Tâm Hướng Phật
Luân Hồi

Nhìn thấy chó mèo chết đột ngột, người chết do tai nạn nên làm gì?

Nhìn thấy chó mèo chết đột ngột hoặc người qua đời do tai nạn xe cộ thì niệm Phật hay chú Vãng sanh? Kệ hồi hướng thì nên đọc bài kệ nào?

Hỏi:

Kính thưa lão Pháp sư, nhìn thấy chó, mèo chết đột ngột hoặc là người qua đời do tai nạn xe cộ, xin hỏi Pháp sư chúng con phải làm thế nào? Niệm vài câu Phật hiệu hay chú vãng sanh, kệ hồi hướng thì nên đọc bài kệ nào?

Trả lời:

Những chuyện này chúng ta cũng thường gặp. Khi gặp những chuyện này thì trước tiên dùng tâm chân thành truyền Tam quy y cho chúng. Dùng tâm chân thành, trong tâm lúc này không có vọng niệm, hoàn toàn chúc nguyện cho chúng.

Nếu là súc sanh, thì đọc:

“Quy y Phật không đọa địa ngục,
Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ,
Quy y Tăng không đọa bàng sanh”.

Bàng sanh là cõi súc sanh, đọc ba lần, sau đó niệm Phật, khuyên bảo đơn giản, nói với chúng: “Thế gian này khổ, sau khi quý vị xả bỏ thân thể này, mau chóng cùng tôi niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc”. Như vậy là được.

Kệ hồi hướng thì có thể dùng bài kệ hồi hướng bình thường của chúng ta:

“Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh độ,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ đề,
Hết một báo thân này,
Đồng sanh cõi Cực Lạc”.

Nếu có thời gian thì bạn hãy niệm thêm vài câu Phật hiệu, niệm Phật càng nhiều càng tốt. Nếu bạn không có thời gian, có việc gấp thì có thể niệm ít vài câu. Đây là đối với súc sanh.

Nếu nhìn thấy người bị tai nạn xe cộ hoặc chết trên đường thì chúng ta niệm Phật hồi hướng cho họ, khuyên bảo họ quy y Tam Bảo, cầu sanh Tịnh độ, như vậy là được.

Trích Phật học vấn đáp – Lão Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Kiến thức cơ bản về sáu cõi luân hồi theo quan điểm Phật giáo

Định Tuệ

Chết có phải là hết không? Sự thật là chết rồi sẽ rất khủng khiếp

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục Vạc dầu sôi

Định Tuệ

Tại sao người chết hơn 49 ngày vẫn chưa đi đầu thai?

Định Tuệ

Những oán nghiệp xoay vần vay trả, tạo nên nỗi khổ chất chồng

Định Tuệ

Sao gọi là cháo lú của mạnh bà? Sao gọi xuống suối vàng?

Định Tuệ

Địa ngục A Tỳ là gì? Làm những nghiệp nào đọa A Tỳ địa ngục?

Định Tuệ

Chúng sanh trong cõi Ta Bà: Sống, chết và tái sinh

Định Tuệ

Có cảnh giới linh hồn bình thường giống cõi xác thân này không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận