Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Muốn cầu chánh định phải dứt bỏ không ăn ngũ vị tân

Người tu chánh định mà ăn năm thứ rau cay nồng ấy, chư vị Bồ Tát, thiên tiên, thiện thần trong mười phương không đến ủng hộ…

Đức Phật: “Này A Nan! Mười hai loài chúng sinh trong thế giới không thể tự bảo toàn mạng sống, mà phải nhờ bốn loại thức ăn để được sinh tồn; đó là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực.

Vì vậy Như Lai nói: Tất cả chúng sinh nhờ ăn mà sống còn. A Nan! Chúng sinh ăn các thứ bổ ích cho thân tâm thì sống; ăn các thứ độc hại cho thân tâm thì chết. Cho nên những chúng sinh cầu chánh định thì phải trừ bỏ năm loại rau cay nồng ở thế gian. Năm loại rau cay nồng này, ăn chín thì khởi lòng dâm, ăn sống thì tăng lòng giận.

Ở thế giới này, những người ăn rau cay nồng ấy, dù có tài giảng thuyết mười hai bộ kinh, chư thiên trong mười phương cũng chê là hôi hám, không muốn tới gần; những loài quỉ đói thấy người ăn những thứ đó thì đến liếm môi liếm mép, thành ra người đó thường ở chung với quỉ, phước đức ngày càng hao tổn, lâu ngày không còn chút lợi ích gì.

Người tu chánh định mà ăn năm thứ rau cay nồng ấy, chư vị Bồ Tát, thiên tiên, thiện thần trong mười phương không đến ủng hộ; thiên ma Ba Tuần lại được thế, hiện ra thân Phật đến thuyết pháp cho họ nghe, hủy báng sự chấp trì cấm giới, tán thán ba nghiệp độc dâm dục, sân hận, si mê, khi chết tự trở thành quyến thuộc của ma vương, hưởng hết phước ma thì đọa địa ngục vô gián. Này A Nan! Người tu đạo Bồ Đề, hãy vĩnh viễn trừ bỏ năm loại rau cay nồng. Đó là bước tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất.

Này A Nan! Chúng sinh muốn vào chánh định, trước tiên cần phải nghiêm trì giới luật thanh tịnh, vĩnh viễn đoạn trừ tâm dâm, không ăn thịt uống rượu, chỉ ăn thức ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống.

Này A Nan! Người tu hành đó, nếu không đoạn trừ dâm dục và sát sinh mà giải thoát khỏi ba cõi, là điều không thể có được. Phải quán sát sự dâm dục như là rắn độc, như gặp giặc thù. Trước hết phải giữ giới “tứ khí, bát khí” thuộc giới luật Thanh Văn, giữ thân miệng vững vàng, không lay động; sau đó hành trì luật nghi thanh tịnh của hàng Bồ Tát, giữ tâm vững vàng, không khởi vọng niệm.

Cấm giới đã thành tựu thì ở thế gian không còn nghiệp sinh nhau, giết nhau. Đã không trộm cắp thì không còn mắc nợ nhau, và cũng khỏi phải trả nợ đời trước ở thế gian.

Người thanh tịnh ấy tu pháp chánh định, thì chính ngay nơi nhục thân do cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn mà tự nhiên nhìn thấy mười phương thế giới, thấy Phật nghe pháp, chính mình vâng lãnh ý chỉ của Phật, được thần thông lớn, du hành mười phương thế giới, túc mạng thanh tịnh, không đọa vào các nơi gian nan hiểm trở. Đó là bước tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhì.”

Ngũ vị tân (năm loại rau cay) là: Hành (hành củ, hành lá, hành tím, hành Tây), Hẹ, Tỏi, Nén (Hưng cừ, hành tăm), củ kiệu, ba rô (tỏi Tây).

Trích từ: KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM – Quyển 8.
Đời Đường, sa môn Bát Lạt Mật Đế (người Trung-Thiên-trúc) dịch từ Phạn văn ra Hán văn. Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Bài viết cùng chuyên mục

Phẩm thứ năm: Thần Bể với người đi buôn – Kinh Hiền Ngu

Định Tuệ

Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Tứ Thiên Vương quán sát trời người

Định Tuệ

Lời Phật dạy: 5 điều mà người tu hành cần nên tránh

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú phẩm Phật Đà và hình vẽ minh họa

Định Tuệ

Phẩm thứ 28: Năm trăm người mù – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú phẩm song yếu và hình vẽ minh họa

Định Tuệ

Không làm các điều ác, nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thứ 23

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 4: Phẩm Thế Giới Thành Tựu thứ tư

Định Tuệ

Viết Bình Luận