Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Bất Tương Ưng Hành Pháp là gì?

Nhân nào thì quả ấy, trước sau không mảy may lộn lạo, nên gọi là Định Vị… Nhân quả luôn luôn tương-ưng với nhau, nên gọi là Tương Ưng…

“Vì bị suy động bởi sức Nghiệp-vọng, nên kẻ phàm phu thường trôi lăn từ vọng tưởng này đến vọng tưởng khác… Khó có thể hiểu rằng Pháp Giới chỉ là Huyễn-hiện, do nghiệp lực chiêu cảm, và tất cả sự vật đều vô tự tánh, đều chỉ là mộng ảo. Trong cái màng Huyễn-hiện của Pháp Giới, dệt nên bởi vi-trần-số những lưới Quang Minh Tâm Thức lồng vào nhau, thì có những nét đậm tối tăm (Sắc-tướng) cùng những nét nhạt và mờ ảo hơn (Hư không).

Kẻ phàm phu vốn ưa thích những gì thô kệch tương ưng với giác quan cùng tâm thức mình, nên thường phân biệt cắt xén cái màn Huyễn-Hiện đó, để lấy ra những nét đậm, hoặc những hình thù đậm có màu sắc, cho đó là VẬT có thật, rồi cùng với những kẻ đồng loại đặt cho nó một cái TÊN. Nên gọi là DANH THÂN, tức pháp thứ 8… Danh thân cũng như danh ngôn hay danh-tướng, dùng để chỉ Vật.

Đã chấp là có Vật thật có rồi, thì cố gắng tìm hiểu về vật đó, để mong sử dụng và nắm bắt vật… Tìm hiểu được đến đâu, thì lại dùng lời nói để trao đổi sự hiểu biết với những kẻ đồng loại. Lời nói tức là CÚ THÂN và VĂN THÂN tức là câu và chữ. (pháp 9 và 10).

Vật đã vọng tưởng là có thật rồi, thì dĩ nhiên là vật ấy và thân căn phải xoay vần không ngừng nghỉ, tạo thành những pháp là SANH, TRỤ, LÃO, TỬ hay VÔ THƯỜNG… (pháp 11 đến 14).

Trong vần xoay này, thì Nhân-Quả nói với nhau không dứt, nên gọi là LƯU CHUYỂN… Nhân nào thì quả ấy, trước sau không mảy may lộn lạo, nên gọi là ĐỊNH VỊ… Nhân quả luôn luôn tương-ưng với nhau, nên gọi là TƯƠNG ƯNG (pháp 15-17).

Vì xoay vần mau lẹ và không ngừng nghỉ, nên làm phát hiện ra nhiều thứ THẾ TỐC tức lay động tương-đối… Vì có nhiều thứ thể-tốc sai biệt, nên tạo dựng nên nhiều thứ vọng-tưởng là THỨ ĐỆ (thứ lớp), THỜI (thời gian), PHƯƠNG (không gian) và SỐ (tức là vô lượng hay muôn hình vạn trạng) v…v. tức là những pháp 18, 19, 20, 21, 22…

Đại để thì những pháp Bất Tương Ưng Hành là như vậy.”

Trích Lăng Nghiêm Ảnh Hiện – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Công đức tạo tượng Phật lớn như thế nào?

Định Tuệ

Hồi hướng công đức niệm Phật là không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Cầu được cũng khổ, cầu không được cũng khổ

Định Tuệ

Khuyên người niệm Phật

Định Tuệ

Giác ngộ giải thoát là cốt lõi của đạo Phật

Định Tuệ

Niệm Phật phải phát nguyện vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật là gồm những gì?

Định Tuệ

Tam quy Ngũ giới là Diệu Pháp an lạc cứu khổ

Định Tuệ

Chỉ có pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là thẳng tắt

Định Tuệ

Viết Bình Luận