Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì chẳng thể vãng sanh Cực Lạc

Kinh Vô Lượng Thọ nói về điều kiện vãng sanh, điều kiện quan trọng nhất là “PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, NHẤT HUỚNG CHUYÊN NIỆM”. Nếu chúng ta chỉ làm được nhất hướng chuyên niệm, chẳng phát Bồ Đề tâm thì không thể vãng sanh”.

Năng lực của người Tây Phương Cực Lạc thế giới rất mạnh, quá mạnh! Chúng ta ở đây khởi tâm động niệm gì họ đều biết rõ, chúng ta muốn vãng sanh về Cực Lạc Thế Giới, nếu tâm niệm của bạn chẳng “Thiện”, hành vi chẳng “Thiện”, cả ngày niệm A Di Đà Phật, một ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu chẳng gián đoạn, tương lai cũng không vãng sanh nổi.

“Tại sao niệm Phật không thể vãng sanh?” Mỗi ngày bạn chấp trì danh hiệu là khẩu thiện, nhưng tâm bạn chẳng thiện, hành vi chẳng thiện. Điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là Ba Nghiệp Thanh Tịnh, trong ba nghiệp quan trọng nhất là Tâm, “Tâm Tịnh thì Cõi Phật tịnh, tâm thiện thì ngôn hạnh nhất định sẽ thiện”, như vậy mới có thể vãng sanh, chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này.

Cho nên bạn coi, Kinh Vô Lượng Thọ nói về điều kiện vãng sanh, bất luận là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, điều kiện quan trọng nhất là “PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, NHẤT HUỚNG CHUYÊN NIỆM”.

Nếu chúng ta chỉ làm được nhất hướng chuyên niệm, chẳng phát Bồ Đề tâm thì không thể vãng sanh”. Nói thêm một lời thành thật, khi thật sự phát Bồ Đề tâm, chẳng niệm Phật cũng có thể vãng sanh. Trong kinh nói về một niệm lúc lâm chung, mười niệm đều có thể vãng sanh, tại sao?

Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là Tâm Thiện, tâm thiện, hạnh thiện một đời chẳng niệm Phật, đến lúc lâm chung niệm một tiếng, mười tiếng đều chắc chắn vãng sanh. Nếu không phát Bồ Đề tâm, tâm chẳng thiện, hạnh chẳng thiện, mỗi ngày đều niệm A Di Đà Phật, người xưa nói: “Hét bể cổ họng cũng uổng công”!

Tây Phương Cực Lạc thế giới là “nơi các người thiện tụ hội một chỗ”, chúng ta không thiện thì không hợp với họ, chẳng có cách chi sống chung, họ đều là Thượng Thiện, chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này.

Tại sao mỗi ngày gắng sức niệm Phật? Vì sợ lúc lâm chung quên mất. Mỗi ngày niệm Phật cũng như huấn luyện vậy, cũng như câu “luyện binh ngàn ngày, chỉ dùng trong một buổi”.

Mỗi ngày huấn luyện không ngừng, mỗi giờ mỗi phút đều đề khởi câu Phật hiệu, đề khởi câu Phật hiệu này có dụng ý rất sâu, rất rộng; không những là không để Phật hiệu quên mất, không thể quên mất tâm của Phật, nguyện của Phật, hạnh của Phật, tâm của ta phải giống y như tâm Phật. Cho nên khi nghe đến Phật hiệu, nhìn thấy tượng Phật, thì phải nghĩ tâm mình phải giống như vậy, nguyện của mình cũng phải giống như vậy, hạnh của mình cũng phải giống như vậy, làm vậy thì bạn nhất định sẽ được sanh.

Tâm-Nguyện-Hạnh tương ứng tức là phát Bồ Đề tâm, đây là điều kiện nhất định phải có để vãng sanh, thật sự có thể làm được “tâm, nguyện, giải, hạnh” tương ứng với đức Phật A Di Đà, đó chính là Bồ Đề tâm viên mãn.

Do đó, đương nhiên sẽ buông bỏ danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần trong thế gian, nhất định phải tu đức, vinh hoa phú quý chẳng thể thường còn, phải nhìn xa, phải nhìn rộng.

Trong một đời này của chúng ta, sanh mạng rất ngắn ngủi, thế gian rất khổ, chúng ta nhìn xa, nhìn rộng thì tiền đồ vô cùng xán lạn.

Ngày nay không gian sinh hoạt của chúng ta hạn cuộc ở trên địa cầu này, tuy khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông tiện lợi nhanh chóng, chúng ta vẫn chẳng rời khỏi địa cầu.

Nếu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không gian sinh hoạt của chúng ta sẽ rất lớn, tận hư không, trọn pháp giới là không gian sinh hoạt của chúng ta, bạn nói như vậy thì tự tại biết mấy, đó mới gọi là hạnh phúc thật sự!

Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí huệ, năng lực đều khôi phục, như chư Phật, Bồ Tát tùy loại hóa thân. Giống như Kinh Phạm Võng có nói “trăm ngàn ức hóa thân”, kẻ ấy có năng lực này, cùng lúc có thể đến hết thảy cõi nước chư Phật nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, có khả năng phân thân, trên cúng dường chư Phật, dưới hóa độ chúng sanh, họ thật sự có khả năng này.

Trong Kinh này Đức Phật đề xướng nhất định phải [đoạn ác, tu thiện ít nhất] là sáu ngày, mười ngày trong một tháng. Chẳng phải nói thường ngày không cần, những ngày này quỷ thần đến khảo sát nên đặc biệt làm một chút chuyện tốt cho họ coi, đây là bất đắc dĩ. Nếu mỗi ngày đều làm như vậy thì đương nhiên càng tốt càng thù thắng.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không!

(Trích Từ Quyển Thượng, tập24, Trang571. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký 28-5-1998. Đệ tử Nhan Thụy Thành Chỉnh Lý In Thành Sách.)

Bài viết cùng chuyên mục

Các quả vị Thánh trong Phật giáo

Định Tuệ

Ngũ uẩn là gì? Thế nào là ngũ uẩn giai không?

Định Tuệ

Có nên tụng Kinh ở nhà? Tại sao tụng kinh ở nhà lại kéo vong về?

Định Tuệ

Bát khổ: Tám cái khổ lớn nhất của đời người ai cũng phải nếm trải

Định Tuệ

Vì sao chúng ta phải sám hối với Oan gia trái chủ?

Định Tuệ

Phật pháp là thực hành không phải chỉ nói suông

Định Tuệ

Làm thế nào mới có thể thật sự đạt Tịnh niệm tương kế?

Định Tuệ

Phàm những gì qua tay bạn đều là phước báo của bạn cả

Định Tuệ

Thiện có ngay thẳng, cong vẹo

Định Tuệ

Viết Bình Luận