗng dưng qua đời, người vợ buồn đau khóc lóc. Người chồng tuy đã chết nhưng thần thức vẫn chưa lìa khỏi xác.

Vì nghe tiếng vợ mình khóc lóc buồn thương mà nảy sinh ý niệm tình ái, thế là ngay lúc ấy thần thức liền đầu thai làm con trùng ở trong lỗ mũi của người vợ.

Người vợ cứ buồn khóc mãi, ít hôm sau trong lỗ mũi bỗng rơi xuống một con trùng. Người vợ muốn dùng chân đạp chết nó, vị Tăng bèn nói: “Đừng làm hại chồng cô!”.

Cô ta vô cùng sợ hãi hỏi duyên cớ, vị Tăng đáp: “Chồng cô lúc còn sống vì phụng trì trai giới, lẽ ra được sanh về cõi trời. Nhân vì cô quá buồn đau khóc lóc nên chồng cô sanh lòng luyến ái, thần thức liền theo ý niệm ân ái ấy mà đầu thai làm con trùng ở trong lỗ mũi cô đấy!”.

Lúc ấy người vợ tự hối hận, bèn cầu xin vị Tăng thuyết pháp cho trùng nghe. Con trùng sau khi nghe pháp liền thoát xác, thần thức sanh về cõi trời.

Trích sách Hành Trang Cho Ngày Cuối, Pháp sư Thế Liễu, Thích Thiện Phước dịch.

Bài viết cùng chuyên mục

Lỡ phá thai thì làm gì để vong linh thai nhi được siêu thoát?

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục nướng tay – Địa ngục du ký

Định Tuệ

Người tạo tác ác nghiệp thì đời sau đọa địa ngục

Định Tuệ

Chúng ta chết như thế nào là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta

Định Tuệ

Chết có phải là hết không? Sự thật là chết rồi sẽ rất khủng khiếp

Định Tuệ

Sáu lần du hành địa ngục

Định Tuệ

Sau khi chết loài động vật có thể đi đầu thai không?

Định Tuệ

16 kiếp luân hồi của Alan Lee: Kiếp người như một hành trình vô định

Định Tuệ

Con người sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu?

Định Tuệ

Viết Bình Luận