Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Làm sao mới gọi là tin Phật? Y giáo phụng hành mới gọi là tin Phật

Thầy kêu tôi ngồi xuống rồi nói với tôi là tin Phật không có dễ dàng, có rất nhiều lão hòa thượng đến tám – chín chục tuổi, chết rồi mà vẫn không tin Phật.

Tôi học Phật bảy năm mới xuất gia. Tôi vừa xuất gia thì dạy ở Phật học viện, thì giảng Kinh, hai năm sau tôi mới đi thọ giới. Nhân duyên thọ giới đã chín muồi rồi tôi mới đi thọ giới.

Sau khi thọ giới, trong Phật môn thì có qui củ, đi tạ lễ bổn sư. Bổn sư của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi đến Đài Trung để tạ lễ lão sư Lý Bỉnh Nam. Tôi đứng ngay cửa, thầy ở bên trong nhìn thấy tôi thì thầy vẫy tay kêu tôi đi vào. Tôi liền đi vào.

Ngài chỉ vào tôi mà nói: “Ông phải tin Phật, ông phải tin Phật”. Thầy nói liền mấy câu ông phải tin Phật. Tôi đã lớn rồi mà, tôi đã là thầy giáo dạy ở Phật học viện, hiện giờ đã thọ giới cụ túc rồi, làm sao mà lại kêu tôi phải tin Phật vậy?

Thầy kêu tôi ngồi xuống rồi nói với tôi là tin Phật không có dễ dàng, có rất nhiều lão hòa thượng đến tám – chín chục tuổi, chết rồi mà vẫn không tin Phật.

Điều này càng nói tôi lại càng không hiểu. Làm sao mới gọi là tin Phật? Y giáo phụng hành mới gọi là tin Phật. Như vậy tôi mới hiểu ra.

Phật dạy cho bạn thập thiện nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo bạn làm không được là bạn không tin Phật rồi. Phật dạy bạn tam quy, tam quy là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, bạn không làm được là bạn không tin Phật rồi.

Một điều trong ngũ giới bạn cũng không làm được, là bạn không tin Phật rồi. Biết giảng Kinh biết ngồi thiền cũng vô dụng, họ không tin Phật thì có cách nào không? Như vậy chúng tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của lão sư đã nói.

Bạn xem, một lão hòa thượng đến lúc sắp lâm chung rồi, tham sân si vẫn chưa buông xuống được là do không tin Phật, tại sao vậy?

Họ vẫn còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, trong tâm thì vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn tham sân si mạn, trong lòng thì còn quá nhiều chuyện để lo, không tin Phật.

Phật tâm thanh tịnh một trần không nhiễm. Đây là sau khi thọ giới cụ túc tôi gặp lão sư, là lão sư dạy bảo tôi. Cái tiêu chuẩn đó mới thật sự là mẫu mực.

Không thể lấy vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân chúng ta làm tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn này chắc chắn sẽ đọa tam đồ. Nhất định phải dùng Kinh giáo của Phật làm tiêu chuẩn.

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Mở máy niệm Phật trong lúc nằm ngủ có tội lỗi hay không?

Định Tuệ

Trì chú Đại Bi thường bị phần âm, vong theo có đúng hay không?

Định Tuệ

Phụ nữ đến tháng có đọc tụng Chú Đại Bi được không?

Định Tuệ

Chuyển hóa nghiệp thức: Chuyển từ nghiệp xấu thành tốt

Định Tuệ

Chư Phật, Bồ Tát là gì? Có bao nhiêu Đức Phật, Bồ Tát?

Định Tuệ

Chánh Pháp chính là một câu A Di Đà Phật

Định Tuệ

Nghiệp sát nặng nhiều bệnh tật, không sát sanh được trường thọ

Định Tuệ

Chí Xuất Trần – Hòa thượng Thích Thông Phương

Định Tuệ

Thọ Bát quan trai giới vào ngày nào? Lợi ích của Bát quan trai giới

Định Tuệ

Viết Bình Luận