Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Một câu A Di Đà Phật phải thường niệm mọi lúc mọi nơi

Phải thường niệm A Di Đà Phật mọi lúc mọi nơi, tập niệm thầm, niệm trong lòng nghe trong tâm. Cách nghe này chính là cách: Phản văn văn tự tánh của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bất kỳ làm việc trong các ngành nghề nào trong lòng Phật hiệu không gián đoạn, công phu này là vô cùng đắc lực, dăm ba năm thì công phu thành khối rồi!

Tín, nguyện, trì danh đơn giản chỉ là một câu A Di Đà Phật này phải thường niệm mọi lúc mọi nơi đừng gián đoạn, tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm, đừng niệm nhanh, A … Di … Đà … Phật… tốc độ như vậy là được, mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ ràng.

Nghe như thế nào? Tai phải nghe âm thanh bên trong, không mở miệng niệm, niệm thầm có âm thanh, tai phải chăm chú nghe phật hiệu bên trong, nghe cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng.

Quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn có thể nghe rõ ràng từng chữ một thì sẽ không có vọng niệm xen vào, nếu mà bạn không nghe thì liền có vọng tưởng, có tạp niệm sẽ phá vỡ hết công phu niệm phật của bạn đi, vì thế nhất định phải nghe, cách nghe này chính là phương pháp tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Quan Thế Âm Bồ Tát dùng nhĩ căn phản văn văn tự tánh, Ngài chẳng phải nghe bên ngoài mà Ngài nghe từ bên trong.

Quan Thế Âm Bồ Tát tu pháp môn gì mà thành tựu vậy? Chắc hẳn cũng là tu niệm A Di Đà Phật mà thành tựu đấy! Đại Thế Chí Bồ Tát là niệm A Di Đà Phật thành tựu. Vậy Quan Thế Âm Bồ Tát cũng chẳng ngoại lệ đâu, ngày nay chúng ta đem phương pháp của Quan Âm Thế Chí hợp lại thành một chính là cách phản văn của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Chúng ta nghe cái gì? Chúng ta chỉ nghe A Di Đà Phật, những thứ khác thì đừng có nghe, cũng tức là những thứ khác đều đừng để trong lòng, trong lòng chỉ để A Di Đà Phật, những thứ ngoài A Di Đà Phật ra đều không để trong tâm, có công việc tới ta rất rõ ràng, công việc làm xong rồi coi như không có việc ấy nữa, tuyệt đối chẳng để những chuyện ấy trong tâm, chỉ để A Di Đà Phật trong tâm mà thôi .

Được vậy bạn ở trên thế gian này bất luận làm công việc gì đều chẳng có chướng ngại. Lão hoà thượng Hải Hiền đã vì chúng ta biểu diễn trong sinh hoạt Phật hiệu không gián đoạn, lúc ăn cơm không gián đoạn, khi mặc áo không gián đoạn, trong công việc không gián đoạn.

Bất kỳ làm việc trong các ngành nghề nào trong lòng Phật hiệu không gián đoạn, công phu này là vô cùng đắc lực, dăm ba năm thì công phu thành khối rồi!

Pháp Sư Tịnh Không!
Nam Mô A Di Đà Phật – Xin thường niệm Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Sự cầu nguyện là chánh tín hay mê tín?

Định Tuệ

Oai lực một câu A Di Đà Phật vượt qua tất cả Kinh Giáo

Định Tuệ

Kính Phật sẽ được thành Phật – Kinh Bách Duyên

Định Tuệ

Khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người, phải làm cho được

Định Tuệ

Công đức và Phước đức nhất định phải phân biệt, hiểu rõ ràng

Định Tuệ

Nằm đọc Kinh có được không? Có mang tội bất kính hay không?

Định Tuệ

Phản văn văn tự tánh là gì?

Định Tuệ

Con đường thoát ly luân hồi

Định Tuệ

Phàm những gì qua tay bạn đều là phước báo của bạn cả

Định Tuệ

Viết Bình Luận