Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Mở máy giảng kinh niệm Phật thì bạn là đại ân nhân của quỷ thần

Trong nhà bạn nên dùng một máy ghi âm giảng kinh hay máy niệm Phật mở 24h để cúng dường Hư không pháp giới tất cả chúng sanh.

Cư Sĩ Lâm mở chiếu băng ghi hình giảng Kinh 24 giờ không gián đoạn. Mở chiếu những băng ghi hình này, ban ngày người nghe, quỷ thần cũng nghe; ban đêm người không nghe, quỷ thần vẫn tiếp tục nghe.

Con người chúng ta tương lai có thể đọa tam đồ, còn những quỷ thần đó đều sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao chứ?

– Làm quỷ quá khổ, muốn mau mau “lìa khổ được vui”.

Con người bởi vì sao không muốn vãng sanh?

– Con người trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là tại Singapore này thì quá tốt, vẫn không muốn đi, cho nên kết quả trong tương lai con người không bằng quỷ thần.

Nếu như chúng ta hiểu được đạo lý này, nếu muốn rộng kết thiện duyên, hiện tại thật sự có thể kết duyên.

Nếu như điều kiện trong nhà bạn cho phép, ở trong nhà bạn chuyên dùng một chiếc truyền hình 24 giờ đồng hồ mở chiếu băng ghi hình giảng Kinh, để cúng dường hư không pháp giới tất cả chúng sanh trong cõi U Minh, pháp duyên của bạn liền rộng lớn.

Bạn dùng một cái máy ghi âm hoặc là cái máy niệm Phật hiện nay rất tốt, cái máy niệm Phật đó mở niệm Phật 24 giờ không gián đoạn, thì có rất nhiều chúng sanh trong cõi U Minh niệm Phật cùng với bạn.

Khi mà bạn không mở máy chiếu giảng Kinh thì họ không được nghe Kinh, bạn không mở máy niệm Phật thì họ sẽ quên việc niệm Phật. Cho nên, bạn mà mở máy giảng kinh niệm Phật thì bạn là đại ân nhân của quỷ thần trong cõi U Minh.

Hiện nay, mỗi một gia đình đều có thể làm được, chẳng qua nếu bạn làm ở nhà thì bạn phải trưng cầu sự đồng ý của cả nhà. Vì sao vậy?

– Để tránh việc ban đêm máy niệm Phật này, truyền hình mở băng giảng Kinh đó không ồn đến nỗi người trong nhà không thể ngủ được, rồi họ sẽ kháng nghị, vậy thì sẽ phiền phức. Nhất định phải hiểu được đạo lý này.

Nếu như trong nhà phòng ốc nhiều, thì dùng một căn phòng làm Phật đường, khi bạn mở phát thì âm lượng nhỏ một chút cũng không sao, nhất định phải có âm thanh.

Trích: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH (tập 261).
Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Lăng Nghiêm có phải là kinh ngụy tạo chăng?

Định Tuệ

Chân chánh sám hối nghĩa là không làm lại việc ấy nữa

Định Tuệ

Người lãng phí thức ăn nước uống là đang tạo nghiệp gì?

Định Tuệ

Ngũ triền cái là gì? Phật dạy phương pháp đoạn trừ năm triền cái

Định Tuệ

Một mục tiêu là thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật

Định Tuệ

Có tâm đại bi thì tự nhiên có thể đoạn ác, có thể tu thiện

Định Tuệ

Văn Thù hộ thân chân ngôn

Định Tuệ

Sát sanh là tội ác lớn nhất, là tạo nghiệp địa ngục

Định Tuệ

Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?

Định Tuệ

Viết Bình Luận